Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:install 2009/05/10 10:27 openbiblio:install 2009/06/19 09:47 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
====== OpenBiblio ====== ====== OpenBiblio ======
ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในกลุ่มของ ห้องสมุดซึ่งมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่าย เช่นระบบยืม-คืน สร้างระบบสมาชิก เป็นต้น ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในกลุ่มของ ห้องสมุดซึ่งมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่าย เช่นระบบยืม-คืน สร้างระบบสมาชิก เป็นต้น

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.