Export page to Open Document format

หน้าแรกของ OpenBiblio

  • หน้าแรกของระบบจะแนะนำโมดูลการทำงานต่างๆ ของระบบ OpenBiblio ซึ่งประกอบด้วย

ระบบการยืม-คืน ประกอบด้วย การจัดการระเบียนสมาชิก เช่น การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ การค้นหา การแก้ไข การลบ เป็นต้น ข้อมูลการยืม ค่าปรับ และประวัติการใช้บริการ

ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม เช่น การลงรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการค้นหา เป็นต้น

ระบบผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย การจัดการระเบียนทีมผู้ทำงาน (Staff) เช่น การเพิ่มรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ เป็นต้น การตั้งค่าที่เกี่ยวกับห้องสมุด รายการคอลเลคชั่นและรายการประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด รวมถึงธีมของระบบ

ระบบการรายงานผล ประกอบด้วย การจัดทำรายงานต่างๆ และการทำ Label รวมถึงบาร์โค้ด

นอกจากนี้ OpenBiblio ยังมีระบบ OPAC (Online Public Access Catalog) เพื่อสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์

  • ก่อนเข้าใช้งานในระบบต่างๆ ข้างต้นจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน โดยคลิกที่บัตรรายการโมดูลที่ต้องการใช้งาน

  • ปรากฏหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน ยกตัวอย่างการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโมดูล Cataloging


  • พิมพ์ username และ password แล้วกด login เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ


ผู้เขียน

  • ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.