Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


oss:ooo-learning 2009/08/20 18:19 oss:ooo-learning 2010/04/13 20:45 current
Line 8: Line 8:
===== ความสามารถของโปรแกรม ===== ===== ความสามารถของโปรแกรม =====
 +[[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=201&Itemid=31|{{  :oss:openoffice.jpg|คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org}}]]
 +
  * OpenOffice.org สามารถติดตั้งพร้อมกับ Microsoft Office โดยไม่ส่งผลต่อโปรแกรมที่มีอยู่เดิม และแฟ้มเอกสารเดิม   * OpenOffice.org สามารถติดตั้งพร้อมกับ Microsoft Office โดยไม่ส่งผลต่อโปรแกรมที่มีอยู่เดิม และแฟ้มเอกสารเดิม
Line 16: Line 18:
  * OpenOffice.org ทำงานร่วมกับ FreeMind ได้ทันที   * OpenOffice.org ทำงานร่วมกับ FreeMind ได้ทันที
  * ผลงานที่สร้างด้วย Dokuwiki ส่งออก (Export) เป็น OpenOffice.org Writer ได้ทันที   * ผลงานที่สร้างด้วย Dokuwiki ส่งออก (Export) เป็น OpenOffice.org Writer ได้ทันที
-  * OpenOffice.org ทำงานกับรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้เยี่ยม ทั้งแบบ Bibliography Entry และแบบเชื่อมโยงกับ Reference Manager เช่น Zotero +  * OpenOffice.org ทำงานกับรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้เยี่ยม ทั้งแบบ Bibliography Entry และแบบเชื่อมโยงกับ Reference Manager เช่น JabRef
- +
-===== เนื้อหาการอบรม OpenOffice.org Writer ===== +
- +
-^แนะนำ OpenOffice.org^Level I^Level II^Level III^Note^ +
-^แนะนำโปรแกรม OOo และความสามารถของทุกโปรแกรม|  +  | | | | +
-|  การติดตั้งโปรแกรม|  |  +  | | | +
-|  การเรียกใช้งานโปรแกรม|  +  |  | | | +
-|  การปิด QuickStarter|  +  |  | | | +
-|  รู้จักหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบ|  +  |  | | | +
-|  การทำงานกับแถบเครื่องมือ|    |  +  | | | +
-^สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วย OpenOffice.org Writer| | | | | +
-|  แนะนำความสามารถของ Writer|  +  |    | | | +
-|  การเรียกใช้งานโปรแกรม|  +  |  | | | +
-^การปรับแต่งค่า Config ที่จำเป็น|    |  | | | +
-|  การตรวจสอบ/ติดตั้งเครื่องพิมพ์|    |  +  | |เพื่อป้องกันปัญหาการจัดหน้ากระดาษ| +
-|  การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งาน|    |  +  | |ข้อมูลจำเป็นสำหรับ Metadata, Track Change | +
-|  การกำหนดค่าหน่วยวัด|  +  |    | | | +
-|  การกำหนดระยะแท็บ|  +  |    | | |  +
-|  การกำหนดแบบอักษรของระบบ|  +  |    | | | +
-^แถบเครื่องมือ/ส่วนประกอบจอภาพ| | | | | +
-|  แถบไม้บรรทัด|  +  | | | | +
-|  แถบเครื่องมือมาตรฐาน|  +  | | | |  +
-|  มุมมองจอภาพ|  +  | | | | +
-^ทำงานกับแฟ้มเอกสาร| | | | | +
-|  การเปิดแฟ้มเอกสารเดิม|  +  | | | | +
-|  การกำหนด Document Metadata|  +  |    | | | +
-|  การปิดแฟ้มเอกสาร|  +  | | | |  +
-|  การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่|  +  | | | | +
-|  การบันทึกแฟ้มเอกสาร|  +  | | | | +
-|  หลักการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร|  +  | | | | +
-|  Save As|  +  | | | | +
-|  การใส่รหัสผ่านให้กับแฟ้มเอกสาร|    |  +  | | | +
-|  การเปิดแฟ้มเอกสารที่มีรหัสผ่าน|    |  +  | |  | +
-^การตั้งค่าหน้ากระดาษ|    |    | | | +
-|  การตั้งหน้ากระดาษมาตรฐาน|  +  |    | | | +
-|  การตั้งหน้ากระดาษแบบประยุกต์|    |  +  | | | +
-^การพิมพ์ข้อความ|  |    | | | +
-|  หลักการพิมพ์|  +  |  | | | +
-|  การลบข้อความ|  +  |  | | |  +
-|  การพิมพ์แทรก/พิมพ์ทับ|  +  |  | | | +
-|  การใช้เครื่องมือวรรคตอน|    |  +  | | | +
-|  การใส่อักขระพิเศษ|    |  +  | | | +
-|  ความรู้เกี่ยวกับ Non-printing character|    |  +  | | | +
-^การทำงานกับข้อความ|  |    | | | +
-|  การเลื่อนตำแหน่งและเทคนิคการเลื่อนตำแหน่ง|  +  |  | | | +
-|  การเลือกข้อความและเทคนิคการเลือกข้อความ|  +  |  | | |  +
-|  การเลือกข้อความจาก Status Bar|    |  +  | | | +
-|  Cut/Copy/Paste|  +  |  | | | +
-|  Paste Special|    |  +  | | | +
-|  Undo/Redo|  +  |  | | | +
-|  การตรวจคำสะกด|  +  |  | | | +
-|  การค้นหาและแทนที่คำ (พื้นฐาน)|  +  |  | | | +
-|  การค้นหาและแทนที่คำ (ประยุกต์)|    |  +  | | | +
-^การจัดแต่งข้อความ|  |    | | | +
-|  การจัดแต่งข้อความด้วย Formatting Toolbar|  +  |  | | | +
-|  การจัดแต่งข้อความจากเมนูคำสั่ง|  +  |  | | |  +
-|  ลักษณะพิเศษของข้อความ|    |  +  | | | +
-|  ตัวอักษรยก/ตัวห้อย|  +  |  | | | +
-|  แนวการจัดวางข้อความ|    |  +  | | | +
-|  การคืนสภาพข้อความ|  +  |  | | | +
-|  อักษรแบบ Drop Caps|    |  +  | | | +
-^ทำงานกับพารากราฟ|  |    | | | +
-|  การจัดข้อความในพารากราฟด้วยปุ่มเครื่องมือ|  +  |  | | | +
-|  การจัดข้อความในพารากราฟด้วยเมนูคำสั่ง|  +  |    | | | +
-|  การพิมพ์ย่อหน้าด้วย First Line Indent Marker|  +  |    | | | +
-|  การควบคุมกั้นหน้าและกั้นหลังของพารากราฟด้วยแถบไม้บรรทัด|  +  |    | | | +
-|  การพิมพ์แบบย่อหน้าลอยด้วยแถบไม้บรรทัด|  +  |    | | | +
-|  การพิมพ์พารากราฟลักษณะต่างๆ ด้วยคำสั่ง|  +  |    | | | +
-|  ระยะห่างระหว่างบรรทัด/ระหว่างพารากราฟ|    |  +  | | | +
-|  การไหลของข้อความในพารากราฟ|    |  +  | | | +
-^ควบคุมงานพิมพ์ด้วยแท็บ|  |    | | | +
-|  การปรับระยะแท็บตามค่ากำหนด (Default)|  +  |  | | | +
-|  การเลื่อนตำแหน่งด้วยแท็บ|  +  |    | | | +
-|  การกำหนดตำแหน่งแท็บด้วยไม้บรรทัด|  +  |    | | | +
-|  ทำงานกับแท็บด้วยไม้บรรทัด|  +  |    | | | +
-|  การกำหนดตำแหน่งแท็บด้วยคำสั่ง และคำสั่งประยุกต์|    |  +  | | | +
-^การพิมพ์รายงาน|  |    | | | +
-|  การพิมพ์รายงานด้วยปุ่มเครื่องมือ|  +  |    | | | +
-|  การปรับแต่งรายการด้วยเมนูคำสั่ง|    |  +  | | | +
-^ตาราง|  |    | | | +
-|  การสร้างตารางด้วยปุ่มเครื่องมือ|  +  |    | | | +
-|  การพิมพ์/เลื่อนตำแหน่งในตาราง|  +  |    | | | +
-|  การตั้งแท็บในตารางและเทคนิคการพิมพ์|    |  +  | | | +
-|  การเพิ่ม/ลบแถว-คอลัมน์|  +  |    | | | +
-|  การสร้างตารางด้วยคำสั่ง|    |  +  | | | +
-|  การปรับแต่งตาราง/เซลล์|    |  +  | | | +
-|  การพิมพ์หัวตารางซ้ำ|  +  |    | | | +
-|  Autoformat กับตาราง|    |  +  | | | +
-|  ตารางแบบรวมเซลล์|    |  +  | | | +
-|  การคำนวณในตาราง|    |  +  | | | +
-|  การปรับรูปแบบตัวเลข วันที่/เวลาในตาราง|    |  +  | | | +
-|  การป้องกันข้อมูลในตาราง|    |  +  | | | +
-|  ทำงานกับตารางที่คัดลอกจากแหล่งอื่น|    |  +  | | | +
-^การสั่งพิมพ์เอกสาร|  |    | | | +
-|  การเปิด/ปิดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ|  +  |    | | | +
-|  การกำหนดเลขหน้า|  +  |    | | | +
-|  การระบุข้อมูลประกอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ|    |  +  | | | +
-|  การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว|  +  |    | | | +
-|  การตรวจหน้ากระดาษก่อนพิมพ์|    |  +  | | | +
-|  การสั่ิงพิมพ์โดยการระบุค่า|    |  +  | | | +
-|  เทคนิคการกำหนดค่าการพิมพ์|    |  +  | | | +
-^ระบบอัตโนมัติ|  |    | | | +
-|  AutoCorrect|    |  +  | | | +
-|  AutoText|    |  +  | | | +
-|  Note & Bookmark|    |  +  | | | +
-|  การทำจุดเชื่อม|    |  +  | | | +
-|  การส่งออกเอกสารเป็น PDF|  +  |    | | | +
-|  การกำหนดค่าการแปลงเอกสารเป็น PDF|    |  +  | | | +
-|  การส่งแนบเอกสารกับอีเมล์|    |  +  | | | +
-^การติดตามการแก้ไขเอกสาร|  |    | | | +
-|  การเข้าสู่โหมดแก้ไขเอกสาร|    |  +  | | | +
-|  การยอมรับ/ปฏิเสธการแก้ไข|    |  +  | | | +
-|  การเปรียบเทียบเอกสาร|    |  +  | | | +
-^จดหมายเวียน|  |    | | | +
-|  การเตรียมเอกสาร|    |  +  | | | +
-|  การผสานเอกสาร|    |  +  | | | +
-|  เทคนิคการเลือกข้อมูลเพื่อสั่งพิมพ์|    |  +  | | | +
-|  เทคนิคการเตรียมเอกสารจากแหล่งอื่นๆ|    |  +  |  +  | | +
-^เอกสารคุณภาพ|  |    | | | +
-|  การใช้งานแม่แบบเอกสาร|  +  |    | | | +
-|  การพิมพ์แบบสไตล์|  +  |    | | | +
-|  การสร้างสารบัญจากสไตล์|  +  |    |  | | +
-|  การปรับแต่งสไตล์|    |  +  |  | | +
-|  ทำงานกับเอกสารโหมด Outline|    |  +  |  | | +
-|  ความรู้เกี่ยวกับการจัดหน้ากระดาษ|    |  +  | | | +
-|  การจัดหน้าเอกสารแบบ Section|    |  +  | | | +
-|  เทคนิคการใส่เลขหน้าแบบ Section|    |  +  | | | +
-|  เทคนิคการใส่ Header/Footer แบบ Section|    |  |  +  | | +
-|  การใส่คำอธิบายภาพ/ตารางอัตโนมัติ|    |    |  +  | | +
-|  การทำสารบัญภาพ สารบัญตาราง|    |    |  +  | | +
-|  การทำดัชนีคำ|    |    |  +  | | +
-|  การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Footnote|    |  +  |    | | +
-|  การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Zotero|    |  |  +  | | +
-|  การทำอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Bibliography entry|    |  |  +  | | +
-|  การทำดัชนีคำ|    |    |  +  | | +
-|  เอกสารแบบคอลัมน์|  +  |    | | | +
-|  เทคนิคการพิมพ์/จัดพารากราฟในคอลัมน์|    |  +  | | | +
-^ภาพ/กราฟิก|  |    | | | +
-|  การทำงานกับรูปภาพ|  +  |    | | | +
-|  การทำงานกับรูปทรง|    |  +  |  | | +
-|  ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมภาพเพื่อสั่งพิมพ์/เว็บไซต์|    |  +  |  | | +
-|  ทำงานกับกราฟ|    |  +  | | | +
-|  การออกแบบสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ|    |  +  | | | +
-^การทำงานร่วมกับโปรแกรมเสริม|  |    | | | +
-|  การใส่สมการคณิตศาสตร์|    |  +  | | | +
-|  การส่งเอกสารไป Impress|  +  |  |    | | +
-|  การนำเข้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ|    |    |  +  | | +
-|  การส่งออกเอกสารเป็น HTML และเทคนิค Clean HTML|    |    |  +  | | +
-^Master Document |  |    | | | +
-|  ความรู้เกี่ยวกับ Master Document |    |    |  +  | | +
-|  การสร้าง/แก้ไข Master Document |    |    |  +  | | +
-|  การสร้าง Cross Reference ระหว่างเอกสารย่อย|    |    |  +  | | +
-|  การสร้างเอกสารรวมจากชุดเอกสาร|    |    |  +  | | +
- +
-**หมายเหตุ** +
-  * ความหมายของ Level ไม่ได้แบ่งตามระดับความยาก ง่ายของโปรแกรมที่ชัดเจน แต่จะใช้การจัดแบ่งตามพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และวัตถุประสงค์ในการอบรมนั้นๆ เป็นหลัก +
-  * การจัดเนื้อหาอบรม ไม่ได้ยึดจากรายการก่อนหลัง แต่กำหนดจากความรู้พื้นฐานของผู้อบรมร่วมกับระยะเวลา +
- +
-==== ตัวอย่างหลักสูตรอบรม ==== +
- +
-  * แนะนำโปรแกรม OOo และความสามารถของ OpenOffice.org Writer +
-  * การปิด QuickStarter +
-  * การเรียกใช้งานโปรแกรม +
-  * รู้จักหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบ +
-  * การกำหนดค่าหน่วยวัด +
-  * การกำหนดระยะแท็บ +
-  * การกำหนดแบบอักษรของระบบ +
-  * แถบไม้บรรทัด +
-  * แถบเครื่องมือมาตรฐาน +
-  * มุมมองจอภาพ +
-  * การเปิดแฟ้มเอกสารเดิม +
-  * การเลื่อนตำแหน่งและเทคนิคการเลื่อนตำแหน่ง +
-  * การเลือกข้อความและเทคนิคการเลือกข้อความ +
-  * หลักการพิมพ์ +
-  * การพิมพ์ย่อหน้าด้วย First Line Indent Marker +
-  * การควบคุมกั้นหน้าและกั้นหลังของพารากราฟด้วยแถบไม้บรรทัด +
-  * การกำหนด Document Metadata +
-  * การปิดแฟ้มเอกสาร +
-  * การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่ +
-  * การตั้งหน้ากระดาษมาตรฐาน +
-  * การพิมพ์แบบสไตล์ +
-  * การสร้างสารบัญจากสไตล์ +
-  * การปรับแต่งสไตล์+
 +===== เนื้อหาหลักสูตร =====
 +  * [[OpenOffice.org-writer|OpenOffice.org Writer]]
 +  * [[OpenOffice.org-calc|OpenOffice.org Calc]]
 +  * [[OpenOffice.org-Impress|OpenOffice.org Impress]]
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +{{tag>courseware OSS Freeware "Open Source" แผนการเรียนการสอน "OpenOffice.org"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.