การประยุกต์ใช้ OSS & Freeware กับการเรียนการสอน

แผนการเรียนรู้ เรื่อง บัว

วิชา เกษตรศาสตร์
ระดับชั้น
ระยะเวลาเรียน 4 คาบ
บูรณาการวิชา สังคมศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย

สาระการเรียนรู้

ชาวพุทธทุกคน คงไม่มีใครไม่รู้จัก “บัว” มีการกล่าวถึง “บัว” มาตั้งแต่พุทธกาล และปัจจุบันก็มีการนำ “บัว” เป็นเครื่องสักการบูชาทางศาสนา โดยเฉพาะคนไทยและประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับ “บัว” เป็นอย่างมาก มีการนำคำที่หมายถึง “บัว” ไปใช้กันอย่างหลากหลาย มีการประดิษฐ์งานศิลป์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “บัว”

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

 1. ระบุความเป็นมาของ “บัว” กับชีวิตของชาวไทยพุทธได้
 2. รวบรวมคำต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “บัว” ได้
 3. บอกได้ว่ามีการนำ “บัว” ไปประยุกต์ใช้งานกับศิลป์ลักษณะใด
 4. ระบุและบอกความแตกต่างของบัวพันธุ์ต่างๆ ได้
 5. ระบุและอธิบายการเจริญเติบโต ลักษณะ ประโยชน์ และข้อควรระวังเกี่ยวกับการปลูกบัวได้
 6. สร้างสื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบัวได้

กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้

การเรียนรู้เกี่ยวกับ “บัว” แบ่งออกเป็น 4 คาบ ดังนี้

คาบที่ 1 – 3 แบ่งกลุ่มนักเรียน และช่วยกันค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบัว พร้อมบันทึกข้อมูลด้วย OpenOffice.org Writer

 • พันธุ์บัว การเพาะปลูก
 • บัวกับพุทธศาสนา
 • บัวกับวัฒนธรรมไทย
 • วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับบัว
 • สุภาบิตคำพังเพยที่เกี่ยวกับบัว
 • ชื่อต่างๆ ที่แปลว่าบัว
 • ชื่ออำเภอ จังหวัดที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับคำว่าบัว
 • อาชีพเกี่ยวกับบัวของคนไทย

คาบที่ 4 สร้างสื่อนำเสนอที่ประกอบด้วยข้อความ และภาพด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Impress แล้วนำเสนอผลงาน อธิบายขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งช่วยกันวิเคราะห์ สรุปผล

กิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้เรียนประยุกต์ใช้กับการออกแบบพันธุ์ไม้อื่นที่มีถิ่นเฉพาะในแต่ละพื้นที่

สื่อการเรียนการสอน

 1. สื่ออินเทอร์เน็ต
 2. โปรแกรม OpenOffice.org Writer
 3. โปรแกรม OpenOffice.org Impress

การประเมิน

 1. ผู้เรียนสามารถอภิปรายได้ว่า บัวมีความสำคัญกับคนไทย และชาวพุทธอย่างไร
 2. ผู้เรียนสามารถจำแนกบัวพันธุ์ต่างๆ ได้
 3. ผู้เรียนสามารถสืบค้นเนื้อหาตามหัวข้อที่ระบุได้
 4. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อนำเสนอได้น่าสนใจ

—-

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.