This is an old revision of the document!
—-

การอ้่างอิงและการลงรายการทางบรรณานุกรม

ในการเขียนผลงานทางวิชาการ มักจะมีการรวบรวมจากการหนังสือ บทความ หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบในการเขียนผลงาน ซึ่งเป็นมารยาทในการเขียนผลงานทางวิชาการ ที่จำเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงผลงานต่างๆ เหล่านั้่น และการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน อีกทั้ง เป็นการป้องกันในการเกิดการฟ้องร้องจากเจ้าของผลงานโดยตรงได้อีกทางหนึ่งด้วยที่นำข้อความหรือคัดลอกข้อความโดยไมมีการกล่าวอ้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในการเขียนการอ้างอิงและการลงรายการทางบรรณานุกรมนั้น มีหลายหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้หลักเกณฑ์ไหน หรือหน่วยงาน หรือเจ้าของวารสาร มีการกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ใด ก็ต้องยึดถือตามหลักเกณฑ์นั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

จึงขอนำเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนการอ้างอิงและลงรายการบรรณานุกรม ดังต่้อไปนี้Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.