Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


library:bibliography 2008/12/11 22:37 library:bibliography 2009/02/05 00:40 current
Line 29: Line 29:
    * ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษต้องพิมพ์ขึ้นต้นคำสำคัญทุกคำด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่  ยกเว้นคำนำหน้านาม (a, an, the) ที่อยู่ในประโยค คำบุพบท (in, on, at, to, etc) และคำสันธาน  (and, but, for, etc)     * ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษต้องพิมพ์ขึ้นต้นคำสำคัญทุกคำด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่  ยกเว้นคำนำหน้านาม (a, an, the) ที่อยู่ในประโยค คำบุพบท (in, on, at, to, etc) และคำสันธาน  (and, but, for, etc)
    * หนังสือภาษาไทยที่ใช้ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ให้ถอดคำภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อน แล้วใส่ชื่อภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ     * หนังสือภาษาไทยที่ใช้ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ให้ถอดคำภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อน แล้วใส่ชื่อภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ
 +  * สิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องเป็นรายการสำคัญ
  * ครั้งที่พิมพ์  ให้ระบุสำหรับหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่สองขึ้นไป ภาษาไทยใช้ว่า พิมพ์ครั้งที่ 2.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  ฯลฯ  ภาษาอังกฤษ ใช้ว่า 2nd ed., 3rd ed.,  4th ed.  etc. เช่น   * ครั้งที่พิมพ์  ให้ระบุสำหรับหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่สองขึ้นไป ภาษาไทยใช้ว่า พิมพ์ครั้งที่ 2.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  ฯลฯ  ภาษาอังกฤษ ใช้ว่า 2nd ed., 3rd ed.,  4th ed.  etc. เช่น
    * พวา พันธุ์เมฆา.  (2541).  สารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.     * พวา พันธุ์เมฆา.  (2541).  สารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
    * Durkin, Dolores.  (1993).  Teaching Them to Read.  6th ed.  Boston: Allyn and Bacon.     * Durkin, Dolores.  (1993).  Teaching Them to Read.  6th ed.  Boston: Allyn and Bacon.
 +  * สำนักพิมพ์  ให้ระบุชื่อของสำนักพิมพ์ที่ปรากฏในหน้าปกใน  โดยระบุเฉพาะชื่อของสำนักพิมพ์  คำประกอบอื่นที่ไม่จำเป็นไม่ต้องระบุ
 +    * บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ลงว่า ซีเอ็ดยูเคชั่น
 +    * ถ้าเป็นหนังสือที่มิใช่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ แต่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน เป็นผู้ผลิตให้ลงชื่อหน่วยงานหรือชื่อองค์กรนั้นในฐานะผู้จัดพิมพ์
 +    * ถ้าในตัวเล่มหนังสือไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ หรือ สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด  ให้ลงชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือนั้น
 +    * ถ้าไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ลงว่า ม.ป.พ. ซึ่งมาจากคำว่า  ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์  ภาษาอังกฤษให้ลงว่า n.p.
 +===== หนังสือที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ =====
 +ให้ใช้รูปแบบดังนี้ **<nowiki>ผู้เขียนเดิม.// (ปีที่พิมพ์).// ชื่อเรื่องภาษาไทย.// แปลโดย/ ชื่อผู้แปล (ถ้ามี).// ครั้งที่พิมพ์.// สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.</nowiki>**
 +  * ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนเดิม ให้ใช้ชื่อผู้แปลลงเป็นรายการผู้แต่งได้ โดยใส่จุลภาคและคำว่าผู้แปลไว้ท้ายชื่อด้วย กรณีนี้มักใช้กับผลงานที่แปลมาหลายทอดหลายภาษา
 +===== สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ รวมเรื่องต่างๆ ในเล่มเดียวกัน  =====
 +หนังสือรวมบทความวิชาการ หนังสือแจกงานศพ  หนังสือสารานุกรม  หนังสือรวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์  เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ หากการอ้างอิงเป็นการอ้างเพียงบางเรื่องบางตอนหรือบทใดบทหนึ่งเท่านั้น ในการเขียนบรรณานุกรมให้ใช้รูปแบบดังนี้ **<nowiki>ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผู้รวบรวม (ถ้ามี).//หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.</nowiki>**
 +===== เอกสารที่ไม่เป็นเล่ม =====
 +เอกสารที่ไม่เป็นเล่ม เช่น เอกสารประกอบคำสอน  แผ่นพับ  ให้ระบุคำบอกลักษณะสิ่งพิมพ์นั้นไว้หลังชื่อเรื่อง เช่น
 +  * สมบูรณ์ พรรณาภพ.  (2530?).  สรุปคำบรรยายวิชาศึกษา 171-การศึกษาไทย.  (เอกสารประกอบคำสอน).
 +===== คำสั่ง ประกาศ =====
 +คำสั่ง ประกาศ ของหน่วยงานต่างๆ ใช้รูปแบบดังนี้ **ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานเจ้าของคำสั่ง.  (ปี, วัน เดือนของคำสั่งหรือประกาศ).  //ชื่อคำสั่งหรือประกาศ//.**
 +  * กระทรวงศึกษาธิการ.  (2515, 9 กันยายน).  //คำสั่งที่ ศธ.030303/1462 เรื่อง เปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิชาเอกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง//.
 +===== แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Electronic Document)  =====
 +ผู้แต่ง.**<nowiki>// ปีทีจัดทำ.// ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรม [ประเภทของสื่อ]. // สถานที่ผลิต: / ชื่อผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่. // แหล่งที่มา: / ชื่อของแหล่งที่มา / ชื่อแหล่งย่อย [วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล]</nowiki>**
 +  * Miller, W.; Miller A.; and Kline, G. 1975. The GPS 1974 American national election study [Machine readable data file]. Ann Arbor: University of Michigan, Center for Political Studies (Producer). Ann Arbor: Inter-Universiry Consortium for Political and Social Research (Distributor).
 +  * Fernandes, F.D. 1972. Theroetical prediction of interference loading on aircraft stores: Part I. Subsonic speeds [Computer program]. Pomona, CA.: General Dynamics, Elector Dynamics Division. (National Aeronautics and Space Administration Report No. NASA CR-112065-1; Acquisition No. LAR-11249.
 +  * Bender report 1993. [Computer software]. Melbourne, FL: Psychometric Software.
 +  * Miller, M.E. 1993. The Interactive Tester (Version 4.0) [Computer software]. Westminister, CA: Psytek Services.
 +  * Bowers, K.L., and others. 1990. FYI on where to start-bibliography of internet working information [Online]. Available from E-mail: nisinfo@nis.nsf.net.
 +  * Prizker, T.J. An early fragment from central Nepal [Online]. (n.d). Available from: http://www.ingress,com/astanart/pritzker/pritzker.htm [1995, June 8].
 +===== บทคัดย่อออนไลน์ (On-line abstract)  =====
 +  * Meyer, A.S., & Bock, K. 1992. The tip-of-the-tongue phenomenon: Blocking or partial activation? [On-line]. Memory & Cognition, 20, 715-726. Abstract from: DIALOG File: Psyc. INFO Item: 80-16351
 +
 +
 + ===== บทความวารสารออนไลน์ (On-line journal article)  =====
 +  * Central Vein Occlusion Study Group. (1993, October 2). Central vein occlusion study of photocoagulation: Manual of operation [675 paragraphs]. Online Journal of Current Clinical Trials [On-line serial]. Availabel from: Doc. No. 92
 +
 +===== บทคัดย่อในซีดีรอม (Abstract on CD-ROM)  =====
 +  * Bower, D.L. 1993. Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of referring and nonreferring supervisors [CD-ROM]. Abstract from: ProQuest File: Dissertation Abstracts Item: 9315947
---- ----
**ผู้รวบรวม** **ผู้รวบรวม**
-  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ+  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 +  * สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.