This is an old revision of the document!
—-

หน้าแรกของ OpenBiblio

  • หน้าแรกของระบบจะแนะนำโมดูลการทำงานต่างๆ ของระบบ OpenBiblio ซึ่งประกอบด้วย

ระบบการยืม-คืน การทำงานในโมดูลนี้ประกอบด้วย การจัดการระเบียนสมาชิก (การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ การค้นหา การแก้ไข การลบ)และ ข้อมูลการยืม ค่าปรับ และประวัติการใช้บริการ

ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ การทำงานในโมดูลนี้คือ การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (การลงรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการค้นหา)Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.