Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:config 2008/12/03 16:02 openbiblio:config 2009/05/10 10:27 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
====== Config ระบบก่อนใช้งาน ====== ====== Config ระบบก่อนใช้งาน ======
  * เป็นการตั้งค่าต่างๆ ก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อให้รองรับการทำงานของภาษาไทยและค่าที่จำเป็นต่างๆ   * เป็นการตั้งค่าต่างๆ ก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อให้รองรับการทำงานของภาษาไทยและค่าที่จำเป็นต่างๆ
Line 20: Line 21:
{{:openbiblio:openbib-0025.jpg?500|}} {{:openbiblio:openbib-0025.jpg?500|}}
  * คลิกปุ่ม Update   * คลิกปุ่ม Update
 +
 +===== ตั้งค่าให้โปรแกรมรู้จักภาษาไทย =====
 +ในการแสดงผลนั้นหากเป็นภาษาอังกฤษ ก็คงไม่มีปัญหาเพราะโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากภาษาสากล แต่กับการแสดงผลภาษาไทยนั้นหากไม่มีการกำหนดเพื่อให้โปรแกรมรู้จักนั้น ก็จะไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องมากำหนดค่าก่อน
 +  * คลิกที่เมนู Admin
 +  * คลิกที่เมนู Library Setting
 +  * พิมพ์คำว่า utf-8 ในรายการ HTML Charset
 +{{:openbiblio:openbib-0028.jpg|}}
 +  * คลิกปุ่ม Update
 +
 +==== ทดสอบการแสดงผลภาษาไทย ====
 +  * คลิกที่เมนู Admin
 +  * คลิกที่เมนู Library Setting
 +  * พิมพ์คำว่า ภาษาไทย ลงในรายการ Library Name เช่น ห้องสมุดอัตโนมัติ
 +{{:openbiblio:openbib-0027.jpg|}}
 +  * คลิกปุ่ม Update
 +  * การแสดงผลภาษาไทยจะไปปรากฎบนหน้าจอในส่วนของ Title ให้เลย
 +
 +{{:openbiblio:openbib-0030.jpg?500|}}
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  * บุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>Openbiblio ILS ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ}}
 +
 +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.