Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


koha:koha-swot 2009/02/25 20:03 koha:koha-swot 2009/02/25 20:05 current
Line 1: Line 1:
-====== Koha โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ======+====== การวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อย ของการนำ Koha มาใช้ ======
-โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ เริ่มเข้ามามีบทบาทและแพร่หลายมากขึ้น ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง  Koha เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ในการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการระบบแรก ที่สามารถนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้เทียบเท่ากับโปรแกรมระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ แม้ว่าฟังก์ชั่นการทำงานจะยังทำได้ไม่ครบ หรือเพียบพร้อมเท่ากับระบบเชิงพาณิชย์ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์เหล่านี้ ก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นการทำงานได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ที่โปรแกรมมีให้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การที่นำโปรแกรมที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบห้องสมุดได้ใกล้เคียงกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ แต่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากเท่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาพิจารณาใช้+^จุดแข็ง^จุดอ่อน^ 
 +|1. มี Community Koha สามารถเข้าไปศึกษาและตอบปัญหาได้|1. มีผู้ใช้ในประเทศไทยน้อย| 
 +|2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง|2. ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่ชำนาญในการทดสอบระบบ| 
 +|3. เป็นระบบ Web-based | | 
 +|4. มีบรรณารักษ์ที่ช่วยในการเสริมจุดอ่อนของซอฟต์แวร์| | 
 +|5. ค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่ำ| | 
 +|ุ6. ระบบเปิด ทำให้ปรับระบบได้ตามความต้องการ| | 
 +^โอกาส^ภาวะคุกคาม^ 
 +|1. ลดการนำเข้าของซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ | 1. มีหลายฟังก์ชันในการทำงาน ทำให้เสียเวลาในการทดสอบระบบ| 
 +|2. เป็นต้นแบบ ให้กับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก | 2. การถ่ายโอนข้อมูล อาจมีความผิดพลาด ต้องอาศัยบรรณารักษ์เป็นผู้ตรวจสอบก่อนและหลังการถ่ายโอน|
-Koha ทำงานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ วินโดว์ส ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆทั้งในส่วนของระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน  และมีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซึ่งล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิดค่าลิขสิทธิ์  โปรแกรม Koha ทำงานได้บนสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server โดยใช้ Perl เป็นตัวพัฒนาในการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สามารถนำไปใช้งานในการยืม-คืน การค้นหาข้อมูล และรองรับการใช้งานในห้องสมุด 
-  * [[koha-swot|การวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อยของการนำ Koha มาใช้]] 
-  * [[STKS-Koha|ห้องสมุด ศวท. กับห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha]] 
-  * [[HowToUseKoha|การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบ Koha]] 
-  * [[Koha-module|ลักษณะงานห้องสมุด 5 โมดูลหลัก]] 
---- ----
**ผู้เขียน** **ผู้เขียน**
  * นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์   * นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
-  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ +
-  * นายขันศ์สิริ อาทร +
-  * นางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง +
-  * ...+
{{tag>ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha OSS-ILS}} {{tag>ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha OSS-ILS}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.