Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


koha:howtousekoha 2009/02/25 20:04 koha:howtousekoha 2009/02/25 20:06 current
Line 1: Line 1:
-====== Koha โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ======+===== การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบ Koha =====
-โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ เริ่มเข้ามามีบทบาทและแพร่หลายมากขึ้น ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง  Koha เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ในการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการระบบแรก ที่สามารถนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้เทียบเท่ากับโปรแกรมระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ แม้ว่าฟังก์ชั่นการทำงานจะยังทำได้ไม่ครบ หรือเพียบพร้อมเท่ากับระบบเชิงพาณิชย์ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์เหล่านี้ ก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นการทำงานได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ที่โปรแกรมมีให้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การที่นำโปรแกรมที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบห้องสมุดได้ใกล้เคียงกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ แต่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากเท่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาพิจารณาใช้+ก่อนที่จะนำโปรแกรม Koha เข้ามาใช้ใน ศวท. ได้มีการเตรียมในเรื่อง
-Koha ทำงานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ วินโดว์ส ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆทั้งในส่วนของระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน และมีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซึ่งล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรม Koha ทำงานได้บนสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server โดยใช้ Perl เป็นตัวพัฒนาในการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สามารถนำไปใช้งานในการยืม-คืน การค้นหาข้อมูล และรองรับการใช้งานในห้องสมุด+  - **ระบบ** เรื่องโปรแกรมกลับเป็นว่าไม่มีปัญหาหรือต้องใช้เวลามากนักในการติดตั้ง 
 +  - **การศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลที่จะนำเข้า** และพบปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อมูล ในแต่ละฐานข้อมูลมีความหลากหลายและต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยต้อง clean ข้อมูลทุกฐานข้อมูลที่มีอยู่ และทำรายการหลักฐานต่าง ๆ  
 +  - **คุณภาพของข้อมูล** ดูจะเป็นเรื่องที่สำคัญของการจัดการฐานข้อมูล ไม่ว่า จะมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว หรือจะเป็นฐานข้อมูลใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาก็ตาม ต้องคำนึงถึงเรื่องมาตรฐานในการลงรายการ คุณภาพของข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องในเรื่องมาตรฐานและการเพิ่มข้อมูลเพื่อช่วยให้การสืบค้นกว้างขวางมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เพิ่มหัวเรื่องให้สืบค้นได้มากขึ้น เพิ่มสารบัญเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้น และสามารถกำหนดให้สืบค้นด้วย word search ได้ เป็นต้น การสร้างฐานข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพคนก็จะไม่นิยมใช้แล้วค่อย ๆเสื่อมไปในทีสุด  
 + - **การพัฒนาคน** เนื่องจาก คุณภาพของข้อมูลที่ถือว่าเป็นเรืองหลักของฐานข้อมูล ต้องอาศัยบรรณารักษ์วิชาชีพ จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา การให้ความรู้กับบุคลากร
-  * [[koha-swot|การวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อยของการนำ Koha มาใช้]] +เพราะฉะนั้น การทำงานในช่วงการเตรียมการนั้น เนื้องานจะเน้นไปที่ งานในข้อ 2-4 เป็นส่วนใหญ่ เรียกได้ว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
-  * [[STKS-Koha|ห้องสมุด ศวท. กับห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha]] +
-  * [[HowToUseKoha|การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบ Koha]] +
- * [[Koha-module|ลักษณะงานห้องสมุด 5 โมดูลหลัก]]+
---- ----
**ผู้เขียน** **ผู้เขียน**
  * นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์   * นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
-  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 
-  * นายขันศ์สิริ อาทร 
-  * นางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง 
-  * ... 
{{tag>ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha OSS-ILS}} {{tag>ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha OSS-ILS}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.