Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:intro 2009/01/07 14:31 openbiblio:intro 2010/03/21 20:17 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
 +
====== หน้าแรกของ OpenBiblio====== ====== หน้าแรกของ OpenBiblio======
-  * เริ่มต้นการใช้งาน เข้าสู่ระบบ OpenBiblio ที่ http://stks.or.th/openbiblio/home/index.php ปรากฏหน้าจอ +  * เริ่มต้นการใช้งาน เข้าสู่ระบบ OpenBiblio ที่ http://stks.or.th/openbiblio/home/index.php ปรากฎหน้าจอ
{{:openbiblio:20090107-openbib-main1.jpg|}} {{:openbiblio:20090107-openbib-main1.jpg|}}
 +
 +  * หน้าแรกของระบบจะแนะนำโมดูลการทำงานต่างๆ ของระบบ OpenBiblio ซึ่งประกอบด้วย
 +{{:openbiblio:20090107-openbib-main2-1.jpg|}} ระบบการยืม-คืน ประกอบด้วย การจัดการระเบียนสมาชิก เช่น การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ การค้นหา การแก้ไข การลบ เป็นต้น ข้อมูลการยืม ค่าปรับ และประวัติการใช้บริการ
 +
 +{{:openbiblio:20090107-openbib-main3.jpg|}} ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม เช่น การลงรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการค้นหา เป็นต้น
 +
 +{{:openbiblio:20090107-openbib-main4.jpg|}} ระบบผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย การจัดการระเบียนทีมผู้ทำงาน (Staff) เช่น การเพิ่มรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ เป็นต้น การตั้งค่าที่เกี่ยวกับห้องสมุด รายการคอลเลคชั่นและรายการประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด รวมถึงธีมของระบบ
 +
 +
 +{{:openbiblio:20090107-openbib-main5.jpg|}} ระบบการรายงานผล ประกอบด้วย การจัดทำรายงานต่างๆ และการทำ Label รวมถึงบาร์โค้ด
 +
 +นอกจากนี้ OpenBiblio ยังมีระบบ OPAC (Online Public Access Catalog) เพื่อสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์
 +
 +  * ก่อนเข้าใช้งานในระบบต่างๆ ข้างต้นจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน โดยคลิกที่บัตรรายการโมดูลที่ต้องการใช้งาน
 +
 +{{:openbiblio:20090107-openbib-main6.jpg|}}
 +
 +  * ปรากฏหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน ยกตัวอย่างการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโมดูล Cataloging
 +
 +{{:openbiblio:20090107-openbib-main7.jpg|}}
 +
 +  * พิมพ์ username และ password แล้วกด login เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
 +
 +{{:openbiblio:20090107-openbib-main8.jpg|}}
 +
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  * ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +{{tag>Openbiblio ILS ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.