Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:circulation 2009/11/29 18:46 openbiblio:circulation 2010/03/21 20:21 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
 +
====== ระบบยืมคืน (Circulation Module) ====== ====== ระบบยืมคืน (Circulation Module) ======
Line 48: Line 50:
-===== การลบ =====+===== การลบสมาชิก =====
การลบข้อมูลสมาชิก โดยการคลิกที่เมนู ลบข้อมูล ระบบจะขึ้นข้อความให้ยืนยันการลบข้อมูลสมาชิก การลบข้อมูลสมาชิก โดยการคลิกที่เมนู ลบข้อมูล ระบบจะขึ้นข้อความให้ยืนยันการลบข้อมูลสมาชิก
Line 105: Line 107:
-กรณี ค้นหาชื่อสมาชิก (กระทำเหมือนการให้บริการยืม)+กรณี ค้นหาชื่อสมาชิก (เหมือนการให้ยืม)
{{:openbiblio:circulation-13.jpg?600|}} {{:openbiblio:circulation-13.jpg?600|}}
Line 116: Line 118:
{{:openbiblio:circulation-15.jpg?600|}} {{:openbiblio:circulation-15.jpg?600|}}
-เลือกรายการที่ต้องการคืนอีก และกดคำว่า <color red>Check in selected items</color>+รายการจะถูกเก็บไว้ในตารางเพื่อรอการยืนยันการคืน หากต้องการคืนรายการใดให้คลิกที่หน้ารายการนั้น จากนั้น คลิกที่ Check in selected items หรือถ้าต้องการรับคืนทั้งหมด ให้คลิกที่ check in all items
กรณี ใส่บาร์โคดของรายการที่ยืมออกไป กรณี ใส่บาร์โคดของรายการที่ยืมออกไป
-ให้ระบุหมายเลข Barcode ของทรัพยากรที่ต้องการทำรายการคืน และคลิ๊กที่คำว่า **Add to Shelving Cart**+ให้ระบุหมายเลข Barcode ของทรัพยากรที่ต้องการทำรายการคืน และคลิ๊กที่คำว่า **Add to Shelving Cart**
{{:openbiblio:circulation-15.jpg?600|}} {{:openbiblio:circulation-15.jpg?600|}}
-เลือกรายการที่ต้องการคืนอีก และกดคำว่า <color red>Check in selected items</color>+รายการจะถูกเก็บไว้ในตารางเพื่อรอการยืนยันการคืน หากต้องการคืนรายการใดให้คลิกที่หน้ารายการนั้น จากนั้น คลิกที่ Check in selected items หรือถ้าต้องการรับคืนทั้งหมด ให้คลิกที่ check in all items 
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.