Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


scratch:screen 2010/05/05 09:31 scratch:screen 2010/05/05 09:31 current
Line 9: Line 9:
  * ภาพจากเอกสาร REFERENCE GUIDE : Scratch Version 1.3 โดย http://scratch.mit.edu   * ภาพจากเอกสาร REFERENCE GUIDE : Scratch Version 1.3 โดย http://scratch.mit.edu
- 
----- 
-**ผู้เขียน** 
- 
-  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
{{tag>education Scratch MIT Learning}} {{tag>education Scratch MIT Learning}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.