ระบบงานในห้องสมุด

ระบบงานในห้องสมุด (แบบบูรณาการ) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการงานห้องสมุดในลักษณะผสมผสาน มีการทำงานร่วมกันหรือเชื่อมโยงระหว่างระบบงานต่างๆ ของห้องสมุด ได้แก่

 • งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module)
 • งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module)
 • งานบริการยืม-คืน (Circulation Module)
 • งานสืบค้นออนไลน์ (Online Public Access Catalog)
 • งานจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Management)

ระบบงานในห้องสมุด
อ้างอิง: http://ihome.ust.hk/~lblkt/libauto/libauto.html

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 • เริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูลก่อนสั่งซื้อไปจนถึงกระทั่งการชำระเงินและทำรายการ
 • รวมข้อมูลโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการเลือกและจัดหาทรัพยากร
 • มีระบบการป้องกันการสั่งซื้อซ้ำ
 • มีระบบคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง
 • เตือนเมื่อมีการใช้งบประมาณมากเกินไป

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ทำรายการระเบียนบรรณานุกรม สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หลายวิธี เช่น การถ่ายจากเทปแม่เหล็ก การถ่ายข้อมูลทางระบบออนไลน์โดยตรงจากข่ายงานบรรณานุกรม และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บในรูปซีดีรอม
 • บันทึกเข้าสู่ระบบโดยตรง
 • แก้ไขจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการที่ต้องการแก้ไขให้เหมือนกัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติทั้งระบบ

งานบริการยืม-คืน

 • การยืม-คืนทรัพยากร รวมทั้งการยืมต่อ
 • การทวง
 • การจอง และการสำรองหนังสือ
 • ทำบัญชีและแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 • การพิมพ์ใบทวง การคิดอัตราค่าปรับ และการออกใบเสร็จรับเงิน

งานจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 • ลงทะเบียนไปจนถึงการเย็บเล่ม
 • การลงทะเบียนวารสารจะใช้กราฟิกแสดงบัตรทะเบียนวารสาร (Kardex) นอกจากนี้ ระบบควบคุมทะเบียนวารสารจะถูกเชื่อมโยงเข้าระบบงานหลักอื่นๆ เช่น ระบบงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ระบบงานยืม-คืน และระบบงานสืบค้นรายการออนไลน์
 • สามารถตรวจสอบราคาค่าบอกรับ หรือจ่ายเงินค่าบอกรับวารสารจากระบบพัฒนางานทรัพยากรห้องสมุด

ระบบสืบค้นออนไลน์

 • เป็นระบบงานที่ใช้ในการสืบค้น สารสนเทศ สามารถค้นได้จากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ตรรกบูลีน และคำสำคัญ เป็นต้น

ผู้เขียน

 1. สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2552.Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.