This is an old revision of the document!
—-

ระบบรายงานผล

  • โปรแกรม OpenBiBlio ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้กรณีที่จะต้องจัดทำรายงานเพื่อสรุปตัวเลขต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น ใน 2 ระบบหลัก
    1. ระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) คือ รายงานรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการในฐานข้อมูล
    2. ระบบยืม-คืน (Circulation) เช่น รายชื่อสมาชิกที่อยู่ระหว่างยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม พร้อมแจ้งวัน/เดือน/ปีที่ยืม-คืน รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มียอดการยืมสูงสุด รวมถึง รายชื่อสมาชิกที่ยืมเกินกำหนด

นอกจากนี้ในระบบรายงานผลของระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถจัดทำ Label และ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกต่องานเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศด้วย

การายงานผลในระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging)

  • เมื่อต้องการรายงานให้ทราบถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการในฐานข้อมูลว่าประกอบด้วยรายการใดบ้าง โดยเริ่มต้นจากหน้าหลัก คลิกเลือกบัตรรายการ Reports จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Copy Search ภายใต้เมนู Cataloging

  • ปรากฎหน้าจอ ดังนี้

  • Barcode Starts With ป้อนหมายเลขบาร์โคดของหนังสือที่ต้องการจัดทำรายงานว่าจะให้เริ่มจากหมายเลขใด

Newer than
Sort By Barcode Barcode (Reverse) Title Title (Reverse)
FormatPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.