Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:intro 2009/10/07 08:11 openbiblio:intro 2010/03/21 20:17 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
 +
====== หน้าแรกของ OpenBiblio====== ====== หน้าแรกของ OpenBiblio======
  * เริ่มต้นการใช้งาน เข้าสู่ระบบ OpenBiblio ที่ http://stks.or.th/openbiblio/home/index.php ปรากฎหน้าจอ   * เริ่มต้นการใช้งาน เข้าสู่ระบบ OpenBiblio ที่ http://stks.or.th/openbiblio/home/index.php ปรากฎหน้าจอ
Line 5: Line 7:
  * หน้าแรกของระบบจะแนะนำโมดูลการทำงานต่างๆ ของระบบ OpenBiblio ซึ่งประกอบด้วย   * หน้าแรกของระบบจะแนะนำโมดูลการทำงานต่างๆ ของระบบ OpenBiblio ซึ่งประกอบด้วย
-{{:openbiblio:20090107-openbib-main2-1.jpg|}} ระบบการยืม-คืน การทำงานในโมดูลนี้ประกอบด้วย การจัดการระเบียนสมาชิก (การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ การค้นหา การแก้ไข การลบ)และ ข้อมูลการยืม ค่าปรับ และประวัติการใช้บริการ+{{:openbiblio:20090107-openbib-main2-1.jpg|}} ระบบการยืม-คืน ประกอบด้วย การจัดการระเบียนสมาชิก เช่น การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ การค้นหา การแก้ไข การลบ เป็นต้น ข้อมูลการยืม ค่าปรับ และประวัติการใช้บริการ
-{{:openbiblio:20090107-openbib-main3.jpg|}} ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ การทำงานในโมดูลนี้คือ การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (การลงรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการค้นหา)+{{:openbiblio:20090107-openbib-main3.jpg|}} ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม เช่น การลงรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการค้นหา เป็นต้น
-{{:openbiblio:20090107-openbib-main4.jpg|}} ระบบ Admin ประกอบด้วย การจัดการระเบียน staff (เพิ่มรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ) การตั้งค่าที่เกี่ยวกับห้องสมุด รายการคอลเลคชั่น รายการประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด และธีมของหน้าระบบ+{{:openbiblio:20090107-openbib-main4.jpg|}} ระบบผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย การจัดการระเบียนทีมผู้ทำงาน (Staff) เช่น การเพิ่มรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ เป็นต้น การตั้งค่าที่เกี่ยวกับห้องสมุด รายการคอลเลคชั่นและรายการประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด รวมถึงธีมของระบบ
Line 16: Line 18:
นอกจากนี้ OpenBiblio ยังมีระบบ OPAC (Online Public Access Catalog) เพื่อสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ OpenBiblio ยังมีระบบ OPAC (Online Public Access Catalog) เพื่อสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์
-  * ก่อนเข้าใช้งานในระบบต่างๆ ข้างต้นจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานก่อน โดยคลิกที่บัตรรายการโมดูลที่ต้องการใช้งาน+  * ก่อนเข้าใช้งานในระบบต่างๆ ข้างต้นจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน โดยคลิกที่บัตรรายการโมดูลที่ต้องการใช้งาน
{{:openbiblio:20090107-openbib-main6.jpg|}} {{:openbiblio:20090107-openbib-main6.jpg|}}
-  * ปรากฎหน้าจอเพื่อลงทะเบียนใช้งาน (ยกตัวอย่างงานลงทะเบียนใช้งานโมดูล Cataloging)+  * ปรากฏหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน ยกตัวอย่างการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโมดูล Cataloging
{{:openbiblio:20090107-openbib-main7.jpg|}} {{:openbiblio:20090107-openbib-main7.jpg|}}
-  * ป้อน username และ password แล้วกด login เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ+  * พิมพ์ username และ password แล้วกด login เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
{{:openbiblio:20090107-openbib-main8.jpg|}} {{:openbiblio:20090107-openbib-main8.jpg|}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.