Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


oss:openoffice.org-calc 2009/08/21 13:29 oss:openoffice.org-calc 2010/04/13 20:44 current
Line 18: Line 18:
|  แถบไม้บรรทัด|  +  | | | | |  แถบไม้บรรทัด|  +  | | | |
|  แถบเครื่องมือมาตรฐาน|  +  | | | | |  แถบเครื่องมือมาตรฐาน|  +  | | | |
 +|  Formula & Status Bar|  +  | | | |
|  แถบเครื่องมือแบบ Floating และการทำงาน| |  +  | | | |  แถบเครื่องมือแบบ Floating และการทำงาน| |  +  | | |
|  การปรับแต่งแถบเครื่องมือ|  |  +  | | | |  การปรับแต่งแถบเครื่องมือ|  |  +  | | |
Line 32: Line 33:
|  การใส่รหัสผ่านให้กับแฟ้มเอกสาร|    |  +  | | | |  การใส่รหัสผ่านให้กับแฟ้มเอกสาร|    |  +  | | |
|  การเปิดแฟ้มเอกสารที่มีรหัสผ่าน|    |  +  | |  | |  การเปิดแฟ้มเอกสารที่มีรหัสผ่าน|    |  +  | |  |
-^การทำงานกับแผ่นงาน|    |    | | |+^แผ่นงานเบื้องต้น|    |    | | |
|  รู้จักกับแผ่นงาน|  +  |    | | | |  รู้จักกับแผ่นงาน|  +  |    | | |
|  การเลื่อนตำแหน่ง|  +  |    | | | |  การเลื่อนตำแหน่ง|  +  |    | | |
Line 41: Line 42:
|  การพิมพ์แทรก/พิมพ์ทับ|  +  |  | | | |  การพิมพ์แทรก/พิมพ์ทับ|  +  |  | | |
|  เทคนิคการป้อนข้อมูลประเภทต่างๆ|  +  |  | | | |  เทคนิคการป้อนข้อมูลประเภทต่างๆ|  +  |  | | |
 +|  AutoFill|  +  |  | | |
 +|  การเพิ่มรายการ AutoFill|    |  +  | | |
|  การใส่อักขระพิเศษ|    |  +  | | | |  การใส่อักขระพิเศษ|    |  +  | | |
|  ความรู้เกี่ยวกับ Non-printing character|    |  +  | | | |  ความรู้เกี่ยวกับ Non-printing character|    |  +  | | |
-^การทำงานกับเซลล์|  |    | | | 
-|  การเลื่อนตำแหน่งและเทคนิคการเลื่อนตำแหน่ง|  +  |  | | | 
-|  การเลือกข้อความและเทคนิคการเลือกข้อความ|  +  |  | | |  
-|  การเลือกข้อความจาก Status Bar|    |  +  | | | 
|  Cut/Copy/Paste|  +  |  | | | |  Cut/Copy/Paste|  +  |  | | |
|  Paste Special|    |  +  | | | |  Paste Special|    |  +  | | |
|  Undo/Redo|  +  |  | | | |  Undo/Redo|  +  |  | | |
-|  การตรวจคำสะกด| | | | +|  การตรวจคำสะกด|   |  +  | | | 
-|  การค้นหาและแทนที่คำ (พื้นฐาน)|  +  | | | +|  การค้นหาและแทนที่คำ|    |  +  | | | 
-การค้นหาและแทนที่คำ (ประยุกต์)|    |  +  | | |+การนำเข้าข้อมูล|    |  +  | | |
^การจัดแต่งข้อความ|  |    | | | ^การจัดแต่งข้อความ|  |    | | |
|  การจัดแต่งข้อความด้วย Formatting Toolbar|  +  |  | | | |  การจัดแต่งข้อความด้วย Formatting Toolbar|  +  |  | | |
Line 60: Line 59:
|  แนวการจัดวางข้อความ|    |  +  | | | |  แนวการจัดวางข้อความ|    |  +  | | |
|  การคืนสภาพข้อความ|  +  |  | | | |  การคืนสภาพข้อความ|  +  |  | | |
-อักษรแบบ Drop Caps|    |  +  | | | +การจัดกลางช่วง|  +  | | | 
-^ทำงานกับพารากราฟ|   |    | | | +| หัวเรื่องแนวตั้ง|    |  +  | | | 
-การจัดข้อความในพารากราฟด้วยปุ่มเครื่องมือ|  +  |   | | | +การจัดรูปแบบวันที่ เวลา|  +  |   | | | 
-การจัดข้อความในพารากราฟด้วยเมนูคำสั่ง|  +  |    | | | +การจัดรูปแบบตัวเลข|  +  |    | | | 
-การพิมพ์ย่อหน้าด้วย First Line Indent Marker|  +  |    | | | +Autoformat|    |  +  | | | 
-การควบคุมกั้นหน้าและกั้นหลังของพารากราฟด้วยแถบไม้บรรทัด|  +  |    | | | +|  เทคนิคการจัดรูปแบบวันที่ เวลา และตัวเลข|    |  +  | | | 
-การพิมพ์แบบย่อหน้าลอยด้วยแถบไม้บรรทัด|  +  |   | | | +Note|    |  +  | | | 
-การพิมพ์พารากราฟลักษณะต่างๆ ด้วยคำสั่ง|  +  |   | | | +|  Transpose|    |  +  | | | 
-ระยะห่างระหว่างบรรทัด/ระหว่างพารากราฟ|   |  +  | | | +^การจัดแต่งแผ่นงาน|  |    | | | 
-การไหลของข้อความในพารากราฟ|   |  +  | | | +การปรับขนาดเซลล์|  +  |   | | | 
-^ควบคุมงานพิมพ์ด้วยแท็บ|  |    | | | +การแทรกแถว/คอลัมน์/เซลล์|  +  |   | | |  
-การปรับระยะแท็บตามค่ากำหนด (Default)|  +  |   | | | +การลบแถว/คอลัมน์/เซลล์| +  |  | | | 
-การเลื่อนตำแหน่งด้วยแท็บ|  +  |    | | | +|  การเลือกแผ่นงาน|  +  | | | 
-การกำหนดตำแหน่งแท็บด้วยไม้บรรทัด|  +  |    | | | +การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน| +  |  | | | 
-ทำงานกับแท็บด้วยไม้บรรทัด|  +  |    | | | +|  การสำเนาแผ่นงาน|  +  | | | 
-การกำหนดตำแหน่งแท็บด้วยคำสั่ง และคำสั่งประยุกต์|    |  +  | | | +|  การย้ายตำแหน่งแผ่นงาน|  +  | | | 
-^การพิมพ์รายงาน|  |    | | | +|  การลบ|    |  +  | | | 
-การพิมพ์รายงานด้วยปุ่มเครื่องมือ|  +  |    | | | +การย้ายแผ่นงานข้ามไฟล์|  |  +  | | | 
-การปรับแต่งรายการด้วยเมนูคำสั่ง|    |  +  | | | +|  การแทรกแผ่นงาน|    |  +  | | | 
-^ตาราง|   |    | | | +การสำเนาแผ่นงานข้ามไฟล์|    |  +  | | | 
-การสร้างตารางด้วยปุ่มเครื่องมือ|  +  |    | | | +|  การป้อนข้อมูลหลายแผ่นงาน|    |  +  | | | 
-การพิมพ์/เลื่อนตำแหน่งในตาราง|  +  |    | | | +เส้นตารางแผ่นงาน|    |  +  | | | 
-การตั้งแท็บในตารางและเทคนิคการพิมพ์|    |  +  | | | +|  การป้องกันเซลล์|    |  +  | | | 
-การเพิ่ม/ลบแถว-คอลัมน์|  +  |    | | | +การป้องกันแผ่นงาน|    |  +  | | | 
-การสร้างตารางด้วยคำสั่ง|    |  +  | | | +|  การตรึงตำแหน่งข้อมูล|    |  +  | | | 
-การปรับแต่งตาราง/เซลล์|    |  +  | | | +การแบ่งจอภาพ|    |  +  | | | 
-การพิมพ์หัวตารางซ้ำ|  +  |    | | | +^การคำนวณ|  |    | | | 
-Autoformat กับตาราง|    |  +  | | | +ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการคำนวณ|  +  |    | | | 
-ตารางแบบรวมเซลล์|    |  +  | | | +|  การแสดงผลการคำนวณอย่างรวดเร็วด้วย Status Bar|  +  |    | | | 
-การคำนวณในตาราง|    |  +  | | | +การคำนวณด้วย Paste Special|    |  +  | | | 
-การปรับรูปแบบตัวเลข วันที่/เวลาในตาราง|    |  +  | | | +| การคำนวณด้วยสูตรอย่างง่าย|  +  |    | | | 
-การป้องกันข้อมูลในตาราง|    |  +  | | | +สูตรแบบค่าคงที่และตำแหน่งเซลล์|    |  +  | | | 
-ทำงานกับตารางที่คัดลอกจากแหล่งอื่น|    |  +  | | | +|  การคำนวณแบบสัมบูรณ์|    |  +  | | | 
-^การสั่งพิมพ์เอกสาร|   |    | | | +การแสดง/ไม่แสดงสูตร|    |  +  | | | 
-การเปิด/ปิดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ|  +  |    | | | +|  การป้องกันสูตร|    |  +  | | | 
-การกำหนดเลขหน้า|  +  |    | | | +การคำนวณข้ามแผ่นงาน|    |  +  | | | 
-การระบุข้อมูลประกอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ|    |  +  | | |+การคำนวณด้วยฟังก์ชันอย่างง่าย|  +  |    | | | 
 +ประเภทของฟังก์ชัน|    |  +  | | | 
 +Function Wizard|    |  +  | | | 
 +การสร้าง Range name|    |  +  | | | 
 +การคำนวณด้วย Range name|    |  +  | | | 
 +Consolidate|    |  +  | | | 
 +เทคนิคการคำนวณด้วยฟังก์ชัน|    |    |  +  |
 +|  การคำนวณแบบ Array|    |    |  +  | | 
 +ฟังก์ชันวันที่/เวลา|    |  +  |   | | 
 +ฟังก์ชันจัดการข้อความ|    |  +  |   | | 
 +ฟังก์ชันคณิตศาสตร์|    |  +  |   | | 
 +| ฟังก์ชันตรีโกณมิติ|    |   |  +  | | 
 +ฟังก์ชันค้นหาและอ้า้งอิง|    |  +  |    |
 +|  ฟังก์ชันสถิติ 1|    |  +  |    | | 
 +ฟังก์ชันสถิติ 2|    |    |  +  | | 
 +|  ฟังก์ชันฐานข้อมูล ตรรกศาสตร์|    |   |  +  | | 
 +ฟังก์ชันทางการเงิน|    |    |  +  | | 
 +^การสั่งพิมพ์|  |    | | |
|  การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว|  +  |    | | | |  การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว|  +  |    | | |
|  การตรวจหน้ากระดาษก่อนพิมพ์|    |  +  | | | |  การตรวจหน้ากระดาษก่อนพิมพ์|    |  +  | | |
|  การสั่ิงพิมพ์โดยการระบุค่า|    |  +  | | | |  การสั่ิงพิมพ์โดยการระบุค่า|    |  +  | | |
|  เทคนิคการกำหนดค่าการพิมพ์|    |  +  | | | |  เทคนิคการกำหนดค่าการพิมพ์|    |  +  | | |
 +|  การแบ่งหน้าแผ่นงาน|    |  +  | | |
 +|  การกำหนดพื้นที่พิมพ์|    |  +  | | |
 +|  การเปิด/ปิดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ|  +  |    | | |
 +|  การกำหนดเลขหน้า|  +  |    | | |
 +|  การระบุข้อมูลประกอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ|    |  +  | | |
 +|  การพิมพ์หัวรายงาน|    |  +  | | |
^ระบบอัตโนมัติ|  |    | | | ^ระบบอัตโนมัติ|  |    | | |
|  AutoCorrect|    |  +  | | | |  AutoCorrect|    |  +  | | |
|  AutoText|    |  +  | | | |  AutoText|    |  +  | | |
-|  Note & Bookmark|    |  +  | | | 
|  การทำจุดเชื่อม|    |  +  | | | |  การทำจุดเชื่อม|    |  +  | | |
|  การส่งออกเอกสารเป็น PDF|  +  |    | | | |  การส่งออกเอกสารเป็น PDF|  +  |    | | |
Line 114: Line 135:
|  การเปรียบเทียบเอกสาร|    |  +  | | | |  การเปรียบเทียบเอกสาร|    |  +  | | |
^Mail Merge|  |    | | | ^Mail Merge|  |    | | |
-|  ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเวียน|    |  +  | | | 
|  การเตรียม Data source|    |  +  | | | |  การเตรียม Data source|    |  +  | | |
|  การพิมพ์จดหมายเวียน|    |  +  | | | |  การพิมพ์จดหมายเวียน|    |  +  | | |
-|  การพิมพ์ลาเบลซองและซองจดหมาย|    |    |  +  | | 
-|  เทคนิคการเลือกข้อมูลเพื่อสั่งพิมพ์|    |    |  +  | | 
-|  เทคนิคการเตรียมเอกสารจากแหล่งอื่นๆ|    |  |  +  | | 
-^เอกสารคุณภาพ|  |    | | | 
-|  การพิมพ์แบบสไตล์|  +  |    | | | 
-|  การสร้างสารบัญจากสไตล์|  +  |    |  | | 
-|  การปรับแต่งสไตล์|    |  +  |  | | 
-|  ทำงานกับเอกสารโหมด Outline|    |  +  |  | | 
-|  ความรู้เกี่ยวกับการจัดหน้ากระดาษ|    |  +  | | | 
-|  การจัดหน้าเอกสารแบบ Section|    |  +  | | | 
-|  เทคนิคการใส่เลขหน้าแบบ Section|    |  +  | | | 
-|  เทคนิคการใส่ Header/Footer แบบ Section|    |  |  +  | | 
-|  การใส่คำอธิบายภาพ/ตารางอัตโนมัติ|    |    |  +  | | 
-|  การทำสารบัญภาพ สารบัญตาราง|    |    |  +  | | 
-|  การทำดัชนีคำ|    |    |  +  | | 
-|  การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Footnote|    |  +  |    | | 
-|  การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Zotero|    |  |  +  | | 
-|  การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Bibliography entry|    |  |  +  | | 
-|  การทำดัชนีคำ|    |    |  +  | | 
-|  เอกสารแบบคอลัมน์|  +  |    | | | 
-|  เทคนิคการพิมพ์/จัดพารากราฟในคอลัมน์|    |  +  | | | 
^ภาพ/กราฟิก|  |    | | | ^ภาพ/กราฟิก|  |    | | |
|  การนำเข้าภาพจากแหล่งภายนอก|  +  |    | | | |  การนำเข้าภาพจากแหล่งภายนอก|  +  |    | | |
Line 150: Line 149:
|  การใ้ช้งานและปรับแต่ง ClipArt|    |  +  | | | |  การใ้ช้งานและปรับแต่ง ClipArt|    |  +  | | |
^กราฟ|  |    | | | ^กราฟ|  |    | | |
-การสร้างกราฟจากตาราง  |    |  +  | | | +รู้จักประเภทของกราฟและการเลือกใช้งาน|    |  +  | | | 
-|  องค์ประกอบของกราฟ|    |  +  | | | +|  การสร้างกราฟอย่างรวดเร็ว|  +  |    | | | 
-การปรับแต่งกราฟ|    |  +  | | |+|  องค์ประกอบของกราฟ|  +  |    | | | 
 +|  การเปลี่ยนประเภทกราฟ|  +  |    | | | 
 +|  การปรับแต่งกราฟขั้นต้น|  +  |    | | | 
 +|  คำอธิบายกราฟ|  +  |    | | | 
 +|  ชื่อกราฟและคำอธิบายแกนของกราฟ|  +  |    | | | 
 +|  Grid|  +  |    | | | 
 +|  Label|  +  |    | | | 
 +|  Marker|  +  |    | | | 
 +การปรับแต่งกราฟขั้นสูง|    |  +  | | |
|  เทคนิคการสร้างกราฟ|    |  +  | | | |  เทคนิคการสร้างกราฟ|    |  +  | | |
 +|  Waterfall chart|    |  +  | | |
 +|  Tornado chart|    |  +  | | |
 +|  Grant chart|    |  +  | | |
^การทำงานร่วมกับโปรแกรมเสริม|  |    | | | ^การทำงานร่วมกับโปรแกรมเสริม|  |    | | |
-|  การใส่สมการคณิตศาสตร์|    |  +  | | | 
-|  การส่งเอกสารไป Impress|  +  |  |    | | 
-|  การนำเข้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ|    |    |  +  | | 
|  การส่งออกเอกสารเป็น HTML และเทคนิค Clean HTML|    |    |  +  | | |  การส่งออกเอกสารเป็น HTML และเทคนิค Clean HTML|    |    |  +  | |
|  การติดตั้ง/ใช้งาน/จัดการโปรแกรมเสริม|    |    |  +  | | |  การติดตั้ง/ใช้งาน/จัดการโปรแกรมเสริม|    |    |  +  | |
-การออกแบบสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ|    |  +  | | | +^ฐานข้อมูล|  |    | | | 
-^แม่แบบเอกสาร|  |    | | | +การจัดเตรียมข้อมูล|  +  |    | | | 
-การสร้าง/แก้ไขแม่แบบเอกสาร|    |  +  | | | +|  AutoFilter|  +  |   |  | | 
-การใช้งานแม่แบบเอกสาร|    |  +  |  | | +|  AutoFilter แบบกำหนดเงื่อนไข|    |  +  | | 
-การนำแม่แบบเอกสารไปใช้ที่อื่น|    |  +  |  | |+|  Advanced Filter|    | +  |  | | 
 +Sort|    |  +  |   | | 
 +Sort มากกว่า 3 เงื่อนไข|    |  +  |  | | 
 +Sub-Total|    |  +  |  | | 
 +|  DataPilot|  +  |    |  | | 
 +|  DataPilot + Filter|  +  |    |  | | 
 +|  การวิเคราะห์ข้อมูล|    |    |  +  | |
^แบบฟอร์ม|  |    | | | ^แบบฟอร์ม|  |    | | |
-การสร้างแก้ไขแบบฟอร์ม |    |    |  +  | |+ฟอร์มด้วย Data Validation|    |  +  |    | | 
 +|  ฟอร์มด้วย Form Tools|    |    |  +  | |
|  การประยุกต์แบบฟอร์ม |    |    |  +  | | |  การประยุกต์แบบฟอร์ม |    |    |  +  | |
-^Master Document |  |    | | | +
-|  ความรู้เกี่ยวกับ Master Document |    |    |  +  | | +
-|  การสร้าง/แก้ไข Master Document |    |    |  +  | | +
-|  การสร้าง Cross Reference ระหว่างเอกสารย่อย|    |    |  +  | | +
-|  การสร้างเอกสารรวมจากชุดเอกสาร|    |    |  +  | |+
Line 182: Line 192:
==== ตัวอย่างหลักสูตรอบรม ==== ==== ตัวอย่างหลักสูตรอบรม ====
-  * แนะนำโปรแกรม OOo และความสามารถของ OpenOffice.org Writer+  * แนะนำโปรแกรม OOo และความสามารถของ OpenOffice.org Calc
  * การปิด QuickStarter   * การปิด QuickStarter
  * การเรียกใช้งานโปรแกรม   * การเรียกใช้งานโปรแกรม
  * รู้จักหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบ   * รู้จักหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบ
-  * การกำหนดค่าหน่วยวัด +  * แถบสูตร
-  * การกำหนดระยะแท็บ +
-  * การกำหนดแบบอักษรของระบบ +
-  * แถบไม้บรรทัด+
  * แถบเครื่องมือมาตรฐาน   * แถบเครื่องมือมาตรฐาน
-  * มุมมองจอภาพ 
  * การเปิดแฟ้มเอกสารเดิม   * การเปิดแฟ้มเอกสารเดิม
  * การเลื่อนตำแหน่งและเทคนิคการเลื่อนตำแหน่ง   * การเลื่อนตำแหน่งและเทคนิคการเลื่อนตำแหน่ง
  * การเลือกข้อความและเทคนิคการเลือกข้อความ   * การเลือกข้อความและเทคนิคการเลือกข้อความ
-  * หลักการพิมพ์ +  * การคำนวณด้วย Status bar 
-  * การพิมพ์ย่อหน้าด้วย First Line Indent Marker +  * รายงานด้วย DataPilot
-  * การควบคุมกั้นหน้าและกั้นหลังของพารากราฟด้วยแถบไม้บรรทัด+
  * การกำหนด Document Metadata   * การกำหนด Document Metadata
  * การปิดแฟ้มเอกสาร   * การปิดแฟ้มเอกสาร
  * การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่   * การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่
-  * การตั้งหน้ากระดาษมาตรฐาน +  * หลักการพิมพ์ 
-  * การพิมพ์แบบสไตล์ +  * การจัดแต่งข้อมูลอย่างง่าย 
-  * การสร้างสารบัญจากสไตล์ +  * การคำนวณด้วยสูตร/ฟังก์ชันมาตรฐาน 
-  * การปรับแต่งสไตล์+  * การสั่งพิมพ์
---- ----
Line 210: Line 215:
  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +{{tag>courseware OSS Freeware "Open Source" แผนการเรียนการสอน "OpenOffice.org"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.