Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:intro 2009/10/07 08:29 openbiblio:intro 2010/03/21 20:17 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
 +
====== หน้าแรกของ OpenBiblio====== ====== หน้าแรกของ OpenBiblio======
  * เริ่มต้นการใช้งาน เข้าสู่ระบบ OpenBiblio ที่ http://stks.or.th/openbiblio/home/index.php ปรากฎหน้าจอ   * เริ่มต้นการใช้งาน เข้าสู่ระบบ OpenBiblio ที่ http://stks.or.th/openbiblio/home/index.php ปรากฎหน้าจอ
Line 20: Line 22:
{{:openbiblio:20090107-openbib-main6.jpg|}} {{:openbiblio:20090107-openbib-main6.jpg|}}
-  * ปรากฎหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน ยกตัวอย่างการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโมดูล Cataloging+  * ปรากฏหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน ยกตัวอย่างการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโมดูล Cataloging
{{:openbiblio:20090107-openbib-main7.jpg|}} {{:openbiblio:20090107-openbib-main7.jpg|}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.