Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


metadata:goodmetadata 2009/05/20 11:08 metadata:goodmetadata 2010/11/18 09:29 current
Line 1: Line 1:
-====== 6.ลักษณะของเมทาดาทาที่ดี ======+====== 6 ลักษณะของเมทาดาทาที่ดี ======
เมทาดาทา เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของสารสนเทศ ตั้งแต่        การสร้างสารสนเทศ มีการระบุชื่อผู้แต่ง ผู้ร่วมงาน ในส่วนของการจัดการต้องมีเมทาดาทาเกี่ยวกับหัวเรื่อง ประวัติการพิมพ์ กลุ่มเป้าหมาย บทคัดย่อ และในส่วนของการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศมีเมทาดาทาบ่งบอกสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ สิทธิในการทำซ้ำ และการสงวนรักษา เมทาดาทา เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของสารสนเทศ ตั้งแต่        การสร้างสารสนเทศ มีการระบุชื่อผู้แต่ง ผู้ร่วมงาน ในส่วนของการจัดการต้องมีเมทาดาทาเกี่ยวกับหัวเรื่อง ประวัติการพิมพ์ กลุ่มเป้าหมาย บทคัดย่อ และในส่วนของการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศมีเมทาดาทาบ่งบอกสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ สิทธิในการทำซ้ำ และการสงวนรักษา
Line 114: Line 114:
|คำจำกัดความ:|ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ| |คำจำกัดความ:|ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ|
|  |โดยทั่วไปใช้ชื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นทางการ| |  |โดยทั่วไปใช้ชื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นทางการ|
 +|ตัวอย่าง: |- นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ| 
 +|  |- สหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ | 
 +|  |: ศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ            ทุนเอกชนในประเทศและทุนเอกชนต่างประเทศ| 
 +|  |- Handbook for AACR2 | 
 +|  |- DC Metadata User Guidelines| 
 +|  |- การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่มให้  | 
 +|  | สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย| 
 +|  |- Cataloging the Web : metadata, AACR, and  MARC 21| 
 +|  |- Metadata fundamentals for the librarians| 
 +|  |- The organization of information| 
 +^2.  Element Name:^Creator^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|เจ้าของผลงาน| 
 +|คำจำกัดความ:|ชื่อบุคคล หน่วยงานหรือหน่วยบริการที่รับผิดชอบเนื้อหาทรัพยากร| 
 +|ตัวอย่าง:|- นินนาท  สินไชย| 
 +|  |- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย| 
 +|  |- ยรรยง เต็งอำนวย| 
 +|  |- สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์| 
 +|  |- นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์| 
 +|  |- Ide, Nacny| 
 +|  |- Veronis, Jean| 
 +|  |- Caplan, Priscilla| 
 +|  |- Taylor, Arlene G.| 
 +^3.  Element Name:^Subject^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|หัวเรื่องและคำสำคัญ| 
 +|คำจำกัดความ:|คำสำคัญหรือวลีสำคัญ หรือรหัสหมวดวิชาที่บ่งบอกถึงเนื้อหา ควรใช้คำจากศัพท์ควบคุมหรือหัวเรื่องที่เป็นมาตรฐาน| 
 +|ตัวอย่าง: |- เมทาดาทา| 
 +|  |- Metadata| 
 +|  |- การพัฒนาเศรษฐกิจ| 
 +|  |- การลงทุนและการส่งเสริมการลงทุน| 
 +|  |- อินเตอร์เน็ต – สถิติ| 
 +|  |- เว็บแคช| 
 +|  |- Cataloging of computer network information| 
 +|  |- Digital libraries| 
 +|  |- ห้องสมุดกับคนพิการ| 
 +|  |- การพัฒนาเว็บไซต์| 
 +^4.  Element Name:^Description^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล: |ลักษณะ| 
 +|คำจำกัดความ:|ข้อความที่ให้รายละเอียดของเนื้อหา รวมทั้งบทคัดย่อ สารบัญ ตลอดจนยูอาร์แอล | 
 +|  |(URL = Uniform Resources Location) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุเนื้อหาของทรัพยากร| 
 +|ตัวอย่าง:|- This article describes the work of the IFB Chaos Committee,| 
 +|  | including a summary of its major findings| 
 +|  |- วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยใน| 
 +|  |สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยมุ่งเน้นไหที่ประเด็นในผลกระทบจากอิทธิพลการเข้ามาเกี่ยวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกา| 
 +|  |ซึ่งผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนเอกชนในและนอกประเทศ งานศึกษานี้จะแสดงถึงบทบาทของรัฐบาลไทย| 
 +|  |ในการทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน บทบาทของเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย | 
 +|  |ผลกระทบทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางการเมืองในสมัยช่วงส่งเสริมการลงทุน อิทธิพลของระบบการเมืองที่ผู้กุมอำนาจในระบบ| 
 +|  |ราชการเป็นใหญ่ (bureaucratic policy)อิทธิพลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแลธนาคารโลกที่มีผลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของไทย| 
 +|  |- http://www.dublincore.org/| 
 +|  |- Cataloging the Web: AACR and MARC 21| 
 +|  |– Cataloging the Web: Other approaches, other standard – Tools for cataloging the Web| 
 +^5. Element Name:^Publisher^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|สำนักพิมพ์| 
 +|คำจำกัดความ:|บุคคล หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ที่รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น| 
 +|ตัวอย่าง:|- Chulalongkorn University| 
 +|  |- Nordic Metadata Project| 
 +|  |- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ| 
 +|  |- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี| 
 +|  |- The Scarecrow Press| 
 +|  |- Libraries Unlimited| 
 +|  |- American Library Association| 
 +^6.  Element Name:^Contributor^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|ผู้ร่วมงาน| 
 +|คำจำกัดความ:|บุคคล หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ที่มีส่วนรับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยกร| 
 +|  |ที่นอกเหนือจากที่ระบุใน Creator เช่นบรรณาธิการ  ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ รวมทั้งผู้ให้ทุนวิจัย| 
 +|ตัวอย่าง:|- ยรรยง  เต็งอำนวย  (ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา)| 
 +|  |- โสภาค สุวรรณ(ในฐานะผู้แปล)| 
 +|  |-  Smith, James, editor(ในฐานะบรรณาธิการ)| 
 +|  |- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แห่งชาติ (ในฐานะผู้ให้ทุนวิจัย)| 
 +^7.  Element Name:^Date^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|ปีที่ผลิตทรัพยากร| 
 +|คำจำกัดความ:|ปีที่ผลิตและเผยแพร่ทรัพยากร ให้ใช้ตามมาตรฐาน ISO 8601ในรูปแบบ ปี-เดือน-วัน หรือ YYYY-MM-DD | 
 +|ตัวอย่าง: |- 2548-09-14| 
 +|  |- 2005-09-14| 
 +|  |- 2545| 
 +^8.  Element Name:^Type^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|ประเภท| 
 +|คำจำกัดความ:|ประเภทของเนื้อหาของทรัพยากร เช่น homepage, novel,Technical paper, text เป็นต้น| 
 +|  |ให้ใช้ศัพท์ควบคุมประเภททรัพยากร ตามที่ระบุใน DCMI Type Vocabulary | 
 +|  |(http://dublincore.org/documents/dcmi-terms)หรือ | 
 +|  |(http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/)| 
 +|  |หรือที่ระบุใน IMT (Internet Media Type)| 
 +|ตัวอย่าง:|- text| 
 +|  |- sound| 
 +|  |- interactive resource| 
 +|  |- images| 
 +^9.  Element Name:^Format^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|รูปแบบ| 
 +|คำจำกัดความ:|รูปแบบของการนำเสนอข้อมูล เช่น text/html, ASCII, postscript file, PowerPoint, | 
 +|  |JPEG, gif เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมใดในการแสดงผล ให้ใช้ศัพท์ควบคุม| 
 +|  | จากรายการของประเภทสื่ออินเตอร์เน็ต (MIME type) นอกจากนี้ รูปแบบยังหมายถึง | 
 +|  |ลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรที่ไม่ใช่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่น หนังสือ  วารสาร| 
 +|ตัวอย่าง:|- application/pdf| 
 +|  |- Text/html| 
 +^10.  Element Name:^Identifier^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|รหัส หรือตัวบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศ| 
 +|คำจำกัดความ:|อักขระหรือตัวเลขที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งอาจรวมถึงตัวบ่งชี้เฉพาะของทรัพยากรในเครือข่าย | 
 +|  |เช่น ยูอาร์แอล, ยูอาร์เอ็น (Uniform Resource Name) ที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้| 
 +|ตัวอย่าง:|- 9741318758| 
 +|  |- http://www.car.chula.ac.th| 
 +^11.  Element Name:^Source^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|ต้นฉบับหรือแหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ| 
 +|คำจำกัดความ:|ต้นฉบับ หรือแหล่งที่มา หรือต้นแหล่งของทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากที่การดัดแปลงมาจากต้นฉบับบางส่วนหรือทั้งเรื่อง| 
 +|ตัวอย่าง:|- Digitized from original 16mm film of opening of Parliament House| 
 +|  |- Image from page 54 of the 1992 edition of Romeo and Juliet| 
 +^12.  Element Name:^Language^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|ภาษา| 
 +|คำจำกัดความ:|ภาษาของเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศให้ใช้ตาม RFC 3066 ร่วมกับ ISO639 | 
 +|  |ในรูปพยัญชนะ 2-3 ตัว สำหรับแสดงเพื่อระบุภาษาแรก และอาจมีส่วนย่อยได้อีกด้วย เช่น en หรือ  | 
 +|  |eng หมายถึง ภาษาอังกฤษ en-GB หมายถึง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศสหราชอาณาจักร | 
 +|ตัวอย่าง:|- en  หรือ eng| 
 +|  |- th  หรือ  tha| 
 +^13.  Element Name:^Relation^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|เรื่องที่เกี่ยวข้อง| 
 +|คำจำกัดความ:|การอ้างอิงถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกัน ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างทรัพยากร | 
 +|ตัวอย่าง:|- การศึกษาการบำบัดน้ำเสียในชุมชนบางกอกน้อยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร| 
 +^14.  Element Name:^Coverage^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|ขอบเขต| 
 +|คำจำกัดความ:|ขอบเขต หมายรวมถึง สถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ หรือชื่อทางภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา  | 
 +|  | ระยะเวลาที่ครอบคลุม หรือขอบเขตอำนาจการบริหารการปกครอง  ให้ใช้ศัพท์ควบคุมที่แนะนำหรือมาตรฐาน เช่น| 
 +|  |DCMI Box Encoding Scheme, DCMI Point Encoding Scheme หรือ Thesaurus of Geographic Names(TGN)| 
 +|ตัวอย่าง:|- Bangkok| 
 +|  |- 1950-4960| 
 +^15.  Element Name:^Rights^ 
 +|ชื่อหน่วยข้อมูล:|สิทธิ| 
 +|คำจำกัดความ:|ข้อมูลเกี่ยวลิขสิทธิ์ของทรัพยากร ประกอบด้วยข้อความว่าด้วยการจัดการสิทธิของทรัพยากร หรือการอ้างถึงบริการที่ให้ข้อมูลนั้น| 
 +|ตัวอย่าง:|- Restricted online access through appointment and with password| 
 +|  |- ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น| 
 +|  |- ใช้ได้เฉพาะสมาชิกในเครือข่าย ThaiLIS เท่านั้น|
**ตัวขยาย (Qualifiers)** **ตัวขยาย (Qualifiers)**
Line 604: Line 731:
The Encoded Archival Description หรือ EAD ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นวิธีหนึ่ง  ในการ Markup ข้อมูล เพื่อช่วยในการค้นหาและแสดงผลทางออนไลน์โดยเฉพาะเอกสาร  จดหมายเหตุ เอกสารตัวเขียน และสิ่งพิมพ์พิเศษอื่นๆ  เนื่องจากการลงรายการจะมีลักษณะที่เฉพาะกว่าเอกสารโดยทั่วไป เป็นโครงการริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์  ในปี ค.ศ. 1993 โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์  มีเดเนียล พิตติ (Daniel Pitti) เป็นหัวหน้าโครงการได้เลือกเอสจีเอ็มแอล (SGML) ทดลองใช้ในโครงการนี้ ซึ่งเหมือนกับ TEI Header จึงมีลักษณะส่วนหัวที่อธิบายถึงความเป็นเครื่องมือช่วยค้นหา โดยการให้ข้อมูลตัวมันเอง  (เช่น ใครเป็นผู้เขียน) จากนั้นจึงอธิบายถึงสารสนเทศโดยรวมและข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้ง ถ้ารายการใดมีการลงเป็นดิจิทัล ก็สามารถเป็นตัวชี้ไปถึงแฟ้มข้อมูลดิจิทัลนั้น ๆ ด้วย The Encoded Archival Description หรือ EAD ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นวิธีหนึ่ง  ในการ Markup ข้อมูล เพื่อช่วยในการค้นหาและแสดงผลทางออนไลน์โดยเฉพาะเอกสาร  จดหมายเหตุ เอกสารตัวเขียน และสิ่งพิมพ์พิเศษอื่นๆ  เนื่องจากการลงรายการจะมีลักษณะที่เฉพาะกว่าเอกสารโดยทั่วไป เป็นโครงการริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์  ในปี ค.ศ. 1993 โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์  มีเดเนียล พิตติ (Daniel Pitti) เป็นหัวหน้าโครงการได้เลือกเอสจีเอ็มแอล (SGML) ทดลองใช้ในโครงการนี้ ซึ่งเหมือนกับ TEI Header จึงมีลักษณะส่วนหัวที่อธิบายถึงความเป็นเครื่องมือช่วยค้นหา โดยการให้ข้อมูลตัวมันเอง  (เช่น ใครเป็นผู้เขียน) จากนั้นจึงอธิบายถึงสารสนเทศโดยรวมและข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้ง ถ้ารายการใดมีการลงเป็นดิจิทัล ก็สามารถเป็นตัวชี้ไปถึงแฟ้มข้อมูลดิจิทัลนั้น ๆ ด้วย
ในเวอร์ชัน 2002  EAD ได้พัฒนาให้สนับสนุนภาษาเอสจีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอล มาตรฐาน EADได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและสมาคมนักจดหมายเหตุแห่งสหรัฐอเมริกา (Society of American Archivists) มาตรฐาน EAD เป็นที่นิยมใช้ในห้องสมุดสถาบันการศึกษา สมาคมประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ที่มีสิ่งพิมพ์พิเศษจำนวนมาก และไม่มีการลงรายการแยกออกมาโดยเฉพาะเหมือนกับห้องสมุดโดยทั่ว ๆ ไป ในเวอร์ชัน 2002  EAD ได้พัฒนาให้สนับสนุนภาษาเอสจีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอล มาตรฐาน EADได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและสมาคมนักจดหมายเหตุแห่งสหรัฐอเมริกา (Society of American Archivists) มาตรฐาน EAD เป็นที่นิยมใช้ในห้องสมุดสถาบันการศึกษา สมาคมประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ที่มีสิ่งพิมพ์พิเศษจำนวนมาก และไม่มีการลงรายการแยกออกมาโดยเฉพาะเหมือนกับห้องสมุดโดยทั่ว ๆ ไป
 +ตัวอย่างการลงรายการใน EAD header
 + <eadheader>
 +       <eadid>  EAD ID
 +       <filedesc>  File Description
 + <  >  Title statement
 +               <title proper>
 + <subtitle>
 + <author>
 + <publicationstmt> Publication Statement
 + <publisher>
 + <address>
 + <date>
 +         <profieldesc> Profile Description (encoding)
 + <creation>
 + <date>
 + <lanagusage>
 + <language>
 +       <revisiondesc> Revision Description
 + <change>
 + <date>
 + <item>
 +ตัวอย่างการลงเมทาดาทาเชิงพรรณนาใน EAD
 + <archdesc>  Archival Description
 +     <did>  Descriptive Identification
 +     <bioghist>  Biography or History
 +     <scopecontent>  Scope and Content
 +     <admininfo>  Administrative Information
 +     <controlaccess>  Controlled Access Headings
 +     <dsc>  Description of Subordinate Components
 +         <c01>  Component (first level)
 +             <did>
 + < bioghist>
 + <scopecontent>
 + <admininfo>
 + <controlaccess>
 + <c02>
 +==== 5. The Visual Resources Association (VRA) Core Categories ====
 +VRA Core Categories พัฒนาโดย Visual Resources Assoication Data Standards Committee เป็นเค้าร่างที่พัฒนามาจาก CDWA (Descriptions of Works of Art)ใช้ในการอธิบายทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม  งานทางด้านสถาปัตยกรรม หัตถกรรม เป็นต้น VRA Core Categories ประกอบด้วย 17 หน่วย  ข้อมูล ได้แก่
 +Record Type อธิบายข้อมูลของชิ้นงาน
 + Type ประเภทของงาน (แนะนำให้ใช้คำระบุประเภทของ Art & Architecture Thesaurus)
 + Title ชื่อของงาน
 + Measurement ขนาด รูปร่าง สเกล มิติของงาน รูปแบบ
 + Material ส่วนประกอบของงาน วัสดุที่นำมาประกอบเป็นชิ้นงาน เช่น กระดาษ หมึก ทองเหลือง (แนะนำให้ใช้ Art & Architecture Thesaurus)
 + Technique เทคนิค กระบวนการ วิธีการที่ใช้ทำชิ้นงาน
 + Creator ผู้สร้างสรรค์งาน การออกแบบ  ผลิต
 + Date ปี
 + Location ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์/ตำแหน่งเฉพาะ ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งของการสร้างสรรค์ สถานที่ค้นพบ แหล่งที่เก็บในปัจจุบัน แหล่งที่เก็บเดิม
 + ID Number ตัวบ่งชี้ของงาน
 + Style/Period สไตล์  เวลา  Movement ของงาน
 + Culture วัฒนธรรม ผู้คน ประเทศ ของงานที่เป็นจุดกำเนิด      ของงาน
 + Subject หัวเรื่อง
 + Relation ความสัมพันธ์ของชิ้นงาน
 + Description หมายเหตุของคน/ภาพ รวมความคิดเห็น การอธิบาย การตีความ
 + Source แหล่งข้อมูล
 + Right สิทธิของชิ้นงาน
 +ตัวอย่าง (http://www.vraweb.org/projects/vracore4/)
 +
 +Corinthian Black-figure neck amphora
 +WORK
 +id: w_00000014                                                                     
 +refid: 18313
 +source: History of Art Visual Resources Collection, UCB
 +agent
 +Display: Walters Painter (Greek, act. c. 625-600 BCE)
 +Index:
 +agent:
 +name: Walters Painter
 +type: other
 +vocab: ULAN
 +refid: 500048402
 +dates:
 +type: activity
 +earliestDate: -0625
 +latestDate: -0600
 +culture: Greek
 +role: vase painter
 +vocab: AAT
 +refid: 300263263
 +date
 +Display: c. 625-600 BCE
 +Index:
 +date:
 +type: creation
 +earliestDate: -0625
 +latestDate: -0600
 +description
 +Display: Two handled neck-amphora with five animal friezes plus neck decoration from Rhodes
 +Index:
 +description: Two handled neck-amphora with five animal friezes plus neck decoration from Rhodes
 +
 +location
 +Display: London: British Museum (1914.10-30.1)
 +Index:
 +location:
 +type: repository
 +name: British Museum
 +type: corporate
 +name: London
 +type: geographic
 +vocab: TGN
 +refid: 7011781
 +refid: 1914.10-30.1
 +type: accession
 +location:
 +type: discovery
 +name: Rhodes
 +type: geographic
 +vocab: TGN
 +refid: 7011265
 +material
 +Display: painted terracotta
 +Index:
 +material: terracotta
 +type: support
 +vocab: AAT
 +refid: 300010669
 +material: paint
 +type: medium
 +vocab: AAT
 +refid: 300015029
 +measurements
 +Display: 35 cm (H)
 +Index:
 +measurements: 35
 +type: height
 +unit: cm
 +extent:
 +
 +relation
 +Index:
 +relation: Full view, side A
 +type: imageIs
 +relids: i_00000016
 +source
 +Display: Amyx, Darrell A., Corinthian vase-painting of the Archaic period, Berkeley: UC Press, 1988
 +Index:
 +source:
 +name: Amyx, Darrell A., Corinthian vase-painting of the Archaic period, Berkeley: UC Press, 1988
 +type: book
 +refid: 0520031660
 +type: ISBN
 +stylePeriod
 +Display: Early Corinthian, Animal Style
 +Index:
 +stylePeriod: Early Corinthian
 +vocab: AAT
 +refid: 300020140
 +stylePeriod: Animal Style (Greek vase painting style)
 +vocab: AAT
 +refid: 300265011
 +subject
 +Display: animals; birds; friezes (ornamental bands); zoophori
 +Index:
 +subject:
 +term: animals
 +type: descriptiveTopic
 +vocab: ICONCLASS
 +refid: 25F
 +term: birds
 +type: descriptiveTopic
 +vocab: ICONCLASS
 +refid: 25F3
 +term: friezes (ornamental bands)
 +type: descriptiveTopic
 +vocab: AAT
 +refid: 300123582
 +term: zoophori
 +type: descriptiveTopic
 +vocab: AAT
 +refid: 300165036
 +technique
 +Display: painting
 +Index:
 +technique: painting (image making)
 +vocab: AAT
 +refid: 500048402
 +textref
 +Display: Amyx CVP 144.2 (NC 770)
 +Index:
 +textref:
 +name: Amyx, Darrell A., Corinthian vase-painting of the Archaic period, Berkeley: UC Press, 1988
 +type: other
 +refid: 144.2
 +textref:
 +name: Payne, Humfry, Necrocorinthia, a study of Corinthian art in the archaic period, Oxford: Clarendon Press, 1931
 +type: other
 +refid: 770
 +title
 +Display: Corinthian Black-figure neck amphora
 +Index:
 +title: Corinthian Black-figure neck amphora
 +type: descriptive
 +pref: true
 +worktype
 +Display: neck amphora; slipware
 +Index:
 +worktype: neck amphora
 +vocab: AAT
 +refid: 300198850
 +worktype: slipware
 +vocab: AAT
 +refid: 300264955
 +
 +IMAGE
 +id: i_00000016
 +refid: 534262
 +source: History of Art Visual Resources Collection, UCB
 +date
 +Display: 2005
 +Index:
 +date:
 +type: creation
 +earliestDate: 2005
 +latestDate: 2005
 +location
 +Display: History of Art Visual Resources Collection, UCB 534262
 +Index:
 +location:
 +type: repository
 +name: History of Art Visual Resources Collection, UCB
 +type: corporate
 +refid: 534262
 +type: accession
 +relation
 +Index:
 +relation: Corinthian Black-figure neck amphora
 +type: imageOf
 +relids: w_00000014
 +rights
 +Display: (c) Trustees of the British Museum
 +Index:
 +rights:
 +rightsHolder: Trustees of the British Museum
 +source
 +Display: Thompson Wadsworth Multimedia Manager Image Gallery
 +Index:
 +source:
 +name: Thompson Wadsworth Multimedia Manager Image Gallery
 +type: other
 +refid: 0495004820
 +type: ISBN
 +title
 +Display: Full view, side A
 +Index:
 +title: Full view, side A
 +type: generalView
 +pref: true
 +worktype
 +Display: digital image
 +Index:
 +worktype: digital image
 +vocab: AAT
 +refid: 300215302
 +==== 6. ONIX (Online Information eXchange) ====
 +เป็นเมทาดาทาที่พัฒนาในปี ค.ศ. 1999 เมื่อ American Association of Publishers (AAP)เรียกกลุ่มผู้ค้าหนังสือรายใหญ่ ผู้ค้าปลีก ผู้ขายหนังสือออนไลน์ เพื่อวาง  มาตรฐานโดยมีแนวคิดที่ว่ารูปแบบของทุกสำนักพิมพ์ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  ONIX เวอร์ชัน 1.0 จึงเกิดขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 โดยใช้ส่งข้อมูลหนังสือไปยังผู้ค้ารายใหญ่ ปัจจุบันพัฒนาเป็นเวอร์ชัน 2.1 ภายใต้การดูแลของ EDItEUR ด้วยความร่วมมือระหว่าง Book Industry Communication (BIC) และ Book Industry Study Group (BISG)
 +ONIX ใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลในการ markup ข้อมูล มีการจัดทำเป็น ONIX for Books และ ONIX for Serials จากการที่ ONIX พัฒนาเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจการพิมพ์ จึงมีข้อมูลที่ดีสำหรับการสร้างระเบียนบรรณานุกรมของห้องสมุด ดังนั้น Bibliographic Enrichment Advisory Team (BEAT) จึงตั้งโครงการที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกันในการทดลองการใช้  ONIX เมทาดาทาจึงถูกใช้ในห้องสมุดเพื่อการสร้างระเบียนบรรณานุกรม โดยอนาคตจะมีการทำ mapping ระหว่าง ONIX  for Books กับมาร์ค 21 และยูนิมาร์คเข้าด้วยกัน สามารถดูวิธีการ mapping ได้ที่ http://www.loc.gov/marc/onix2marc.html
 +ONIX ประกอบด้วยองค์ประกอบมากกว่า 230 องค์ประกอบ โดยแบ่งเป็น  38 กลุ่ม 25 กลุ่ม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ product record 6 กลุ่ม เป็นข้อมูลของ main series และ อีก 7 กลุ่มเป็น subseries records ซึ่งเป็นองค์ประกอบทั้งที่บังคับให้ใส่เมทาดาทาและองค์ประกอบที่ไม่ต้องใส่ก็ได้
 +ตัวอย่าง [[http://libraries.mit.edu/guides/subjects/metadata/standards/onix.html)]]
 +Product Record:
 +PR.1.* Record Reference number, type and source.
 +PR.2.* Product Numbers
 +PR.3.* Product Form
 +PR.4.* Epublication Detail
 +PR.5.* Series
 +PR.6.* Set
 +PR.7.* Title
 +PR.8.* Authorship
 +PR.9.* Conference
 +PR.10.* Edition
 +PR.11.* Language
 +PR.12.* Extents and Other Content
 +PR.13.* Subject
 +PR.14.* Audience
 +PR.15.* Descriptions and Other Supporting Text
 +PR.16.* Links to Image/Audio/Video files
 +PR.17.* Prizes
 +PR.18.* Content Items
 +PR.19.* Publisher
 +PR.20.* Publishing Dates
 +PR.21.* Territorial Rights
 +PR.22.* Dimensions
 +PR.23.* Related Products
 +PR.24.* Supplier and Trade Data
 +PR.25.* Sales and Promotion Information
 +Product Record Example
 +{{:metadata:untitled.jpg|Product Record Example}}
 +Main Series
 +MS.1 Record Reference Number, Type and Source
 +MS.2 Main Series Identifiers
 +MS.3 Main Series Title
 +MS.4 Main Series Contributors
 +MS.5 Main Series Text Elements
 +MS.5 Subordinate Entries
 +Main Series Example
 +{{:metadata:main-series-example.jpg|Main Series Example}}
 +Subseries record:
 +SS.1 Record Reference number, type and source
 +SS.2 Subseries Identifiers
 +SS.3 Subseries Volume or Part Detail
 +SS.4 Subseries Title
 +SS.5 Subseries Contributors
 +SS.6 Subseries Text Elements
 +Subseries Record Example:
 +{{:metadata:subseries-record-example.jpg|Subseries Record Example}}
 +==== 7. Learning Object Metadata ====
 +IEEE  Learning Technology Standards Committee (LTSC)ได้ดำเนินการพัฒนา Learning Object Metadata หรือ LOM ขึ้น ตามมาตรฐานของ IEEE 1484.12.1-2002 เพื่อใช้ในการอธิบายหรือพรรณนาทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 8 หน่วยข้อมูล ได้แก่
 +General เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวสื่อทั้งหมดโดยภาพรวม
 + Lifecycle ประกอบด้วยเมทาดาทาของวิวัฒนาการของตัวสื่อ
 + Technical การลงเมทาดาทาอธิบายลักษณะทางเทคนิคและ ความต้องการของระบบ
 + Educational ประกอบด้วยคุณลักษณะทางด้านการศึกษาและ    การสอน
 + Rights ลงรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิการใช้
 + Relation อธิบายความสัมพันธ์ของสื่อ
 + Annotation ประกอบด้วยความคิดเห็น ปี และความเห็นของผู้แต่ง
 + Classification หมวดหมู่ของสื่อ
 +==== 8. Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)  ====
 +http://www.loc.gov/standards/mets/
 +เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมความต้องการให้มีโครงสร้างมาตรฐานในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น METS ใช้เอ็กซ์เอ็มแอล (XML)ในการแสดงโครงสร้างของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การพรรณนาที่เกี่ยวข้องกัน และเมทาดาทาเชิงโครงสร้างรวมทั้งชื่อและที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลของสารสนเทศดิจิทัลนั้น ๆ
 +METS เป็นโครงการที่พัฒนามาจาก Making of American II project ซึ่งเป็นโครงการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลของห้องสมุดวิจัยในการพยายามที่จะลงเมทาดาทา และจัดหารูปแบบเมทาดาทาของงานที่เป็นข้อความและงานที่มีพื้นฐานมาจากรูปภาพ
 +เอกสารในรูป METS ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 7 ส่วนดังนี้
 +    - MET header ประกอบด้วยเมทาดาทาที่เกี่ยวกับเอกสารของ METS เอง ได้แก่ วัน เดือน ปีที่สร้าง  ปรับปรุงล่าสุด  รวมทั้งข้อมูลผู้แต่ง บรรณาธิการ เป็นต้น
 +    - Descriptive Metadata ชี้ไปหาเมทาดาทาเชิงพรรณนาที่อยู่ภายนอกเอกสาร หรือ  เป็นเมทาดาทาเชิงพรรณนาที่ฝังอยู่ภายใน หรือเป็นทั้งสองกรณี
 +    - Administrative Metadata ให้ข้อมูลวิธีการสร้างแฟ้มข้อมูลและการจัดเก็บสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา แหล่งที่มาของต้นฉบับ และข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดิมก่อนแปลงเป็นดิจิทัลกับแฟ้มข้อมูลที่เป็นดิจิทัลแล้ว รวมทั้งความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช้ต้นฉบับ เป็นต้น
 +    - File section ให้รายชื่อแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเวอร์ชั่น
 +    - Structural Map ให้โครงสร้างตามลำดับชั้นของสารสนเทศดิจิทัล เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของแฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกัน
 +    - Structural link ให้ผู้สร้าง METS ใส่ไฮเปอร์ลิงค์ ที่มีอยู่ระหว่างแฟ้มสารสนเทศดิจิทัลต่าง ๆ
 +    - Behavior section ใส่ข้อมูลเพื่อการจัดการ หรือเพื่อการแสดงผล หรือเพื่อการใช้แฟ้มข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ กัน
 +ตัวอย่าง
 +
 + <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 +- <mets:mets xmlns:mets=http://www.loc.gov/METS/
 + xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/"
 + xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink"
 +xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xmlns="http://www.loc.gov/METS/"
 +xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd
 +http://www.loc.gov/mods/v3
 +http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-0.xsd" OBJID="ark:/13030/kt9s2012hz" TYPE="cartographic" LABEL="San
 +Francisco 15-minute Quadrangle">
 + - <mets:metsHdr CREATEDATE="2001-10-23T00:00:00" LASTMODDATE="2003-
 + 04-18T07:00:00">
 + - <mets:agent ROLE="CREATOR">
 +    <mets:name>Rick Beaubien</mets:name>
 +  </mets:agent>
 +  </mets:metsHdr>
 + - <mets:dmdSec ID="DM1">
 +   <mets:mdRef xmlns:xlink_4="http://www.w3.org/1999/xlink"
 + LOCTYPE="URL" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="HTML map" xlink_4:href="http://sunsite.berkeley.edu/mapsaux/histopo/sfhistopo.html" LABEL="SF Area Quadrangles Index Map" />
 +  </mets:dmdSec>
 + - <mets:dmdSec ID="DM2">
 +    <mets:mdRef xmlns:xlink_3="http://www.w3.org/1999/xlink"
 + LOCTYPE="URL" MDTYPE="MARC"
 +
 + xlink_3:href="http://sunsite2.berkeley.edu:8000/WebZ/Authorize:sessionid=0:bad=html/authofail.html:next=NEXTCMD%22/WebZ/QUERY:next=html/results.html:format=B:numrecs=20:entitytoprecno=1:entitycurrecno=1:tempjds=TRUE:entitycounter=1:entitydbgroup=Glad:entityCurrentPage=SearchRecentAcq:dbname=Glad:entitycountAvail=0:entitycountDisplay=0:entitycountWhere=0:entityCurrentSearchScreen=html/search.html:entityactive=1:indexA=gl%3A:termA=167937091:next=html/Cannedresultsframe.html:bad=error/badsearchframe.html" LABEL="Catalog Record" />
 +  </mets:dmdSec>
 + - <mets:dmdSec ID="DM3">
 + - <mets:mdWrap MDTYPE="MODS">
 + - <mets:xmlData>
 + - <mods:mods xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3">
 + - <mods:titleInfo>
 +  <title xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">San Francisco 15-minute Quadrangle</title>
 +  </mods:titleInfo>
 + - <mods:name type="corporate" authority="naf">
 +    <mods:namePart>Geological Survey (U.S.)</mods:namePart>
 +  </mods:name>
 +===== หลักเกณฑ์ข้อที่ 2: เมทาดาทาที่ดีต้องสนับสนุนการใช้งานได้หลากหลาย (interoperability) =====
 +ในปัจจุบันการเรียนการสอนและการวิจัยเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายแบบกระจาย จึงเป็นการท้าทายในการหาทรัพยากรที่อยู่ต่างห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และสมาคมทางประวัติศาสตร์ การบรรเทาปัญหานี้ต้องมีการออกแบบเมทาดาทาที่สนับสนุนการใช้งานได้หลากลายของระบบกระจายแบบนี้
 +จุดมุ่งหมายของการใช้งานได้หลากหลาย คือ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่างเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งการใช้งานได้หลากหลายเป็นการ Map ขององค์ประกอบของข้อมูล /Crosswalk ให้ผู้ใช้ของเค้าร่างหนึ่งปรับไปอีกเค้าร่างหนึ่งได้
 +ตัวอย่างของ Crosswalk ได้แก่
 +        * Crosswalk ที่เกี่ยวกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของ Getty Standards.program (http://www.getty.edu/research/conduting_reearch/standards/intrometadata/3_crosswalks/index.html)
 +    * ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) มี Crosswalk เป็นมาร์ค 21 (http://www.lcweb.loc.gov/marc/marcdocz.html)
 +    * University of Washington Digital Collections มีมาตฐานเมทาดาทาที่ Maps ให้เป็นดับลินคอร์ (http://www.lib.washington.edu/msd/mig/datadicts/defaut.html)
 +การเสริมการใช้งานได้หลากหลาย คือ การใช้เมทาดาทาที่สนับสนุนโปรโตคอล  การเก็บเกี่ยวของโครงการริเริ่มจดหมายเหตุแบบเปิด (Open Archive Initiative (OAI) ซึ่งจะเป็นตัวเก็บเมทาดาทาจากแหล่งต่าง ๆ ที่สนับสนุน OAI Protocol Metadata Harvesting นำเมทาดาทามารวมในฐานข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถให้บริการสืบค้นจากภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยมิชิแกน (http://oaister.umdl.umich.edu/oaister) มีทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลทางมรดกวัฒนธรรมมากกว่า 3 ล้านระเบียน ซึ่งเก็บมาจากเกือบ 300 collection
 +การเสริมการใช้งานได้หลากหลาย อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้โปรโตคอลที่สนับสนุนการค้นข้ามระบบ หรือที่เรียกว่า เมทาเสิร์ช (Metasearch) ซึ่งระบบการค้นของฐานข้อมูลที่เป็น local ยอมรับหรือเก็บคำค้นจากระบบการค้นคืนจากภายนอก โปรโตคอลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือ Z39.50 (http://lcweb.loc.gov/z39.50/agency) ตัวอย่างระบบที่นำ Z39.50 ไปประยุกต์ใช้ได้แก่ 
 +        * Searchlight (http://searchlight.cdlib.org/cgi-bin/searchlight)
 +    * PHAROS (http://pharos.calstate.edu/webpac/pharosstat.html)
 +Z39.50..International..Next..Generation.
 +(ZING)http://www.loc.gov/z39.50/agency/zing) เป็นโปรโตคอลที่ปรับ z39.50 ให้ทันสมัยขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมของเว็บ โดยมีมาตรฐาน 2 มาตรฐาน คือ SRW และ SRU ที่ยอมให้ Z39.50 เป็นทั้งตัวคำถามและตัวค้นคืน  แลกเปลี่ยนโดยการใช้โปรโตคอลที่ใช้กันอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต
 +===== หลักเกณฑ์ข้อที่ 3: เมทาดาทาที่ดีต้องมีการควบคุมรายการหลักฐาน (Authority control) และมาตรฐานของเนื้อหา =====
 +เช่น คำศัพท์ควบคุม ที่เป็นตัวอธิบายเนื้อหาของสารสนเทศและกำหนดให้เข้ากับสารสนเทศ คุณสมบัติของสารสนเทศควรแสดงด้วยคำศัพท์ควบคุม ซึ่งไม่เพียงแต่ชื่อบุคคล นิติบุคคล ชื่อสถานที่ และหัวเรื่อง ระบบจัดหมวดหมู่ รูปแบบของคำศัพท์ควบคุมถูกจัดกลุ่มให้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศตามโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กันตามลำดับ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเข้าถึง
 +เค้าร่างเมทาดาทามีหลายศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) อนุกรมวิธาน (taxonomy) และ รายการหลักฐาน (Authority files) แต่ไม่มีอย่างใดที่เหมาะสมทุกอย่าง การเลือกคำศัพท์ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เค้าร่างเมทาดาทาที่ใช้และทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรที่ใช้  ผู้แต่งและผู้ลงเมทาดาทาที่ไม่ได้รับการฝึกฝนไม่สามารถใช้คำศัพท์ควบคุมได้อย่างประสบผลสำเร็จ นอกจากจะได้รายการหลักฐาน (authority) ที่สั้นและง่าย ๆ ส่วนปัจจัยสำคัญ  อื่น ๆ ได้แก่
 +    - ความคาดหมายของผู้ใช้ ผู้ใช้เป็นระดับผู้ใหญ่ เด็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือบุคคลทั่วไป  ภาษาที่ใช้  แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ที่ใช้ คำศัพท์ที่ใช้
 +        - เครื่องมือที่สนับสนุนการใช้คำศัพท์ เป็นศัพท์สัมพันธ์ที่หาได้ทางออนไลน์สามารถนำไปรวมกับระบบการสืบค้นของทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ มีการทำคำเชื่อมโยง (Cross-reference) กับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 +        - การบำรุงรักษา / การรักษาสภาพ  คำศัพท์ใหม่ คำศัพท์เก่า หรือคำโบราณ หรือคำล้าสมัย ใครเป็นผู้ดูแลศัพท์ และวิธีการทำให้ทันสมัย
 +ตัวอย่างคำศัพท์
 +http://www.lub.lu.se/metadata.subject-help.html มีรายการคำศัพท์ควบคุม ศัพท์สัมพันธ์ และระบบการจัดหมวดหมู่จำนวนมากตามสาขาวิชา
 +http://www.cdlr.strath.ac.uk/Sources/index.html เป็นเว็บไซต์ของ High Level Thesaurus Project (HILT) เป็น clearinghouse ข้อมูลทางด้านคำศัพท์ควบคุม รวมทั้งสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
 +Getty Vocabulary Program สร้าง ดูแล และเผยแพร่ศัพท์สัมพันธ์สำหรับงานทัศนศิลป์และสถาปัตยกรรม เช่น
 +ศัพท์สัมพันธ์ทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม (Art & Architecture  Thesaurus  -AAT) http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/ 
 +รวมรายชื่อศิลปิน (Union List of Artist Names - ULAN) http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan
 +ศัพท์สัมพันธ์ชื่อทางภูมิศาสตร์ (Getty Thesaurus of Geographic Names – TGN) http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn
 +คำศัพท์ควบคุมอื่น ๆ ได้แก่
 +Library of Congress Authorities files (http://www.authorities.loc.gov)
 +Medical Subject Heading List (http://www.nlm.nih.gov/mesh/
 +Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms (http://lcweb.loc.gov/rr/print/tgm1/)
 +Thesaurus fro Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristics Terms (http://lcweb.loc.gov/rr/print/tgms2/)The Geographic Names Information System (http://geonames.usgs.gov/
 +ระบบการจัดหมวดหมู่อื่น ๆ ที่สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ ได้แก่Dewey Decimal Classification (http://connexion.oclc.org/)  ต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อนถึงเข้าใช้ได้
 +Library of Congress Classification (http://classweb.loc.gov) ต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อนถึงเข้าใช้ได้
 +===== หลักเกณฑ์ข้อที่ 4: เมทาดาทาที่ดีต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเงื่อนไขการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล =====
 +เงื่อนไขของการใช้หมายถึง สิทธิทางกฎหมาย เช่น การใช้โดยชอบธรรม (fair use) การได้รับอนุญาต และการจำกัดในการใช้  ผู้ใช้ควรได้รับการแจ้งถึงสิทธิการเข้าใช้ หรือข้อจำกัดในการใช้ ข้อตกลงทางเทคนิคพิเศษในการใช้ เช่น ควรมีการระบุตัวอ่านที่ต้องใช้ไว้ด้วย เช่น Florida Heritage Collection ของ Florida state university libraries ที่ http://palmm.fcla.edu/fh/  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิโดยให้คลิกที่ copyright information
 +===== หลักเกณฑ์ข้อที่ 5: เมทาดาทาที่ดีต้องสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร    สารสนเทศในระยะยาว =====
 +เมทาดาทาเชิงบริหารเป็นข้อมูลที่ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เวลาที่สร้างสารสนเทศ วิธีการสร้าง ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเข้าถึง  วิธีการควบคุมหรือกระบวนการใดที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการเข้าใช้ รวมทั้งรูปแบบ ขนาดของแฟ้มข้อมูล Checksum เป็นต้น ล้วนเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้แน่ใจถึงความสามารถในการใช้สารสนเทศดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง หรือการสร้างสารสนเทศขึ้นมาใหม่
 +การลงเมทาดาทาเพื่อสงวนรักษาเป็นส่วนย่อยของเมทาดาทาเชิงบริหารมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการสนับสนุนการรักษาหรือคงสภาพของสารสนเทศ โดยรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  การจัดการสิทธิ record keeping ประวัติการจัดการ ประวัติการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศ      ตัวอย่างของโครงการที่เกี่ยวกับการสงวนรักษาในระยะยาวได้แก่
 +        * An OCLC/RLG Working Group called PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies) (สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.oclc.org/research /projects/pmwg  ได้อธิบายไว้แล้วในหน้าที่ 12)
 +    * The PADI (Preserving Access to Digital Information) http://www.nla.gov.au/padi
 +    * NISO Z39.87 (AIM 20-2002)  เป็นเมทาดาทาสำหรับรูปภาพดิจิทัลที่เป็น    ภาพนิ่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.niso.org/standards/resourses/Z39_87_trial_use.pdf
 +    * Recordkeeping Metadata Standards http://www.naa.gov.au/recordkeeping/control/rkms/summary.htm  ได้อธิบายไว้แล้วในหน้าที่ 12
 +    * Australian Recordkeeping Metadata Schema. http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/spirt/  ได้อธิบายไว้แล้วในหน้าที่ 11
 +ถ้าสารสนเทศประกอบด้วยรูปภาพจำนวนมาก ต้องมีข้อมูลทางกายภาพของแฟ้มข้อมูลรูปภาพอย่างชัดเจนพอที่จะรักษารูปภาพ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลำดับของแฟ้ม (เลขหน้า) และความเกี่ยวข้องทางโครงสร้างของหนังสือ (สารบัญ) มีมาตรฐาน 3 รูปแบบ เช่น METS  http://www.loc.gov/standards/mets ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ของเมทาดาทาวัฒนธรรม โดยใช้เอ็กซ์เอ็มแอลแสดงเมทาดาทาเชิงโครงสร้างของสารสนเทศ
 +===== หลักเกณฑ์ข้อที่ 6:  เมทาดาทาที่ดี คือ ตัวสารสนเทศนั่นเอง สารสนเทศจำต้อง  มีคุณภาพที่ดี  มีความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความเป็นของแท้ ความเป็นจดหมายเหตุ ความคงทนถาวร และการระบุที่มีลักษณะเฉพาะ =====
 +เนื่องจากเมทาดาทาเป็นตัวนำข้อมูลที่รับรองถึงแหล่งกำเนิด / ที่มา และความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ ความน่าเชื่อถือของเมทาดาทาจึงต้องมีด้วยตัวของมันเองด้วย เมทา-เมทาดาทา (Meta-Metadata) หรือตัวเก็บเกี่ยวกับข้อมูลของเมทาดาทา ควรรวมถึงการระบุ/บ่งชี้คุณลักษณะขององค์กรที่สร้างเมทาดาทาและใช้มาตรฐานใดในการสร้าง องค์กรควรให้ข้อมูลอย่างเพียงพอที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงวิธีการสร้าง(อัตโนมัติ หรือด้วยมือ)รวมทั้งคำศัพท์ที่ใช้
 +ความผิดพลาดที่เกิดจากเมทาดาทา (Metadata errors) อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากลงเมทาดาทาผิด  การที่เมทาดาทาสร้างโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคำได้ การใช้ Crosswalk เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เมทาดาทาผิดพลาดได้ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวเมทาดาทา (Metadata harvesting) ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูลต่างระบบกัน รวมทั้งผู้สร้างเนื้อหาหรือผลงาน ควรได้รับการฝึกฝน เพื่อให้เข้าใจเมทาดาทา คำศัพท์ควบคุมอย่างถ่องแท้ รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ลงเมทาดาทาด้วย
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.