รวมคำศัพท์ที่น่าสนใจสมัยสุโขทัย

คำศัพท์ความหมาย
กระพัดลยางสายรัดผูกช้างไม่ให้เคลื่อนที่
จกอบภาษีผ่านด่าน จังกอบ (จกอบเป็นภาษาเขมร
จระนำชื่อซุ้มท้ายวิหาร หรือท้ายโบสถ์ มักเป็นช่องตัน
ช้างขอช้างที่ฝึกแล้ว
ดงบงคมกลองตีประโคมกลอง
ตระพังสระน้ำขนาดใหญ่ มีว้สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในเมือง
ตลาดปสานตลาดที่ตั้งขายของเป็นประจำ
ต่อช้างชนช้าง
ตรีบูรกำแพงสามชั้น
ตีหนังวังช้างตีหนัง หมายถึง การคล้องช้างแบบใช้บ่วงบาศ หรือหนังปะกำไล่คล้องช้างป่า
วังช้าง หมายถึง การจับช้างโดยวิธีล้อมหรือสร้างคอกจับ
พระอัฏฐารศพระพุทธรูปยืน อัฏฐารศ แปลว่า สิบแปด หมายถึงคุณสมบัติสิบแปดประการของพระพุทธเจ้า
เวียงผากำแพงหิน
สรีดภงส์ทำนบ
สุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุข

ที่มาของข้อมูล

  • จตุพร ศิริสัมพันธ์ … [และคนอื่นๆ]. ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2547.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544.

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.