Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


koha:koha-module 2009/02/25 20:07 koha:koha-module 2009/05/19 20:46 current
Line 4: Line 4:
  * เตรียมข้อมูลก่อนการสั่งซื้อไปจนถึงกระทั่งการชำระเงินและการทำรายการ   * เตรียมข้อมูลก่อนการสั่งซื้อไปจนถึงกระทั่งการชำระเงินและการทำรายการ
  * มีระบบป้องกันการสั่งซื้อซ้ำ   * มีระบบป้องกันการสั่งซื้อซ้ำ
-  * มีระบบคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่+  * มีระบบคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง
  * เตือนเมื่อมีการใช้งบประมาณมากเกินไป   * เตือนเมื่อมีการใช้งบประมาณมากเกินไป
2.  ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) 2.  ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module)

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.