Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


koha:koha-module 2009/02/25 20:04 koha:koha-module 2009/05/19 20:46 current
Line 1: Line 1:
-====== Koha โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ======+====== ลักษณะงานห้องสมุด 5 โมดูลหลัก ======
-โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ เริ่มเข้ามามีบทบาทและแพร่หลายมากขึ้น ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง Koha เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ในการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการระบบแรก ที่สามารถนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้เทียบเท่ากับโปรแกรมระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ แม้ว่าฟังก์ชั่นการทำงานจะยังทำได้ไม่ครบ หรือเพียบพร้อมเท่ากับระบบเชิงพาณิชย์ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์เหล่านี้ ก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นการทำงานได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ที่โปรแกรมมีให้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การที่นำโปรแกรมที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบห้องสมุดได้ใกล้เคียงกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ แต่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากเท่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาพิจารณาใช้ + 1. ระบบงานพัฒนาทรัพยากร (Acquisiton Module) 
- + * เตรียมข้อมูลก่อนการสั่งซื้อไปจนถึงกระทั่งการชำระเงินและการทำรายการ 
-Koha ทำงานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ วินโดว์ส ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆทั้งในส่วนของระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน และมีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซึ่งล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรม Koha ทำงานได้บนสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server โดยใช้ Perl เป็นตัวพัฒนาในการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สามารถนำไปใช้งานในการยืม-คืน การค้นหาข้อมูล และรองรับการใช้งานในห้องสมุด +  * มีระบบป้องกันการสั่งซื้อซ้ำ 
- + * มีระบบคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง 
-  * [[koha-swot|การวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อยของการนำ Koha มาใช้]] + * เตือนเมื่อมีการใช้งบประมาณมากเกินไป 
-  * [[STKS-Koha|ห้องสมุด ศวท. กับห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha]] + 2.  ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) 
-  * [[HowToUseKoha|การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบ Koha]] +  * ทำรายการระเบียนบรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศ 
-  * [[Koha-module|ลักษณะงานห้องสมุด 5 โมดูลหลัก]]+  * สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หลายวิธี เช่น บันทึกเข้าสู่ระบบโดยตรง การถ่ายจากเทปแม่เหล็ก การถ่ายข้อมูลทางระบบออนไลน์โดยตรงจากข่ายงานทางบรรณานุกรม ผ่าน Z39.50 และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บด้วยซีดีรอม 
 +  * แก้ไขจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการแก้ไขให้เหมือนกัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติทั้งระบบ  
 +3. ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module) 
 +  * การยืม-คืน และยืมต่อ 
 +  * การทวง 
 +  * การจอง และการสำรองหนังสือ 
 +  * การพิมพ์การทวง การคิดอัตราค่าปรับ และการออกใบเสร็จรับเงิน 
 + 4. ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module) 
 +  * ลงทะเบียนวารสารไปจนถึงการเย็บเล่ม 
 +  * การลงทะเบียนวารสารจะใช้กราฟิกแสดงบัตรทะเบียนวารสาร (Kardex) นอกจากนี้ระบบควบคุมทะเบียนวารสารจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบงานหลักอื่น ๆ เช่น ระบบงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ระบบงานยืม-คืน และระบบการสืบค้นออนไลน์ 
 +  * สามารถตรวจสอบราคาค่าบอกรับ หรือจ่ายเงินค่าบอกรับวารสารจากระบบพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
 + 5. ระบบงานสืบค้นออนไลน์ (Online Public Access Catalog - OPAC Module) 
 +  * เป็นระบบงานที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ สามารถค้นได้จากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ตรรกบูลีน เป็นต้น
---- ----
**ผู้เขียน** **ผู้เขียน**
  * นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์   * นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
-  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 
-  * นายขันศ์สิริ อาทร 
-  * นางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง 
-  * ... 
{{tag>ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha OSS-ILS}} {{tag>ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha OSS-ILS}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.