Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


metadata:dublincore 2009/05/20 09:58 metadata:dublincore 2010/11/18 09:39 current
Line 46: Line 46:
===== กลุ่มผู้ใช้ดับลินคอร์ประเทศไทย (Thailand DC Users Group) ===== ===== กลุ่มผู้ใช้ดับลินคอร์ประเทศไทย (Thailand DC Users Group) =====
จากการที่มีการนำดับลินคอร์ไปใช้กันพอสมควร และเริ่มมีการตื่นตัวกันมากขึ้น โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่ไม่สามารถมีบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ หรือผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพได้นั้น การใช้ดับลินคอร์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการเก็บองค์ความรู้ของสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานมีอยู่  การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ดับลินคอร์ประเทศไทยจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้ในองค์กร/หน่วยงานต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาในการใช้งาน  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในการเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานดับลินคอร์ นำความรู้ ความคืบหน้ามาเผยแพร่แก่สมาชิก  การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการเสนอปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข  รวมทั้งนำเสนอเทคนิคใหม่เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มสมาชิก จากการที่มีการนำดับลินคอร์ไปใช้กันพอสมควร และเริ่มมีการตื่นตัวกันมากขึ้น โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่ไม่สามารถมีบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ หรือผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพได้นั้น การใช้ดับลินคอร์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการเก็บองค์ความรู้ของสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานมีอยู่  การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ดับลินคอร์ประเทศไทยจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้ในองค์กร/หน่วยงานต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาในการใช้งาน  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในการเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานดับลินคอร์ นำความรู้ ความคืบหน้ามาเผยแพร่แก่สมาชิก  การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการเสนอปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข  รวมทั้งนำเสนอเทคนิคใหม่เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มสมาชิก
 +
 +==== รายการอ้างอิง ====
 +ทัศนา หาญพล  และรุ้งฟ้า  ฐิโณทัย. (2546). “หน่วยที่ 13 การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ.”   
 +ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ เล่มที่ 3. หน้า 99. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 +ประดิษฐา ศิริพันธ์.(2550). การประยุกต์ดับลินคอร์เมทาดาทาเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ. [ออนไลน์]  แหล่งที่มา: http://www.tiac.or.th/tiacthai/seminar/2003/ annual/presentation/praditta_dublincore.ppt [20 เมษายน 2550].
 +ประดิษฐา ศิริพันธ์.(2546). “การประยุกต์ดับลินคอร์เมทาดาทาเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ.” ใน 
 +        เอกสารเรียบเรียงเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการประยุกต์
 +ดับลินคอร์เมทาดาทาเพื่อการสืบค้นสารสนเทศในการประชุมวิชาการศูนย์บริการ
 +สารสนเทศทางเทคโนโลยี 1,2-4,28 เมษายน 2546. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี.
 +ยรรยง เต็งอำนวย, สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และนิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์. (2545). การกำหนด
 +        รูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บถาวรสำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่มให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 +เมทาดาทา (Metadata) สำหรับการลงรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโครงการพัฒนาระบบ
 +เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS). (2547). กรุงเทพฯ : คณะทำงานด้านระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
 +สหัส ตรีทิพยบุตร, ธนนุช ตรีทิพยบุตร และวิชญะ นาครักษ์. (2546).“หน่วยที่ 14 คอมพิวเตอร์กับ
 +        งานวิเคราะห์สารสนเทศ”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ เล่มที่
 +3. หน้า 130-131. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 +Bearman, D., Sochats, K. (1996). Metadata requirements for evidence. University of Pittsburgh School of Information Science, Pittsburgh, Pa. [On-line]. Available from: http://www.lis.pitt.edu/~nhprc/BACartic.html. [March 7, 2002].
 +Caplan, Priscilla. (2003). Metadata fundamentals for all librarians. Chicago : American Library Association.
 +Chopey, Michael A. ed. (2005). Knowledge without boundaries : organizing information for the Future. Chicago : Association for Library Collections & Technical Services.
 +Consultative Committee for Space Data Systems. (2001). Reference model for an Open Archival Information System (OAIS), Red Book, Issue. 1. CCSDC 650.0-R-2.
 +CCSDS Secretariat, National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C. [Online]. Available from: http://ssdoo.gsfc.nost/isoas/ref model.html. [March 5, 2002].
 +Duranti, Luciana, Eastwood, Terry and MacNeil, Heather. The preservation of the integrity of Electronic records. [Online]. Available from: http://www.interpares.org/UBCProject/.[March 7, 2002].
 +"DIGITIZATION AND DIGITAL LIBRARIES" Version 1.0. in Information Management
 +        Resource Kit (IMARK). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 +Gilliland-Swetland. A.J. Eppard, P.B. (2002). Preserving the authenticity of contingent digital Objects : the InterPARES project. D-Lib Magazine, 6. [Online]. Available from: http://www.dlib.org/dlib/july00/eppard.hrml. [March 3, 2002].
 +Gilliland-Swetland, Anne J. (2002). Introduction to metadata : pathways to digital
 +        Information. [Online]. Available from: 
 +        http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/ [December 11,
 +        2007].
 +Haynes, David.(2004). Metadata for information management and retrieval. London : 
 +        Facet.
 +Library of Congress-Network Development and MARC and Standards Office. (2007).
 +MARC Standards. [Online]. Available from: http://www.loc.gov/marc [April 25, 2007].
 +Library of Congress. (2000). Library of Congress Digital Repository Development : Core
 +Metadata Elements. [On-line]. Available from: http://lcweb.loc.gov/standards/metable.html. [April 4, 2002].
 +Metadata for Digital Preservation the Cedars Project Outline Specification Draft for Public Consultation. (2000). [On-line]. Available from:
 +http://www.leeds.ac.uk/cedars/documents/Metadata/ cedars/html. [March 14, 2002].
 +
 +
 +National Information Standards Organization. (2004). A framework of guidance for
 +      building good digital collections. 2n ed. Bethesda, MD : National Information
 +        Standards Organization. [Online]. Available from: 
 +        http://www.niso.org/framework/framework2.html
 +National Library of Australia. (1999). Preservation Metadata for Digital Collection Exposure Draft. [On-line]. Available from: http://www.nla.gov.au/preserve/pmeta.html. [March 14, 2002].
 +RLG Working Group on Preservation Issues of Metadata : Final Report. (1998).
 +[On-line]. Available from: http://www.rlg.org/preserv/presmeta.html.[March 14, 2002].
 +Shelly, E. Paul and Johnson B. David. “Metadata : concepts and models” in
 +        Proceedings of the Third National Conference on the Management of Geoscience 
 +        Information and Data, organised by the Australian Mineral Foundation, Adelaide,
 +        Australia, 18-20 July 1995, 4.1-5. Available from:
 +      http://www.ainet.com.au/web%20pubs/Papers/AMF95/Shelley & Johnson.html. 
 +        [1 June 2002].
 +Taylor, Arlene G.(2004). The organization of information. 2nd ed. Westport, Con. :
 +        Libraries Unlimited.
 +T.B. Rajashekar. (2005).  Metadata and Dublin Core. Bangalore : National Centre for 
 +        Science Information, Indian Institute of Science. PowerPoint.
 +Werf-Davelaar, Titia van der. (1999). "Long-term Preservation of Electronic Publications : the NEDLIB Project." D-Lib Magazine, 5, (9), September.

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.