Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


oss:project-dogs-waffle 2008/10/18 15:25 oss:project-dogs-waffle 2009/10/03 16:57 current
Line 5: Line 5:
Project Dogs Waffle (PD) โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิกสุดสวย (Paint Program) ด้วยเครื่องมือวาดภาพทั้งแปรง ภู่กัน กระดาษเคลือบลักษณะต่างๆ พร้อมทั้ง Effect สร้างสรรค์ภาพกราฟิกที่พร้อมจะเนรมิตงานกราฟิกได้ตามจินตนาการ เน้นการสร้าง Texture สนับสนุนการนำเข้า (Import) ไปใช้กับสื่อทุกรูปแบบ เช่น 3D, CAD, Movie และงานผลิต VDO ทั้ง PAL และ NTSC Project Dogs Waffle (PD) โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิกสุดสวย (Paint Program) ด้วยเครื่องมือวาดภาพทั้งแปรง ภู่กัน กระดาษเคลือบลักษณะต่างๆ พร้อมทั้ง Effect สร้างสรรค์ภาพกราฟิกที่พร้อมจะเนรมิตงานกราฟิกได้ตามจินตนาการ เน้นการสร้าง Texture สนับสนุนการนำเข้า (Import) ไปใช้กับสื่อทุกรูปแบบ เช่น 3D, CAD, Movie และงานผลิต VDO ทั้ง PAL และ NTSC
-===== ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม =====+===== ทำงานกับโปรแกรม =====
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.squirreldome.com/cyberop.htm สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.squirreldome.com/cyberop.htm
 +
 +โปรแกรมที่ดาวน์โหลดจะชื่อ Dogwaffle_Install_1_2_free.exe เมื่อติดตั้งแล้วได้โปรแกรมปรากฏใน Start, Program, Project dogwaffle การสร้างงานกราฟิกต้องเลือกรูปแบบของ Output และขนาดชิ้นงาน โดยเมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมหรือสร้างชิ้นงานใหม่ ด้วยคำสั่ง File, New โปรแกรมจะสอบถามข้อมูลชิ้นงานกราฟิก ดังนี้
 +
 +{{:oss:project01.png|}}
 +
 +เลือกขนาดของชิ้นงาน และฟอร์แมตของ Output เช่น ถ้าต้องการสร้างงานกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์ ก็เลือกฟอร์แมตเป็น VGA แต่ถ้าต้องการใช้กับการผลิต VDO ก็เลือก PAL หรือ NTSC
 +
 +===== Panel =====
 +
 +Panel จะเป็นหน้าต่างควบคุมเครื่องมือ หรือฟังก์ชันสร้างสรรค์งาน โดยมีลักษณะเป็นกรอบเล็กๆ เช่น Zoom Panel จะมีลักษณะ ดังนี้
 +
 +{{:oss:project02.png|Zoom panel}}
 +
 +การเรียกใช้งาน Panel ให้เลือกจากเมนูคำสั่ง Window โดยมี Panel ดังนี้
 +
 +  * Alpha Panel                            ควบคุมความโปร่งใส ความโปร่งแสงของสี
 +  * Brush Setting Panel                ควบคุมลักษณะของแปรง หรือพู่กัน
 +  * Brush Images Panel              ควบคุมลักษณะของหัวแปรงทาสี หรือพู่กัน
 +  * Fill/Gradient Panel                ควบคุมการเติมสี หรือไล่เฉดสีให้กับชิ้นงาน
 +  * Optipustics Panel                  ควบคุมการสร้างลักษณะพิเศษให้กับชิ้นงาน
 +  * Paper Panel                            ควบคุมการสร้าง Background ด้วยลวดลายต่างๆ
 +  * Plug-in Panel                          ควบคุมการเรียกใช้งาน Plug-ins
 +  * Zoom Panel                            ควบคุมมุมมองภาพ การย่อ/ขยายภาพ
 +
 +===== ศึกษาการใช้งานจากแบบฝึกปฏิบัติ =====
 +
 +การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยการฝึกปฏิบัติจริง จะเห็นภาพการใช้โปรแกรมได้ชัดเจนกว่าการศึกษาเครื่องมือแต่ละชิ้น ดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม จากการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจลองนำไปทดลอง และเพิ่มทักษะด้วยตนเองต่อไป
 +
 +==== Sky ====
 +
 +  * สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New
 +  * เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 +  * เลือกคำสั่ง Filter, Render, Sky...
 +
 +{{  :oss:project03.png  |}}
 +
 +    * เลือกสีท้องฟ้า โดยให้ Sky color และ Fog color มีสีที่แตกต่างกัน
 +  * คลิกปุ่ม Apply เพื่อดูผลที่ปรากฏ
 +  * ทดลองเปลี่ยนสี หรือปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ จากรายการ แล้วคลิกปุ่ม Apply
 +  * ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Ok
 +  * บันทึกไฟล์ด้วยคำสั่ง File, Save… โดยเลือกฟอร์แมตเป็น .bmp ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรมสร้างงานกราฟิกอื่นๆ ได้ตามต้องการ
 +
 +==== SkyBlast ====
 +
 +  * สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New
 +  * เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 +  * สร้างลวดลายท้องฟ้า ตามแบบฝึกปฏิบัติ Sky
 +  * คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่เครื่องมือ Linear Tool {{:oss:line-tools.png|}} แล้วเลือกคำสั่งย่อย Nova เพื่อสร้าง Effect แบบรัศมี
 +  * เลือกสีโดยคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์เลือกสีของแสงรัศมี จากปุ่ม primary and secondary colors บน Tool panel และเลือก Secondary Color เลือกสีโดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์
 +
 +{{  :oss:project05.png  |}}
 +
 +  * เลื่อนเมาส์ไปชี้ ณ ตำแหน่งที่ต้องการสร้างรัศมีของแสง โดยจุดที่คลิกจะเป็นจุดศูนย์กลาง เลื่อนเมาส์ให้มีรัศมีตามขนาดที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์ จะปรากฏเป็นรัศมีของแสง ดังนี้
 +
 +{{  :oss:project06.png  |}}
 +
 +  * ทำซ้ำ โดยให้จุดเริ่มต้น เป็นตำแหน่งเดิม แต่ให้เปลี่ยนทิศทางการลากเมาส์ จนได้ลักษณะของแสงรัศมีที่ต้องการ ถ้าผิดพลาดย้อนกลับโดยกดปุ่ม Ctrl+Z
 +  * ทำให้มีลักษณะการระเบิดของบรรยากาศรอบๆ รัศมี โดยคลิกเลือกคำสั่ง Filter, Blur, Zoom blur
 +
 +{{  :oss:project07.png  |}}
 +
 +  * ปรับแต่งสีครั้งสุดท้ายด้วยคำสั่ง Filter, Convolve, Color emboss…
 +  * บันทึกไฟล์ นำไปสร้างสรรค์ ดังตัวอย่าง
 +
 +{{  :oss:project08.jpg  |}}
 +
 +===== ผนังลายอิฐบล็อก =====
 +
 +  * สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New
 +  * เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 +  * สร้างลายผนังด้วยคำสั่ง Filter, Render, Dread Plating… ปรับค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Ok
 +  * สร้างลวดลายอิฐ ด้วยคำสั่ง Filters, Artistic, Tarnish… ปรับค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Ok
 +  * สร้างความนูนให้กับลายอิฐ ด้วยคำสั่ง Filter, Convolve, Color emboss... ปรับค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Ok
 +  * สร้างความเก่าให้กับลายอิฐ เนื่องจากผ่านฝน ผ่านร้อน ด้วยคำสั่ง Filter, Artistic, Wet paint... ปรับค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Ok
 +
 +{{  :oss:project09.png  |}}
 +
 +==== กิ่งสน ====
 +
 +  * สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New
 +  * เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 +  * เปิด Optipustics Panel ด้วยคำสั่ง Window, Optipustics panel คลิกปุ่ม Settings… เลือกรายการ Grass.opt โดยการดับเบิลคลิก และคลิกเลือก Enabled
 +
 +{{  :oss:project10.png  |}}
 +
 +  * เลือกเครื่องมือ Paint {{:oss:paint-tool.png|}} นำเมาส์ไปคลิกบนพื้นที่วาดภาพ สังเกตผลที่ปรากฏ ทดลองทำซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบจังหวะการคลิก และลากเมาส์ ทดลองเปลี่ยนค่า Settings ของ Optipustics เป็นค่าอื่นๆ แล้วลองทำซ้ำเพื่อเปรียบเทียบผล
 +
 +การสร้างสรรค์งานกราฟิกหลายรูปแบบ ทำได้ยาก เช่น การสร้างกิ่งสน หรือการแตกแขนงของกิ่งไม้ แต่ด้วย Project Dogs Waffle ทำให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที จึงนับว่าเป็นโปรแกรมเสริมการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่ควรมีไว้ในคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง
---- ----
Line 13: Line 101:
  * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-{{tag>Freeware Graphics}}+{{tag>Freeware Graphics stks}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.