Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


library:การลงรายการสำหรับบุคคล 2009/05/18 22:38 library:การลงรายการสำหรับบุคคล 2009/06/18 21:22 current
Line 221: Line 221:
งานที่เป็นการขยายหรือเพิ่มเติมงานอื่นที่ได้จัดทำไว้แล้ว ให้ลงรายการตามข้อมูลของงานใหม่ หรือข้อมูลของงานเดิมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการขยายหรือเพิ่มเิตม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือเนื้อหาอย่างมาก ให้ลงรายการตามรายละเอียดของงานใหม่ หากการขยายหรือเพิ่มเติมเป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เป็นการเรียบเรียงใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขโดยผู้แต่งหรือสถาบันที่รับผิดชอบการจัดทำ ฉบับเดิมยังคงความสำคัญอยู่ ให้ลงรายการตามข้อมูลของงานเดิม (ดูกฎ 21.10-21.23) งานที่เป็นการขยายหรือเพิ่มเติมงานอื่นที่ได้จัดทำไว้แล้ว ให้ลงรายการตามข้อมูลของงานใหม่ หรือข้อมูลของงานเดิมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการขยายหรือเพิ่มเิตม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือเนื้อหาอย่างมาก ให้ลงรายการตามรายละเอียดของงานใหม่ หากการขยายหรือเพิ่มเติมเป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เป็นการเรียบเรียงใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขโดยผู้แต่งหรือสถาบันที่รับผิดชอบการจัดทำ ฉบับเดิมยังคงความสำคัญอยู่ ให้ลงรายการตามข้อมูลของงานเดิม (ดูกฎ 21.10-21.23)
  * การปรับปรุงตำรา (21.10)   * การปรับปรุงตำรา (21.10)
-งานที่เป็นการปรับปรุงตำรา ให้ลงรายการหลักภายใต้ชื่อผู้ปรับปรุง (adapter) หรือภายใต้ชื่อเรื่อง ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้ปรับปรุง และให้ทำรายการเพิ่มชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สำหรับงานเดิม ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่างานใหม่เป็นการปรับปรุงจากงานเดิมหรือไม่ ให้ลงรายการหลักภายใต้ผู้รับผิดชอบงานเดิมนั้น ตัวอย่างของการปรับปรุง เช่น การถอดความ การเปลี่ยนรูปแบบของวรรณกรรม และการปรับปรุงงานให้เหมาะกับเด็น �%9�ป็นต๎0��+งานที่เป็นการปรับปรุงตำรา ให้ลงรายการหลักภายใต้ชื่อผู้ปรับปรุง (adapter) หรือภายใต้ชื่อเรื่อง ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้ปรับปรุง และให้ทำรายการเพิ่มชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สำหรับงานเดิม ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่างานใหม่เป็นการปรับปรุงจากงานเดิมหรือไม่ ให้ลงรายการหลักภายใต้ผู้รับผิดชอบงานเดิมนั้น ตัวอย่างของการปรับปรุง เช่น การถอดความ การเปลี่ยนรูปแบบของวรรณกรรม และการปรับปรุงงานให้เหมาะกับเด็ก เป็นต้น
ตัวอย่าง: ตัวอย่าง:
Line 344: Line 344:
  * ถ้าบุคคลเป็นที่รู้จักกันมากกว่า 1 ชื่อ เนื่องจากผู้แต่งบางคนเปลี่ยนชื่อ บางคนใช้นามแฝงมากกว่า 1 ชื่อ จะเลือกรูปแบบของชื่อล่าสุด นอกจากจะมีเหตุผลว่า ชื่อที่ใช้ก่อนหน้านี้จะเป็นที่รู้จักกันมากกว่า (22.2B)   * ถ้าบุคคลเป็นที่รู้จักกันมากกว่า 1 ชื่อ เนื่องจากผู้แต่งบางคนเปลี่ยนชื่อ บางคนใช้นามแฝงมากกว่า 1 ชื่อ จะเลือกรูปแบบของชื่อล่าสุด นอกจากจะมีเหตุผลว่า ชื่อที่ใช้ก่อนหน้านี้จะเป็นที่รู้จักกันมากกว่า (22.2B)
-  เช่น     Jacqueline Onassis  +  เช่น   Jacqueline Onassis 
-  ไม่ใช่     Jacqueline Bouvier +  ไม่ใช่ Jacqueline Bouvier 
-  ไม่ใช่     Jacqueline Kennedy+  ไม่ใช่ Jacqueline Kennedy
  * ถ้างานโดยบุคคลคนเดียวโดยใช้นามแฝงชื่อเดียว ให้เลือกนามแฝงนั้น ถ้าทราบชื่อจริงให้ทำรายการโยงจากชื่อจริ งไปหานามแฝง (22.2B1)   * ถ้างานโดยบุคคลคนเดียวโดยใช้นามแฝงชื่อเดียว ให้เลือกนามแฝงนั้น ถ้าทราบชื่อจริงให้ทำรายการโยงจากชื่อจริ งไปหานามแฝง (22.2B1)
Line 463: Line 463:
  - ให้ลงรายการหน่วยงานรัฐบาลเป็ฯรายการรองของชื่อรัฐบาล ถ้าหน่วยงานดังกล่าว จัดอยู่ในประเภทหนึ่ง หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ ให้ลงรายการโดยตรง หรือโดยอ้อม ตามกฎข้อ 24.19 ให้ละชื่อหรือคำย่อของชื่อรัฐบาลจากรายการรอง เว้นเสียแต่ว่าการละนั้นจะไม่สื่อความหมายของรายการ   - ให้ลงรายการหน่วยงานรัฐบาลเป็ฯรายการรองของชื่อรัฐบาล ถ้าหน่วยงานดังกล่าว จัดอยู่ในประเภทหนึ่ง หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ ให้ลงรายการโดยตรง หรือโดยอ้อม ตามกฎข้อ 24.19 ให้ละชื่อหรือคำย่อของชื่อรัฐบาลจากรายการรอง เว้นเสียแต่ว่าการละนั้นจะไม่สื่อความหมายของรายการ
-  Type 1 หน่วยงานซึ่งมีชื่อที่ประกอบด้วยคำที่สื่อว่านิติบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานอื่น (เช่น Department, Division) +^Type^รายการ^ 
- Type 2 หน่วยงานซึ่งมีชื่อทีป่ระกอบด้วยคำที่โดยทั่วไปแสดงถึงการอยู่ใต้บังคับบัญชาในสายการบริหาร จำเป็นต้องมีชื่อรัฐบาลเพื่อระบุหน่วย  งานดังกล่าว +|Type 1|หน่วยงานซึ่งมีชื่อที่ประกอบด้วยคำที่สื่อว่านิติบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานอื่น (เช่น Department, Division)| 
- Tyep 3 หน่วยงานซึ่งมีชื่อเสียงเป็นลักษณะทั่วๆ ไป (general in nature) หรือแสดงแต่เพียงการแบ่งของรัฐบาลหรือของหนึ่งในหน่วย งานของหน่วยงานนั้น ที่ลงเป็นรายการรองในทางภูมิศาสตร์ ลำดับเหตุการณ์ ลำดับจำนวนเลขหรือตัวอักษร ในกรณีที่สงสัย ให้ลงโดยตรง +|Type 2|หน่วยงานซึ่งมีชื่อทีป่ระกอบด้วยคำที่โดยทั่วไปแสดงถึงการอยู่ใต้บังคับบัญชาในสายการบริหาร จำเป็นต้องมีชื่อรัฐบาลเพื่อระบุหน่วย  งานดังกล่าว| 
- Type 4 หน่วยงาานซึ่งมีชื่อที่ไม่สื่อว่าเป็นนิติบุคคลและไม่มีชื่อของรัฐบาล +|Tyep 3|หน่วยงานซึ่งมีชื่อเสียงเป็นลักษณะทั่วๆ ไป (general in nature) หรือแสดงแต่เพียงการแบ่งของรัฐบาลหรือของหนึ่งในหน่วย งานของหน่วยงานนั้น ที่ลงเป็นรายการรองในทางภูมิศาสตร์ ลำดับเหตุการณ์ ลำดับจำนวนเลขหรือตัวอักษร ในกรณีที่สงสัย ให้ลงโดยตรง| 
- Type 5 หน่วยงานที่เป็นกระทรวง หรือ หน่วยงานบริหารใหญ่ (หน่วยงานที่ไม่มีหน่วยงานอื่นเหนือ) +|Type 4|หน่วยงาานซึ่งมีชื่อที่ไม่สื่อว่าเป็นนิติบุคคลและไม่มีชื่อของรัฐบาล| 
- Type 6 หน่วยงานนิติบัญญัติ +|Type 5|หน่วยงานที่เป็นกระทรวง หรือ หน่วยงานบริหารใหญ่ (หน่วยงานที่ไม่มีหน่วยงานอื่นเหนือ)| 
- Type 7 ศาล +|Type 6|หน่วยงานนิติบัญญัติ| 
- Type 8 หน่วยงานหลักของกองทัพของรัฐบาล +|Type 7|ศาล| 
- Type 9 ประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล +|Type 8|หน่วยงานหลักของกองทัพของรัฐบาล| 
- Type 10 สถานทูต สถานกงสุล +|Type 9|ประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล| 
- Type 11 ผู้แทนองค์การระหว่างชาติ หรือองค์การระหว่างรัฐบาล+|Type 10|สถานทูต สถานกงสุล| 
 +|Type 11|ผู้แทนองค์การระหว่างชาติ หรือองค์การระหว่างรัฐบาล|
12.ให้ลงรายการหน่วยงานที่จัดอยู่ในประเภทหนึ่งหรือมากกว่า ตามกฎข้อ 24.16 เป็นรายการรองโดยตรงของรายการสำหรับรัฐบาล ยกเว้นแต่ว่าชื่อของหน่วยงานนั้นยังใ้ช้อยู่ หรือน่าจะใช้โดยหน่วยงารนอื่นที่ลงรายการภายใต้ชื่อของรัฐบาลเดียวกัน ในกรณีดังกล่่าว ให้แทรกชื่อของหน่วยต่ำที่สุดในสายการบริหาร เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างหน่วยงาน 12.ให้ลงรายการหน่วยงานที่จัดอยู่ในประเภทหนึ่งหรือมากกว่า ตามกฎข้อ 24.16 เป็นรายการรองโดยตรงของรายการสำหรับรัฐบาล ยกเว้นแต่ว่าชื่อของหน่วยงานนั้นยังใ้ช้อยู่ หรือน่าจะใช้โดยหน่วยงารนอื่นที่ลงรายการภายใต้ชื่อของรัฐบาลเดียวกัน ในกรณีดังกล่่าว ให้แทรกชื่อของหน่วยต่ำที่สุดในสายการบริหาร เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างหน่วยงาน

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.