Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


scratch:stage 2008/10/30 04:55 scratch:stage 2010/05/05 09:32 current
Line 13: Line 13:
**ผู้เขียน** **ผู้เขียน**
  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 
**แหล่งข้อมูล** **แหล่งข้อมูล**
 +  * ภาพจากเอกสาร REFERENCE GUIDE : Scratch Version 1.3 โดย http://scratch.mit.edu
-  * ภาพจากเอกสาร REFERENCE GUIDE : Scratch Version 1.3 โดย http://scratch.mit.edu 
 +{{tag>education Scratch MIT Learning}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.