การประยุกต์ใช้ OSS & Freeware กับการเรียนการสอน

แผนการเรียนรู้ เรื่อง บัญชีของฉัน

วิชา บัญชี
ระดับชั้น
ระยะเวลาเรียน 3 คาบ
บูรณาการวิชา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้

การประหยัด และรู้จักออม ควรเป็นลักษณะนิสัยที่ติดตัวนักเรียนทุกคน อันจะช่วยให้เกิด การบ่มเพาะนิสัยที่ดีในอนาคต จุดเริ่มต้นของการประหยัดและรู้จักออมมาได้จากการรู้จักบันทึกรายได้ และ รายจ่ายประจำวัน ทั้งที่อยู่ในโรงเรียน และที่บ้าน เพื่อจะได้เห็นพฤติกรรมการใช้จ่าย การเก็บออมของตนเอง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

  1. บอกได้ว่ารายการประเภทใดเป็นรายได้ หรือรายจ่าย
  2. สามารถบันทึกข้อมูลรายได้ และรายจ่ายประจำวันได้
  3. สร้างคำนวณผลรายได้ และรายได้ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนได้ด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Calc

กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้

การเรียนรู้เกี่ยวกับ “บัญชีของฉัน” แบ่งออกเป็น 3 คาบ ดังนี้

คาบที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำบัญชีอย่างง่าย และความรู้เกี่ยวกับ “รายได้” และ “รายจ่าย” จากครู และศึกษาจากตัวอย่าง พร้อมทั้งเริ่มจดบันทึกรายได้ และรายจ่ายของนักเรียนเองในแต่ละวัน

คาบที่ 2 ศึกษาการสร้างบัญชีรายได้ และรายจ่ายด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Calc

คาบที่ 4 ศึกษาการสรุปผลบัญชีรายได้ และรายจ่ายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ด้วยฟังก์ชัน SUM และการสร้างสูตรคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc

กิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้เรียนสามารถแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับผู้ปกครอง

สื่อการเรียนการสอน

  1. ตัวอย่างบัญชีของฉัน
  2. โปรแกรม OpenOffice.org Calc

การประเมิน

  1. ผู้เรียนสามารถอภิปรายได้ว่า “บัญชี” ของฉันมีประโยชน์อย่างไร
  2. ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่ารายการใดเป็นรายได้ รายการใดเป็นรายจ่าย
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างสูตรคำนวณที่เกี่ยวข้องได้

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.