การประยุกต์ใช้ OSS & Freeware กับการเรียนการสอน

แผนการเรียนรู้ เรื่อง สนในเมืองไทย

วิชา ชีววิทยา
ระดับชั้น
ระยะเวลาเรียน 4 คาบ
บูรณาการวิชา สังคมศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้

สน เป็นพืชที่พบตามภูเขา หรือพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ สนที่รู้จักกันดีได้แก่ สน 2 ใบ และสน 3 ใบ แต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ทราบความแตกต่างของสน 2 ใบและสน 3 ใบ รวมทั้งประโยชน์ที่แท้จริงของสน การศึกษาเรียนรู้การเจริญเติบโต ลักษณะเฉพาะของต้นสนจะช่วยให้ผู้เรียน สามารถจำแนกได้ง่าย จดจำได้นาน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

 1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นสน 2 ใบ และสน 3 ใบจากอินเทอร์เน็ตได้
 2. ระบุและบอกความแตกต่างระหว่างสน 2 ใบ และสน 3 ใบได้ โดยอาศัยการวาดภาพจากโปรแกรม Project DogWallfe
 3. ระบุและอธิบายการเจริญเติบโต ลักษณะ ประโยชน์ และข้อควรระวังเกี่ยวกับต้นสนได้
 4. สร้างสื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของสนได้

กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้

การเรียนรู้เกี่ยวกับ “สนในเมืองไทย” แบ่งออกเป็น 4 คาบ ดังนี้

 • คาบที่ 1 เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นสนจากคู่มือวิชาชีววิทยา ตัวอย่างภาพ และศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต พร้อมบันทึกข้อมูลด้วย OpenOffice.org Impress
 • คาบที่ 2 เรียนรู้คำสั่งการสร้างสรรค์ภาพด้วยโปรแกรม Project DogWaffle
 • คาบที่ 3 ฝึกปฏิบัติวาดภาพกิ่งของต้นสน 2 ใบ และกิ่งของต้นสน 3 ใบ โดยการปรับแต่งค่าของ โปรแกรม Project DogWaffle
 • คาบที่ 4 สร้างสื่อนำเสนอที่ประกอบด้วยข้อความ และภาพที่วาดด้วยโปรแกรม Project DogWaffle แล้วนำเสนอผลงาน อธิบายขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งช่วยกันวิเคราะห์ สรุปผล

กิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้เรียนประยุกต์ใช้กับการออกแบบต้นไม้อื่นๆ ที่มีถิ่นเฉพาะในแต่ละพื้นที่

สื่อการเรียนการสอน

 1. สื่ออินเทอร์เน็ต
 2. โปรแกรม OpenOffice.org Impress
 3. โปรแกรม Project DogWaffle
 4. ตัวอย่างภาพต้นสน 2 ใบ และสน 3 ใบ

การประเมิน

 1. ผู้เรียนสามารถบอกถึงความแตกต่างของสน 2 ใบ และสน 3 ใบได้
 2. ผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่าควบคุมของโปรแกรม Project DogWaffle ในการออกแบบกิ่งของสน 2 ใบ และสน 3 ใบได้
 3. ประเมินจากชิ้นงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (Scoring Rubric)

เอกสารความรู้สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Project Dogs waffle

Project Dogs Waffle (PD) โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิกสุดสวย (Paint Program) ด้วยเครื่องมือวาดภาพทั้งแปรง ภู่กัน กระดาษเคลือบลักษณะต่างๆ พร้อมทั้ง Effect สร้างสรรค์ภาพกราฟิกที่พร้อมจะเนรมิตงานกราฟิกได้ตาม จินตนาการ เน้นการสร้าง Texture สนับสนุนการนำเข้า (Import) ไปใช้กับสื่อ ทุกรูปแบบ เช่น 3D, CAD, Movie และงานผลิต VDO ทั้ง PAL และ NTSC

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.squirreldome.com/cyberop.htm โปรแกรมที่ดาวน์โหลดจะชื่อ Dogwaffle_Install_1_2_free.exe เมื่อติดตั้งแล้วจะได้โปรแกรมปรากฏใน Start, Program, project dogwaffle และมีหน้าต่างโปรแกรม ดังนี้

กำหนดฟอร์แมตงานให้ถูกต้อง

การสร้างงานกราฟิกต้องเลือกรูปแบบของ Output และขนาดชิ้นงาน โดยเมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมด้วย คำสั่ง Start, Program, project dogwaffle หรือสร้างชิ้นงานใหม่ ด้วยคำสั่ง File, New โปรแกรมจะสอบถาม ข้อมูลชิ้นงานกราฟิก ดังนี้

เลือกขนาดของชิ้นงาน และฟอร์แมตของ Output เช่น ถ้าต้องการสร้างงานกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์ ก็เลือกฟอร์แมตเป็น VGA แต่ถ้าต้องการใช้กับการผลิต VDO ก็เลือก PAL หรือ NTSC

Panel

Panel จะเป็นหน้าต่างควบคุมเครื่องมือ หรือฟังก์ชันสร้างสรรค์งาน โดยมีลักษณะเป็นกรอบเล็กๆ เช่น Zoom Panel จะมีลักษณะ ดังนี้

การเรียกใช้งาน Panel ให้เลือกจากเมนูคำสั่ง Window โดยมี Panel ดังนี้

 • Alpha Panel ควบคุมความโปร่งใส ความโปร่งแสงของสี
 • Brush Setting Panel ควบคุมลักษณะของแปรง หรือภู่กัน
 • Brush Images Panel ควบคุมลักษณะของหัวแปรงทาสี หรือภู่กัน
 • Fill/Gradient Panel ควบคุมการเติมสี หรือไล่เฉดสีให้กับชิ้นงาน
 • Optipustics Panel ควบคุมการสร้างลักษณะพิเศษให้กับชิ้นงาน
 • Paper Panel ควบคุมการสร้าง Background ด้วยลวดลายต่างๆ
 • Plug-in Panel ควบคุมการเรียกใช้งาน Plug-ins
 • Zoom Panel ควบคุมมุมมองภาพ การย่อ/ขยายภาพ

ศึกษาการใช้งานจากแบบฝึกปฏิบัติ

การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยการฝึกปฏิบัติจริง จะเห็นภาพการใช้โปรแกรมได้ชัดเจนกว่าการศึกษา เครื่องมือแต่ละชิ้น ดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม จากการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจลองนำไปทดลอง และเพิ่มทักษะด้วยตนเองต่อไป
กิ่งสน

 • สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 • เปิด Optipustics Panel ด้วยคำสั่ง Window, Optipustics panel

 • เลือกเครื่องมือ Paint นำเมาส์ไปคลิกบนพื้นที่วาดภาพ สังเกตผลที่ปรากฏ ทดลองทำซ้ำ หลายๆ ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบจังหวะ การคลิก และลากเมาส์ ทดลอง เปลี่ยนค่า Settings ของ Optipustics เป็นค่าอื่นๆ แล้วลองทำซ้ำ เพื่อเปรียบเทียบผล


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.