Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openbiblio:catalog 2009/10/19 20:20 openbiblio:catalog 2010/03/21 20:19 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
 +
====== ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  ====== ====== ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  ======
Line 120: Line 122:
{{:openbiblio:20090108-openbiblio-catalog14.jpg|}} {{:openbiblio:20090108-openbiblio-catalog14.jpg|}}
-===== ลบรายการ (Delete) =====+===== การลบรายการ (Delete) =====
การลบรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศรายการใดๆ ก็ตาม ระบบจะให้ลบได้ก็ต่อเืมื่อมีการลบจำนวนฉบับ (Item record) ของรายการนั้นๆ ก่อน แล้วจึงยอมให้ลบรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) การลบรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศรายการใดๆ ก็ตาม ระบบจะให้ลบได้ก็ต่อเืมื่อมีการลบจำนวนฉบับ (Item record) ของรายการนั้นๆ ก่อน แล้วจึงยอมให้ลบรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record)

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.