This is an old revision of the document!
—-

เนื้อหาการอบรม OpenOffice.org Calc

แนะนำ OpenOffice.orgLevel ILevel IILevel IIINote
แนะนำโปรแกรม OOo และความสามารถของทุกโปรแกรม +
การติดตั้งโปรแกรม +
การเรียกใช้งานโปรแกรม +
การปิด QuickStarter +
รู้จักหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบ +
การทำงานกับแถบเครื่องมือ +
จัดการงานคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc
แนะนำความสามารถของ Calc +
เปรียบเทียบความสามารถของ Calc กับ Excel +
การเรียกใช้งานโปรแกรม +
การปรับแต่งค่า Config ที่จำเป็น
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งาน +
การกำหนดค่าเกี่ยวกับวันที่/เวลาของระบบปฏิบัติการ +
แถบเครื่องมือ/ส่วนประกอบจอภาพ
แถบไม้บรรทัด +
แถบเครื่องมือมาตรฐาน +
Formula & Status Bar +
แถบเครื่องมือแบบ Floating และการทำงาน +
การปรับแต่งแถบเครื่องมือ +
การสร้างแถบเครื่องมือชุดใหม่ +
มุมมองจอภาพ +
ทำงานกับแฟ้มเอกสาร
การเปิดแฟ้มเอกสารเดิม +
การกำหนด Document Metadata +
การปิดแฟ้มเอกสาร +
การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่ +
การบันทึกแฟ้มเอกสาร +
หลักการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร +
Save As +
การใส่รหัสผ่านให้กับแฟ้มเอกสาร +
การเปิดแฟ้มเอกสารที่มีรหัสผ่าน +
แผ่นงานเบื้องต้น
รู้จักกับแผ่นงาน +
การเลื่อนตำแหน่ง +
การทำงานกับช่วงข้อมูล +
การพิมพ์ข้อความ
หลักการพิมพ์ +
การลบข้อความ +
การพิมพ์แทรก/พิมพ์ทับ +
เทคนิคการป้อนข้อมูลประเภทต่างๆ +
AutoFill +
การเพิ่มรายการ AutoFill +
การใส่อักขระพิเศษ +
ความรู้เกี่ยวกับ Non-printing character +
Cut/Copy/Paste +
Paste Special +
Undo/Redo +
การตรวจคำสะกด +
การค้นหาและแทนที่คำ +
การนำเข้าข้อมูล +
การจัดแต่งข้อความ
การจัดแต่งข้อความด้วย Formatting Toolbar +
การจัดแต่งข้อความจากเมนูคำสั่ง +
ลักษณะพิเศษของข้อความ +
ตัวอักษรยก/ตัวห้อย +
แนวการจัดวางข้อความ +
การคืนสภาพข้อความ +
การจัดกลางช่วง +
หัวเรื่องแนวตั้ง +
การจัดรูปแบบวันที่ เวลา +
การจัดรูปแบบตัวเลข +
Autoformat +
เทคนิคการจัดรูปแบบวันที่ เวลา และตัวเลข +
Note +
Transpose +
การจัดแต่งแผ่นงาน
การปรับขนาดเซลล์ +
การแทรกแถว/คอลัมน์/เซลล์ +
การลบแถว/คอลัมน์/เซลล์ +
การเลือกแผ่นงาน +
การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน +
การสำเนาแผ่นงาน +
การย้ายตำแหน่งแผ่นงาน +
การลบ +
การย้ายแผ่นงานข้ามไฟล์ +
การแทรกแผ่นงาน +
การสำเนาแผ่นงานข้ามไฟล์ +
การป้อนข้อมูลหลายแผ่นงาน +
เส้นตารางแผ่นงาน +
การป้องกันเซลล์ +
การป้องกันแผ่นงาน +
การตรึงตำแหน่งข้อมูล +
การแบ่งจอภาพ +
การคำนวณ
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการคำนวณ +
การแสดงผลการคำนวณอย่างรวดเร็วด้วย Status Bar +
การคำนวณด้วย Paste Special +
การคำนวณด้วยสูตรอย่างง่าย +
สูตรแบบค่าคงที่และตำแหน่งเซลล์ +
การคำนวณแบบสัมบูรณ์ +
การแสดง/ไม่แสดงสูตร +
การป้องกันสูตร +
การคำนวณข้ามแผ่นงาน +
การคำนวณด้วยฟังก์ชันอย่างง่าย +
ประเภทของฟังก์ชัน +
Function Wizard +
การสร้าง Range name +
การคำนวณด้วย Range name +
Consolidate +
เทคนิคการคำนวณด้วยฟังก์ชัน +
การคำนวณแบบ Array +
ฟังก์ชันวันที่/เวลา +
ฟังก์ชันจัดการข้อความ +
ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ +
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ +
ฟังก์ชันค้นหาและอ้า้งอิง +
ฟังก์ชันสถิติ 1 +
ฟังก์ชันสถิติ 2 +
ฟังก์ชันฐานข้อมูล ตรรกศาสตร์ +
ฟังก์ชันทางการเงิน +
การสั่งพิมพ์
การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว +
การตรวจหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ +
การสั่ิงพิมพ์โดยการระบุค่า +
เทคนิคการกำหนดค่าการพิมพ์ +
การแบ่งหน้าแผ่นงาน +
การกำหนดพื้นที่พิมพ์ +
การเปิด/ปิดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ +
การกำหนดเลขหน้า +
การระบุข้อมูลประกอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ +
การพิมพ์หัวรายงาน +
ระบบอัตโนมัติ
AutoCorrect +
AutoText +
การทำจุดเชื่อม +
การส่งออกเอกสารเป็น PDF +
การกำหนดค่าการแปลงเอกสารเป็น PDF +
การส่งแนบเอกสารกับอีเมล์ +
การติดตามการแก้ไขเอกสาร
การเข้าสู่โหมดแก้ไขเอกสาร +
การยอมรับ/ปฏิเสธการแก้ไข +
การเปรียบเทียบเอกสาร +
Mail Merge
การเตรียม Data source +
การพิมพ์จดหมายเวียน +
ภาพ/กราฟิก
การนำเข้าภาพจากแหล่งภายนอก +
การคัดลอกภาพมาใช้ในเอกสาร +
การเลือกภาพ และจัดการภาพ +
การตัดบางส่วนของภาพ +
เครื่องมือวาด (Drawing) +
การจัดการกับภาพวาด +
อักษรศิลป์ +
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมภาพเพื่อสั่งพิมพ์/เว็บไซต์ +
การเพิ่ม ClipArt +
การใ้ช้งานและปรับแต่ง ClipArt +
กราฟ
รู้จักประเภทของกราฟและการเลือกใช้งาน +
การสร้างกราฟอย่างรวดเร็ว +
องค์ประกอบของกราฟ +
การเปลี่ยนประเภทกราฟ +
การปรับแต่งกราฟขั้นต้น +
คำอธิบายกราฟ +
ชื่อกราฟและคำอธิบายแกนของกราฟ +
Grid +
Label +
Marker +
การปรับแต่งกราฟขั้นสูง +
เทคนิคการสร้างกราฟ +
Waterfall chart +
Tornado chart +
Grant chart +
การทำงานร่วมกับโปรแกรมเสริม
การส่งออกเอกสารเป็น HTML และเทคนิค Clean HTML +
การติดตั้ง/ใช้งาน/จัดการโปรแกรมเสริม +
ฐานข้อมูล
การจัดเตรียมข้อมูล +
AutoFilter +
AutoFilter แบบกำหนดเงื่อนไข +
Advanced Filter +
Sort +
Sort มากกว่า 3 เงื่อนไข +
Sub-Total +
DataPilot +
DataPilot + Filter +
การวิเคราะห์ข้อมูล +
แบบฟอร์ม
ฟอร์มด้วย Data Validation +
ฟอร์มด้วย Form Tools +
การประยุกต์แบบฟอร์ม +

หมายเหตุ

 • ความหมายของ Level ไม่ได้แบ่งตามระดับความยาก ง่ายของโปรแกรมที่ชัดเจน แต่จะใช้การจัดแบ่งตามพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และวัตถุประสงค์ในการอบรมนั้นๆ เป็นหลัก
 • การจัดเนื้อหาอบรม ไม่ได้ยึดจากรายการก่อนหลัง แต่กำหนดจากความรู้พื้นฐานของผู้อบรมร่วมกับระยะเวลา

ตัวอย่างหลักสูตรอบรม

 • แนะนำโปรแกรม OOo และความสามารถของ OpenOffice.org Calc
 • การปิด QuickStarter
 • การเรียกใช้งานโปรแกรม
 • รู้จักหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบ
 • แถบสูตร
 • แถบเครื่องมือมาตรฐาน
 • การเปิดแฟ้มเอกสารเดิม
 • การเลื่อนตำแหน่งและเทคนิคการเลื่อนตำแหน่ง
 • การเลือกข้อความและเทคนิคการเลือกข้อความ
 • การคำนวณด้วย Status bar
 • รายงานด้วย DataPilot
 • การกำหนด Document Metadata
 • การปิดแฟ้มเอกสาร
 • การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่
 • หลักการพิมพ์
 • การจัดแต่งข้อมูลอย่างง่าย
 • การคำนวณด้วยสูตร/ฟังก์ชันมาตรฐาน
 • การสั่งพิมพ์

ผู้เขียน

 • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.