สัญญาอนุญาตทางกฎหมายลักษณะต่างๆ

  • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน นำเสนอข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ตาม สมควร เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน …ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • คู่มือลิขสิทธิ์สำหรับนักเขียน ประกอบด้วยการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ สิทธิของนักเขียน การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การกระทำอย่างไรคือการละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อถูกละเมิดลิขสิทธิ์นักเขียนควรทำอย่างไร อายุความในการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เขียนหนังสืออย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือเมื่อถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องทำอย่างไร …ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการรายงานข่าว นำเสนอเกณฑ์การพิจารณา ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในการรายงานข่าว…ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท อธิบายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบใช้ได้เสรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบรหัสเปิด โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาธารณะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบทดลองใช้ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทรวมถึง สิทธิในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการละเมิด ลิขสิทธิ์…ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • คู่มือสิทธิของนักแสดง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักแสดงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ และรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่นักแสดงให้สามารถบริหารสิทธิของตนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเข้าทำสัญญาว่าจ้างแสดง สัญญาโอน และอนุญาตใช้สิทธิได้…ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.