Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:config 2008/12/03 16:21 openbiblio:config 2009/05/10 10:27 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
====== Config ระบบก่อนใช้งาน ====== ====== Config ระบบก่อนใช้งาน ======
  * เป็นการตั้งค่าต่างๆ ก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อให้รองรับการทำงานของภาษาไทยและค่าที่จำเป็นต่างๆ   * เป็นการตั้งค่าต่างๆ ก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อให้รองรับการทำงานของภาษาไทยและค่าที่จำเป็นต่างๆ
Line 37: Line 38:
  * การแสดงผลภาษาไทยจะไปปรากฎบนหน้าจอในส่วนของ Title ให้เลย   * การแสดงผลภาษาไทยจะไปปรากฎบนหน้าจอในส่วนของ Title ให้เลย
-{{:openbiblio:openbib-0029.jpg?500|}}+{{:openbiblio:openbib-0030.jpg?500|}} 
 + 
 +---- 
 +**ผู้เขียน** 
 +  * บุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 + 
 +{{tag>Openbiblio ILS ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.