Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


library:การลงรายการสำหรับบุคคล 2009/05/27 16:48 library:การลงรายการสำหรับบุคคล 2009/06/18 21:22 current
Line 221: Line 221:
งานที่เป็นการขยายหรือเพิ่มเติมงานอื่นที่ได้จัดทำไว้แล้ว ให้ลงรายการตามข้อมูลของงานใหม่ หรือข้อมูลของงานเดิมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการขยายหรือเพิ่มเิตม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือเนื้อหาอย่างมาก ให้ลงรายการตามรายละเอียดของงานใหม่ หากการขยายหรือเพิ่มเติมเป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เป็นการเรียบเรียงใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขโดยผู้แต่งหรือสถาบันที่รับผิดชอบการจัดทำ ฉบับเดิมยังคงความสำคัญอยู่ ให้ลงรายการตามข้อมูลของงานเดิม (ดูกฎ 21.10-21.23) งานที่เป็นการขยายหรือเพิ่มเติมงานอื่นที่ได้จัดทำไว้แล้ว ให้ลงรายการตามข้อมูลของงานใหม่ หรือข้อมูลของงานเดิมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการขยายหรือเพิ่มเิตม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือเนื้อหาอย่างมาก ให้ลงรายการตามรายละเอียดของงานใหม่ หากการขยายหรือเพิ่มเติมเป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เป็นการเรียบเรียงใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขโดยผู้แต่งหรือสถาบันที่รับผิดชอบการจัดทำ ฉบับเดิมยังคงความสำคัญอยู่ ให้ลงรายการตามข้อมูลของงานเดิม (ดูกฎ 21.10-21.23)
  * การปรับปรุงตำรา (21.10)   * การปรับปรุงตำรา (21.10)
-งานที่เป็นการปรับปรุงตำรา ให้ลงรายการหลักภายใต้ชื่อผู้ปรับปรุง (adapter) หรือภายใต้ชื่อเรื่อง ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้ปรับปรุง และให้ทำรายการเพิ่มชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สำหรับงานเดิม ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่างานใหม่เป็นการปรับปรุงจากงานเดิมหรือไม่ ให้ลงรายการหลักภายใต้ผู้รับผิดชอบงานเดิมนั้น ตัวอย่างของการปรับปรุง เช่น การถอดความ การเปลี่ยนรูปแบบของวรรณกรรม และการปรับปรุงงานให้เหมาะกับเด็น �%9�ป็นต๎0��+งานที่เป็นการปรับปรุงตำรา ให้ลงรายการหลักภายใต้ชื่อผู้ปรับปรุง (adapter) หรือภายใต้ชื่อเรื่อง ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้ปรับปรุง และให้ทำรายการเพิ่มชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สำหรับงานเดิม ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่างานใหม่เป็นการปรับปรุงจากงานเดิมหรือไม่ ให้ลงรายการหลักภายใต้ผู้รับผิดชอบงานเดิมนั้น ตัวอย่างของการปรับปรุง เช่น การถอดความ การเปลี่ยนรูปแบบของวรรณกรรม และการปรับปรุงงานให้เหมาะกับเด็ก เป็นต้น
ตัวอย่าง: ตัวอย่าง:

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.