ลักษณะงานห้องสมุด 5 โมดูลหลัก

1. ระบบงานพัฒนาทรัพยากร (Acquisiton Module)

 • เตรียมข้อมูลก่อนการสั่งซื้อไปจนถึงกระทั่งการชำระเงินและการทำรายการ
 • มีระบบป้องกันการสั่งซื้อซ้ำ
 • มีระบบคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง
 • เตือนเมื่อมีการใช้งบประมาณมากเกินไป

2. ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module)

 • ทำรายการระเบียนบรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศ
 • สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หลายวิธี เช่น บันทึกเข้าสู่ระบบโดยตรง การถ่ายจากเทปแม่เหล็ก การถ่ายข้อมูลทางระบบออนไลน์โดยตรงจากข่ายงานทางบรรณานุกรม ผ่าน Z39.50 และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บด้วยซีดีรอม
 • แก้ไขจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการแก้ไขให้เหมือนกัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติทั้งระบบ

3. ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module)

 • การยืม-คืน และยืมต่อ
 • การทวง
 • การจอง และการสำรองหนังสือ
 • การพิมพ์การทวง การคิดอัตราค่าปรับ และการออกใบเสร็จรับเงิน

4. ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module)

 • ลงทะเบียนวารสารไปจนถึงการเย็บเล่ม
 • การลงทะเบียนวารสารจะใช้กราฟิกแสดงบัตรทะเบียนวารสาร (Kardex) นอกจากนี้ระบบควบคุมทะเบียนวารสารจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบงานหลักอื่น ๆ เช่น ระบบงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ระบบงานยืม-คืน และระบบการสืบค้นออนไลน์
 • สามารถตรวจสอบราคาค่าบอกรับ หรือจ่ายเงินค่าบอกรับวารสารจากระบบพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

5. ระบบงานสืบค้นออนไลน์ (Online Public Access Catalog - OPAC Module)

 • เป็นระบบงานที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ สามารถค้นได้จากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ตรรกบูลีน เป็นต้น

ผู้เขียน

 • นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.