This is an old revision of the document!
—-

หน้าแรกของ OpenBiblio

  • หน้าแรกของระบบจะแนะนำโมดูลการทำงานต่างๆ ของระบบ OpenBiblio ซึ่งประกอบด้วย

ระบบการยืม-คืน การทำงานในโมดูลนี้ประกอบด้วย การจัดการระเบียนสมาชิก (การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ การค้นหา การแก้ไข การลบ)และ ข้อมูลการยืม ค่าปรับ และประวัติการใช้บริการ

ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ การทำงานในโมดูลนี้คือ การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (การลงรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการค้นหา)

ระบบการของ Admin ประกอบด้วย การจัดการระเบียน staff (เพิ่มรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ) การตั้งค่าที่เกี่ยวกับห้องสมุด รายการคอลเลคชั่น รายการประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด และธีมของหน้าระบบ

ระบบการรายงานผล ประกอบด้วย การจัดทำรายงานต่างๆ และการทำ Label รวมถึงบาร์โค้ดPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.