Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:report 2009/10/07 08:19 openbiblio:report 2009/10/09 10:31 current
Line 1: Line 1:
====== ระบบรายงานผล ====== ====== ระบบรายงานผล ======
-  * โปรแกรม OpenBiBlio ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้กรณีที่จะต้องจัดทำรายงานเพื่อสรุปตัวเลขต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น ใน 2 ระบบหลัก +  * โปรแกรม OpenBiblio ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้กรณีที่จะต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น ใน 2 ระบบหลัก คือ
    - ระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) คือ รายงานรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการในฐานข้อมูล     - ระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) คือ รายงานรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการในฐานข้อมูล
-    - ระบบยืม-คืน (Circulation) เช่น รายชื่อสมาชิกที่อยู่ระหว่างยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม พร้อมแจ้งวัน/เดือน/ปีที่ยืม-คืน รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มียอดการยืมสูงสุด รวมถึง รายชื่อสมาชิกที่ยืมเกินกำหนด +    - ระบบยืม-คืน (Circulation) เช่น รายชื่อสมาชิกที่อยู่ระหว่างยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม พร้อมแจ้งวัน เดือน และปีที่ยืม-คืน รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มียอดการยืมสูงสุด รวมถึง รายชื่อสมาชิกที่ยืมเกินกำหนด 
-นอกจากนี้ในระบบรายงานผลของระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถจัดทำ Label และ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกต่องานเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศด้วย+ 
 +นอกจากนี้ในระบบรายงานผลของระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถจัดทำ Label และบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกต่องานเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศด้วย
{{:openbiblio:20090112-openbiblio-report1.jpg|}} {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report1.jpg|}}
Line 13: Line 14:
{{:openbiblio:20090112-openbiblio-report2-1.jpg|}} {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report2-1.jpg|}}
-  * ปรากฎหน้าจอ ดังนี้+  * ปรากฏหน้าจอ ดังนี้
{{:openbiblio:20090112-openbiblio-report3.jpg|}} {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report3.jpg|}}
Line 40: Line 41:
{{:openbiblio:20090112-openbiblio-report7.jpg|}} {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report7.jpg|}}
-  * ปรากฎหน้าจอตามด้านล่าง แล้วกด Submit +  * ปรากฏหน้าจอตามด้านล่าง แล้วกด Submit
{{:openbiblio:20090112-openbiblio-report9.jpg|}} {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report9.jpg|}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.