Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


reference-bibliography-manual-style 2011/03/16 13:25 reference-bibliography-manual-style 2011/03/17 22:15 current
Line 3: Line 3:
ในการเขียนผลงานทางวิชาการ มักจะมีการรวบรวมจากการหนังสือ บทความ หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบในการเขียนผลงาน ซึ่งเป็นมารยาทในการเขียนผลงานทางวิชาการ ที่จำเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงผลงานต่างๆ เหล่านั้่น และการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน อีกทั้ง เป็นการป้องกันในการเกิดการฟ้องร้องจากเจ้าของผลงานโดยตรงได้อีกทางหนึ่งด้วยที่นำข้อความหรือคัดลอกข้อความโดยไมมีการกล่าวอ้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการเขียนผลงานทางวิชาการ มักจะมีการรวบรวมจากการหนังสือ บทความ หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบในการเขียนผลงาน ซึ่งเป็นมารยาทในการเขียนผลงานทางวิชาการ ที่จำเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงผลงานต่างๆ เหล่านั้่น และการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน อีกทั้ง เป็นการป้องกันในการเกิดการฟ้องร้องจากเจ้าของผลงานโดยตรงได้อีกทางหนึ่งด้วยที่นำข้อความหรือคัดลอกข้อความโดยไมมีการกล่าวอ้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
-ในการเขียนการอ้างอิงและการลงรายการทางบรรณานุกรมนั้น มีหลายหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้หลักเกณฑ์ไหน หรือหน่วยงาน หรือเจ้าของวารสาร มีการกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ใด ก็ต้องยึดถือตามหลักเกณฑ์นั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน +ในการเขียนการอ้างอิงและการลงรายการทางบรรณานุกรมนั้น มีหลายหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้หลักเกณฑ์ไหน แต่เมื่อเลือกใช้หลักเกณฑ์ใดแล้วควรเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด หรือหน่วยงาน หรือเจ้าของวารสาร มีการกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ใด ก็ต้องยึดถือตามหลักเกณฑ์นั้น เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จึงขอนำเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนการอ้างอิงและลงรายการบรรณานุกรม ดังต่้อไปนี้ จึงขอนำเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนการอ้างอิงและลงรายการบรรณานุกรม ดังต่้อไปนี้
-  * Chicago Style {{:chicago_style.pdf|การอ้้างอิงแบบ Chicago Style}} และ {{:biblio_chicago15th_edit.pdf|ฉบับภาษาไทย}} +  * Chicago Style ใช้ในการอ้างอิงของทุกสาขาวิชา สามารถศึกษาวิธีการลงรายการได้ที่ {{:chicago_style.pdf|การอ้้างอิงแบบ Chicago Style}} , {{:biblio_chicago15th_edit.pdf|ฉบับภาษาไทย}} ,  http://www.lib.unc.edu/instruct/citations/apa/index.html และ http://www.lib.unc.edu/instruct/citations/chicago/index.html 
-  * APA Style http://www.apastyle.org/learn/index.aspx และ {{:bliography-apa.pdf|APA Style ภาษาไทย}} +  * APA Style เป็นการลงรายการอ้างอิงที่ได้รับความนิยมมากทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยาและด้านการศึกษา สามารถศึกษาวิธีการลงรายการได้ที่ http://www.apastyle.org/learn/index.aspx และ {{:bliography-apa.pdf|APA Style ภาษาไทย}} 
-  * Harvard Citation Style http://www.scribd.com/doc/13299644/Harvard-Citation-Style และ {{:harvard_6.pdf|การอ้างอิงและลงบรรณานุกรมแบบ Harvard}}+  * Harvard Citation Style เป็นรูปแบบการลงรายการสไตล์หนึ่งที่มีผู้นิยมใช้มาก สามารถศึกษาวิธีการลงรายการได้ที่  
 +http://www.scribd.com/doc/13299644/Harvard-Citation-Style และ {{:harvard_6.pdf|การอ้างอิงและลงบรรณานุกรมแบบ Harvard}}
  * IEEE Style http://libguides.murdoch.edu.au/IEEE   * IEEE Style http://libguides.murdoch.edu.au/IEEE
  * Modern Humanities Research Association http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml   * Modern Humanities Research Association http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml
 +  * MLA Style (Modern Language Association) ใช้มากในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ การเปรียบเทียบวรรณคดี การวิจารณ์วรรณกรรม และบางสาขาในหมดมนุษยศาสตร์ สามารถศึกษาวิธีการลงรายการได้ที่ http://www.library.ubc.ca/home/about/instruct/mlastyle.html, http://www.ccc.commnet.edu/mla/index.shtml , http://www.library.mun.ca/guides/howto/mla.php และ http://www.lib.unc.edu/instruct/citations/mla/index.html
 +  * Vancouver Style เป็นรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่นิยมใช้ในสาขาแพทย์ {{:vancouv.pdf|การลงรายการแบบ Vancouver}} และ {{:vancouver-reference-writing-style.doc|การลงรายการแบบ Vancouver ภาษาไทย}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.