This is an old revision of the document!
—-

ประเภทของเมทาดาทา

การสร้างเมทาดาทาต้องมีความเข้าใจในหน้าที่และประเภทของเมทาดาทาอย่างถ่องแท้ ประเภทของเมทาดาทาสามารถจำแนกได้ตามลักษณะที่แตกต่างกันตามหน้าที่เป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1เมทาดาทาเชิงการบริหาร (Administrative metadata)
2.2เมทาดาทาเชิงพรรณนา (Descriptive metadata)
2.3เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง (Structure metadata)
ประเภทและหน้าที่ของเมทาดาทา

ประเภท ความหมาย ตัวอย่าง
2.1 เมทาดาทาเชิงการบริหารเมทาดาทาที่แสดงถึงการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ -ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา(สารสนเทศนั้น
(Administrative metadata)ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสร้างขึ้น เมื่อใด สร้างอย่างไรมีการปรับปรุง เมื่อใด)
- ความเป็นเจ้าของ สิทธิ การอนุญาตให้เข้าใช้ การผลิตซ้ำ ใครเป็นผู้มีสิทธิใช้ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ใด
- สถานที่เก็บสารสนเทศ เช่นยูอาร์แอล เลขเรียกหนังสือ
- การจัดการการใช้สารสน-เทศใดที่มีการนำไปใช้ เมื่อใด ใครเป็นผู้นำไปใช้
- ข้อมูลการสงวนรักษา เช่น ข้อมูลสภาพทางกายภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้อมูล การซ่อม เป็นต้น
2.2 เมทาดาทาเชิงพรรณนาเมทาดาทาที่อธิบายลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ - การลงรายการ (ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์
(Descriptive metadata) หัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่)
-การทำดรรชนี
-การเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรสารสนเทศ เช่น บรรณนิทัศน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูล เมทาดาทาสำหรับ Recordkeeping
2.3 เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง เมทาดาทาที่แสดงและนำสารสนเทศไปถึงผู้ใช้-ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
(Structural metadata) - ข้อมูลทางเทคนิค (เช่น ขนาดของแฟ้มข้อมูล รูปแบบ ความยาวของบิต
เวลาใน การเล่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบีบอัดข้อมูล)
- รุ่น หรือ version (เช่น รุ่นใดที่ยังมีใช้ในปัจจุบัน)
- รูปแบบดิจิทัลอื่นๆ (เช่น เอชทีเอ็มแอล หรือ พีดีเอฟ และจิฟ หรือเจเปค)
- ข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์หรือ เครื่องที่ใช้ในการอ่านภาพ หรืออ่านข้อมูล
- ข้อมูลการแปลงเป็นดิจิทัล
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างภาพดิจิทัล
- ข้อมูลการมีสิทธิในการเข้าใช้และความปลอดภัย เป็นต้นPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.