This is an old revision of the document!
—-

ระบบรายงานผล

 • โปรแกรม OpenBiBlio ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้กรณีที่จะต้องจัดทำรายงานเพื่อสรุปตัวเลขต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น ใน 2 ระบบหลัก
  1. ระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) คือ รายงานรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการในฐานข้อมูล
  2. ระบบยืม-คืน (Circulation) เช่น รายชื่อสมาชิกที่อยู่ระหว่างยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม พร้อมแจ้งวัน/เดือน/ปีที่ยืม-คืน รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มียอดการยืมสูงสุด รวมถึง รายชื่อสมาชิกที่ยืมเกินกำหนด

นอกจากนี้ในระบบรายงานผลของระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถจัดทำ Label และ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกต่องานเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศด้วย

การายงานผลในระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging)

 • เมื่อต้องการรายงานให้ทราบถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการในฐานข้อมูลว่าประกอบด้วยรายการใดบ้าง โดยเริ่มต้นจากหน้าหลัก คลิกเลือกบัตรรายการ Reports จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Copy Search ภายใต้เมนู Cataloging

 • ปรากฎหน้าจอ ดังนี้

 1. Barcode Starts With ป้อนหมายเลขบาร์โคดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดทำรายงานว่าจะเริ่มจากหมายเลขใด
 2. Newer than ป้อนหมายเลขบาร์โคดของทรัพยากรสารสนเทศตั้งต้นเพื่อจัดทำรายการที่ใหม่กว่าหมายเลขที่ระบุลงไป
 3. Sort By เลือกว่าจะให้ข้อมูลจัดเรียงตามตามลำดับของชื่อเรื่อง หรือหมายเลขบาร๋โค้ด
 4. Format รูปแบบของการแสดงผล
 • เมื่อป้อนข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้วกด Submit เพื่อดำเนินการ ระบบแสดงผลดังนี้

 • ในตารางจะแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศโดยให้ข้อมูล โดยแต่ละรายการจะให้ข้อมูลหมายเลขบาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง (คลิกที่ชื่อเรื่องจะกลับไปที่หน้ารายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) รายการนั้นๆ และคอลเลกชั่น
 • หากต้องการพิมพ์รายงานดังกล่าวซึ่งเป็นการพิมพ์ในรูปแบบของ PDF คลิกที่ปุ่ม Print list ด้านซ้ายมือ

 • ผลที่ได้คือPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.