รัฐพิธี

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ รัฐพิธี ว่าเป็นคำนนามหมายถึงงานที่จัดขึ้นโดยรัฐเป็นธรรมเนียม นอกจากนี้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า รัฐพิธี หมายถึงงานที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กำหนดเป็นรัฐพิธี และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี มีหมายกำหนดการที่กำหนดไว้เป็นประจำเช่นเดียวกับงานพระราชพิธี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานโดยข้าราชการผู้มีตำแหน่งเข้าเ้ฝ้าฯ มีหน้าที่จะต้องไปเข้าเฝ้าฯ ในรัฐพิธีดังกล่าว


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.