This is an old revision of the document!
—-

แนวทางการอบรม OpenOffice.org

แนวทางการอบรมหลักสูตร OpenOffice.org โดยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ และการเผยแพร่ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมในกลุ่ม OpenOffice.org ทุกโปรแกรมที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ

แนวคิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ย่อมได้รับการต่อต้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวทางหนึ่งที่ช่วยลดกระแสต่อต้านได้นอกจากการพัฒนาโปรแกรมใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และความสามารถที่รองรับต่อความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ได้ ก็คือ การแนะนำให้ผู้ใช้เห็นประโยชน์ของโปรแกรมใหม่ ทั้งด้านความสามารถของโปรแกรม และการเชื่อมโยงความสามารถกับโปรแกรมอื่นๆ ประกอบกับที่ผ่านมาการสร้างเอกสารดิจิทัลทุกฟอร์แมตเป็นเพียง “การรู้วิธีใช้โปรแกรม” ไม่ได้รู้ว่าหลักการที่ถูกต้องของการสร้างผลงานแต่ละประเภทคืออะไร หากสามารถสอดแทรกความรู้นั้้นประกอบการแนะนำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกที่ดีได้มากขึ้น

ความสามารถของโปรแกรม

 • OpenOffice.org สามารถติดตั้งพร้อมกับ Microsoft Office โดยไม่ส่งผลต่อโปรแกรมที่มีอยู่เดิม และแฟ้มเอกสารเดิม
 • OpenOffice.org รองรับการทำงานได้เท่าๆ กับที่ผู้ใช้ใช้ Microsoft Office
 • OpenOffice.org ส่งออก (Export) เอกสารเป็น PDF ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง Acrobat Professional เพิ่ม
 • สไลด์จาก OpenOffice.org Impress ส่งออก (Export) เป็น Flash Presentation ได้ทันที
 • OpenOffice.org รองรับการทำงาน Style, Section
 • OpenOffice.org ทำงานร่วมกับ FreeMind ได้ทันที
 • ผลงานที่สร้างด้วย Dokuwiki ส่งออก (Export) เป็น OpenOffice.org Writer ได้ทันที
 • OpenOffice.org ทำงานกับรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้เยี่ยม ทั้งแบบ Bibliography Entry และแบบเชื่อมโยงกับ Reference Manager เช่น Zotero

เนื้อหาการอบรม OpenOffice.org Writer

แนะนำ OpenOffice.orgLevel ILevel IILevel IIINote
แนะนำโปรแกรม OOo และความสามารถของทุกโปรแกรม +
การติดตั้งโปรแกรม +
การเรียกใช้งานโปรแกรม +
การปิด QuickStarter +
รู้จักหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบ +
การทำงานกับแถบเครื่องมือ +
สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วย OpenOffice.org Writer
แนะนำความสามารถของ Writer +
การเรียกใช้งานโปรแกรม +
การปรับแต่งค่า Config ที่จำเป็น
การตรวจสอบ/ติดตั้งเครื่องพิมพ์ + เพื่อป้องกันปัญหาการจัดหน้ากระดาษ
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งาน + ข้อมูลจำเป็นสำหรับ Metadata, Track Change
การกำหนดค่าหน่วยวัด +
การกำหนดระยะแท็บ +
การกำหนดแบบอักษรของระบบ +
แถบเครื่องมือ/ส่วนประกอบจอภาพ
แถบไม้บรรทัด +
แถบเครื่องมือมาตรฐาน +
แถบเครื่องมือแบบ Floating และการทำงาน +
การปรับแต่งแถบเครื่องมือ +
การสร้างแถบเครื่องมือชุดใหม่ +
มุมมองจอภาพ +
ทำงานกับแฟ้มเอกสาร
การเปิดแฟ้มเอกสารเดิม +
การกำหนด Document Metadata +
การปิดแฟ้มเอกสาร +
การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่ +
การบันทึกแฟ้มเอกสาร +
หลักการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร +
Save As +
การใส่รหัสผ่านให้กับแฟ้มเอกสาร +
การเปิดแฟ้มเอกสารที่มีรหัสผ่าน +
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
การตั้งหน้ากระดาษมาตรฐาน +
การตั้งหน้ากระดาษแบบประยุกต์ +
การพิมพ์ข้อความ
หลักการพิมพ์ +
การลบข้อความ +
การพิมพ์แทรก/พิมพ์ทับ +
การใช้เครื่องมือวรรคตอน +
การใส่อักขระพิเศษ +
ความรู้เกี่ยวกับ Non-printing character +
การทำงานกับข้อความ
การเลื่อนตำแหน่งและเทคนิคการเลื่อนตำแหน่ง +
การเลือกข้อความและเทคนิคการเลือกข้อความ +
การเลือกข้อความจาก Status Bar +
Cut/Copy/Paste +
Paste Special +
Undo/Redo +
การตรวจคำสะกด +
การค้นหาและแทนที่คำ (พื้นฐาน) +
การค้นหาและแทนที่คำ (ประยุกต์) +
การจัดแต่งข้อความ
การจัดแต่งข้อความด้วย Formatting Toolbar +
การจัดแต่งข้อความจากเมนูคำสั่ง +
ลักษณะพิเศษของข้อความ +
ตัวอักษรยก/ตัวห้อย +
แนวการจัดวางข้อความ +
การคืนสภาพข้อความ +
อักษรแบบ Drop Caps +
ทำงานกับพารากราฟ
การจัดข้อความในพารากราฟด้วยปุ่มเครื่องมือ +
การจัดข้อความในพารากราฟด้วยเมนูคำสั่ง +
การพิมพ์ย่อหน้าด้วย First Line Indent Marker +
การควบคุมกั้นหน้าและกั้นหลังของพารากราฟด้วยแถบไม้บรรทัด +
การพิมพ์แบบย่อหน้าลอยด้วยแถบไม้บรรทัด +
การพิมพ์พารากราฟลักษณะต่างๆ ด้วยคำสั่ง +
ระยะห่างระหว่างบรรทัด/ระหว่างพารากราฟ +
การไหลของข้อความในพารากราฟ +
ควบคุมงานพิมพ์ด้วยแท็บ
การปรับระยะแท็บตามค่ากำหนด (Default) +
การเลื่อนตำแหน่งด้วยแท็บ +
การกำหนดตำแหน่งแท็บด้วยไม้บรรทัด +
ทำงานกับแท็บด้วยไม้บรรทัด +
การกำหนดตำแหน่งแท็บด้วยคำสั่ง และคำสั่งประยุกต์ +
การพิมพ์รายงาน
การพิมพ์รายงานด้วยปุ่มเครื่องมือ +
การปรับแต่งรายการด้วยเมนูคำสั่ง +
ตาราง
การสร้างตารางด้วยปุ่มเครื่องมือ +
การพิมพ์/เลื่อนตำแหน่งในตาราง +
การตั้งแท็บในตารางและเทคนิคการพิมพ์ +
การเพิ่ม/ลบแถว-คอลัมน์ +
การสร้างตารางด้วยคำสั่ง +
การปรับแต่งตาราง/เซลล์ +
การพิมพ์หัวตารางซ้ำ +
Autoformat กับตาราง +
ตารางแบบรวมเซลล์ +
การคำนวณในตาราง +
การปรับรูปแบบตัวเลข วันที่/เวลาในตาราง +
การป้องกันข้อมูลในตาราง +
ทำงานกับตารางที่คัดลอกจากแหล่งอื่น +
การสั่งพิมพ์เอกสาร
การเปิด/ปิดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ +
การกำหนดเลขหน้า +
การระบุข้อมูลประกอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ +
การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว +
การตรวจหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ +
การสั่ิงพิมพ์โดยการระบุค่า +
เทคนิคการกำหนดค่าการพิมพ์ +
ระบบอัตโนมัติ
AutoCorrect +
AutoText +
Note & Bookmark +
การทำจุดเชื่อม +
การส่งออกเอกสารเป็น PDF +
การกำหนดค่าการแปลงเอกสารเป็น PDF +
การส่งแนบเอกสารกับอีเมล์ +
การติดตามการแก้ไขเอกสาร
การเข้าสู่โหมดแก้ไขเอกสาร +
การยอมรับ/ปฏิเสธการแก้ไข +
การเปรียบเทียบเอกสาร +
Mail Merge
ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเวียน +
การเตรียม Data source +
การพิมพ์จดหมายเวียน +
การพิมพ์ลาเบลซองและซองจดหมาย +
เทคนิคการเลือกข้อมูลเพื่อสั่งพิมพ์ +
เทคนิคการเตรียมเอกสารจากแหล่งอื่นๆ +
เอกสารคุณภาพ
การพิมพ์แบบสไตล์ +
การสร้างสารบัญจากสไตล์ +
การปรับแต่งสไตล์ +
ทำงานกับเอกสารโหมด Outline +
ความรู้เกี่ยวกับการจัดหน้ากระดาษ +
การจัดหน้าเอกสารแบบ Section +
เทคนิคการใส่เลขหน้าแบบ Section +
เทคนิคการใส่ Header/Footer แบบ Section +
การใส่คำอธิบายภาพ/ตารางอัตโนมัติ +
การทำสารบัญภาพ สารบัญตาราง +
การทำดัชนีคำ +
การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Footnote +
การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Zotero +
การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Bibliography entry +
การทำดัชนีคำ +
เอกสารแบบคอลัมน์ +
เทคนิคการพิมพ์/จัดพารากราฟในคอลัมน์ +
ภาพ/กราฟิก
การนำเข้าภาพจากแหล่งภายนอก +
การคัดลอกภาพมาใช้ในเอกสาร +
การเลือกภาพ และจัดการภาพ +
การตัดบางส่วนของภาพ +
เครื่องมือวาด (Drawing) +
การจัดการกับภาพวาด +
อักษรศิลป์ +
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมภาพเพื่อสั่งพิมพ์/เว็บไซต์ +
การเพิ่ม ClipArt +
การใ้ช้งานและปรับแต่ง ClipArt +
กราฟ
การสร้างกราฟจากตาราง +
องค์ประกอบของกราฟ +
การปรับแต่งกราฟ +
เทคนิคการสร้างกราฟ +
การทำงานร่วมกับโปรแกรมเสริม
การใส่สมการคณิตศาสตร์ +
การส่งเอกสารไป Impress +
การนำเข้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ +
การส่งออกเอกสารเป็น HTML และเทคนิค Clean HTML +
การติดตั้ง/ใช้งาน/จัดการโปรแกรมเสริม +
การออกแบบสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ +
แม่แบบเอกสาร
การสร้าง/แก้ไขแม่แบบเอกสาร +
การใช้งานแม่แบบเอกสาร +
การนำแม่แบบเอกสารไปใช้ที่อื่น +
แบบฟอร์ม
การสร้างแก้ไขแบบฟอร์ม +
การประยุกต์แบบฟอร์ม +
Master Document
ความรู้เกี่ยวกับ Master Document +
การสร้าง/แก้ไข Master Document +
การสร้าง Cross Reference ระหว่างเอกสารย่อย +
การสร้างเอกสารรวมจากชุดเอกสาร +

หมายเหตุ

 • ความหมายของ Level ไม่ได้แบ่งตามระดับความยาก ง่ายของโปรแกรมที่ชัดเจน แต่จะใช้การจัดแบ่งตามพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และวัตถุประสงค์ในการอบรมนั้นๆ เป็นหลัก
 • การจัดเนื้อหาอบรม ไม่ได้ยึดจากรายการก่อนหลัง แต่กำหนดจากความรู้พื้นฐานของผู้อบรมร่วมกับระยะเวลา

ตัวอย่างหลักสูตรอบรม

 • แนะนำโปรแกรม OOo และความสามารถของ OpenOffice.org Writer
 • การปิด QuickStarter
 • การเรียกใช้งานโปรแกรม
 • รู้จักหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบ
 • การกำหนดค่าหน่วยวัด
 • การกำหนดระยะแท็บ
 • การกำหนดแบบอักษรของระบบ
 • แถบไม้บรรทัด
 • แถบเครื่องมือมาตรฐาน
 • มุมมองจอภาพ
 • การเปิดแฟ้มเอกสารเดิม
 • การเลื่อนตำแหน่งและเทคนิคการเลื่อนตำแหน่ง
 • การเลือกข้อความและเทคนิคการเลือกข้อความ
 • หลักการพิมพ์
 • การพิมพ์ย่อหน้าด้วย First Line Indent Marker
 • การควบคุมกั้นหน้าและกั้นหลังของพารากราฟด้วยแถบไม้บรรทัด
 • การกำหนด Document Metadata
 • การปิดแฟ้มเอกสาร
 • การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่
 • การตั้งหน้ากระดาษมาตรฐาน
 • การพิมพ์แบบสไตล์
 • การสร้างสารบัญจากสไตล์
 • การปรับแต่งสไตล์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.