Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:intro2 2009/10/06 23:57 openbiblio:intro2 2010/03/21 20:14 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
 +
====== แนะนำระบบงานห้องสมุด ====== ====== แนะนำระบบงานห้องสมุด ======
Line 20: Line 22:
จากรูปข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบโปรแกรมโอเพนซอร์สระหว่างโปรแกรม Koha, OpenBiblio และ PhpMyLibrary จะเห็นว่า 3 โมดูลหลักดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเพียงพอสำหรับการทำงานสำหรับห้องสมุดขนาดเล็กของ OpenBiblio มีคะแนนที่สูงทีเดียว แม้ว่่าจะด้อยกว่าในเรื่องของการสืบค้นออนไลน์ก็ตาม จากรูปข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบโปรแกรมโอเพนซอร์สระหว่างโปรแกรม Koha, OpenBiblio และ PhpMyLibrary จะเห็นว่า 3 โมดูลหลักดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเพียงพอสำหรับการทำงานสำหรับห้องสมุดขนาดเล็กของ OpenBiblio มีคะแนนที่สูงทีเดียว แม้ว่่าจะด้อยกว่าในเรื่องของการสืบค้นออนไลน์ก็ตาม
 +
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +
 +* สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.