Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


oss:easyencripher 2008/07/27 21:21 oss:easyencripher 2009/10/03 17:07 current
Line 1: Line 1:
 +> [[oss:start|OSS & Freeware]]
 +
====== ป้องกันข้อมูลด้วย EasyEncripher ====== ====== ป้องกันข้อมูลด้วย EasyEncripher ======
Line 7: Line 9:
EasyEncripher เป็น Freeware ที่รองรับการเข้ารหัสไฟล์เอกสารได้หลากหลายฟอร์แมต เช่น exe, zip, rar, mp*, wav, rm*, bmp, jpg, avi, doc รวมทั้งข้อความจากการพิมพ์ผ่านโปรแกรม (Text) โดยอาศัยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่มีในปัจจุบัน ให้ผู้ใช้ได้เลือกตามความชอบ เช่น เทคโนโลยี Blowfish, 3Way, Gost, IDEA, Skipjack และ Cast 256 สามารถกำหนดรหัสควบคุมการเข้า และถอดรหัสได้ถึง 56 หลัก EasyEncripher เป็น Freeware ที่รองรับการเข้ารหัสไฟล์เอกสารได้หลากหลายฟอร์แมต เช่น exe, zip, rar, mp*, wav, rm*, bmp, jpg, avi, doc รวมทั้งข้อความจากการพิมพ์ผ่านโปรแกรม (Text) โดยอาศัยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่มีในปัจจุบัน ให้ผู้ใช้ได้เลือกตามความชอบ เช่น เทคโนโลยี Blowfish, 3Way, Gost, IDEA, Skipjack และ Cast 256 สามารถกำหนดรหัสควบคุมการเข้า และถอดรหัสได้ถึง 56 หลัก
-{{tag>freeware encripher encoding}}+===== เรียกใช้งานโปรแกรม ===== 
 + 
 +EasyEncripher สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ เมื่อดับเบิลคลิกจะปรากฏรายการไฟล์โปรแกรม จากหน้าต่างโปรแกรม Unzip ให้ดับเบิลคลิกที่รายการโปรแกรม Setup แล้วเลือกตามที่โปรแกรมระบุ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนติดตั้งที่ง่ายและสะดวก เมื่อติดตั้งเรียบร้อย จะปรากฏเมนูคำสั่งเรียกโปรแกรมใน Start Menu คือ Start, Program, Easy Encipher v1.0a+ Free Edition, EasyEncipher  
 + 
 +===== การเข้ารหัสไฟล์เอกสาร ===== 
 + 
 +การเข้ารหัสไฟล์เอกสาร ทำได้โดยเตรียมไฟล์เอกสารต้นฉบับ เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม ก็จะปรากฏหน้าต่างทำงาน ดังนี้ 
 + 
 +{{  :oss:easyencripher.png  |จอภาพ EasyEncripher}} 
 + 
 +  * คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างชุดการเข้ารหัสใหม่ (New Project) โดยมีหน้าต่างควบคุมดังนี้ 
 + 
 +{{  :oss:encrip01.png  |}} 
 + 
 +    * Plain Text      ระบุชื่อโปรเจ็ค 
 +    * Input File        เลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ารหัส 
 +    * Output File      เลือกไดรฟ์ โฟลเดอร์ และกำหนดชื่อไฟล์ที่ผ่าน     
 +    * การเข้ารหัสแล้ว โปรแกรมจะกำหนดส่วนขยายไฟล์ เป็น .eed 
 +    * Password & Verify  รหัสสำหรับการถอดรหัส ระบุได้ถึง 56 หลัก 
 +    * Mode              เลือก Encripherment เนื่องจากเป็นการเข้ารหัส 
 +    * Algorithms      เลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่ต้องการ 
 +    * Delete original files  ลบไฟล์ต้นฉบับเมื่อเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
 +  * เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK จะปรากฏรายการที่กำหนดในหน้าต่างโปรแกรม 
 + 
 +{{  :oss:encrip02.jpg  |}} 
 + 
 +  * เลือกชุดเอกสารที่ต้องการเข้ารหัส คลิกปุ่ม Go! เพื่อเข้ารหัสไฟล์เอกสาร จะได้ไฟล์ .eed ในไดรฟ์ และโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในรายการ Output File 
 + 
 +===== การส่งเอกสาร ===== 
 + 
 +ไฟล์เอกสารที่เข้ารหัสแล้ว สามารถส่งไปยังผู้รับปลายทางโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น E-Mail หรือ FTP หรือ MSN หรือ ICQ ทั้งนี้ควรติดตั้งโปรแกรมนี้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งเอกสารและผู้รับเอกสาร ผู้ส่งควรแยกการส่งไฟล์เอกสาร ออกจากการส่งข้อมูลการถอดรหัส เพื่อป้องกันการบุกรุกระหว่างทาง 
 + 
 +===== การถอดรหัสไฟล์เอกสาร ===== 
 + 
 +ไฟล์เอกสารที่เข้ารหัสแล้ว จะไม่สามารถเปิดดูได้โดยดับเบิลคลิก จะต้องนำไฟล์ดังกล่าวไปถอดรหัสด้วย Algorithm และรหัสที่ผู้สร้างกำหนดไว้ก่อน จึงจะได้ไฟล์เอกสารเหมือนต้นฉบับก่อนการเข้ารหัส การถอดรหัสใช้วิธีการเดียวกับการเข้ารหัสแต่เปลี่ยนรายการ Mode เป็น Decripherment เนื่องจากเป็นการเข้ารหัส โดยจะต้องป้อนรหัสผ่าน และ Algorithms ให้ตรงกับการเข้ารหัส 
 + 
 +{{  :oss:encrip03.jpg  |}} 
 + 
 +เมื่อกำหนดรายการต่างๆ แล้วให้คลิกปุ่ม Ok และปุ่ม Go! เพื่อเริ่มถอดรหัสไฟล์ที่เลือก 
 + 
 +ผู้ส่งเอกสารที่เข้ารหัส จะต้องแจ้งรหัสผ่านและ Algorithms ให้กับผู้รับด้วยทุกครั้ง ผู้รับเอกสารจึงจะสามารถถอดรหัสไฟล์ได้อย่างถูกต้อง 
 + 
 +---- 
 +**ผู้เขียน** 
 +  * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 + 
 +{{tag>freeware encripher encoding stks}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.