เศรษฐกิจแบบเสรี

นอกจากระบบเศรษฐกิจในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีคือ ทุกคนสามารถทำมาหากินและประกอบการค้าได้อย่างอิสระและเสรี ยังเป็นระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ในธรรมเนื่องจากประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในศีลธรรม และมีชีวิตประจำวันที่ใกล้ชิดกับธรรม

ด้านเกษตรกรรม กรุงสุโขทัยมีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าเมืองอื่นๆ มีธัญญาหาร ผัก ปลา ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์ การเก็บกักน้ำที่ดี และมีการระบายน้ำไปตามพื้นนาของประชาชนที่ดี จึงทำให้ประชาชนทำเกษตรกรรมได้ผลผลิตดี

ด้านพาณิชยกรรม ข้าวเป็นสินค้าที่ขายเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ พืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จักสาน มีด ผ้า และเครื่องถ้วยชามสังคโลกซึ่งมีชื่อเสียงไปต่างประเทศ สุโขทัยมีการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองดี มีการติดต่อค้าขายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ พ่อค้าแม่ค้ามีตลาดนัดเป็นที่ค้าขายสำหรับการค้าขายในประเทศ

ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำกันตามพระราชดำริของพ่อขุนรามคำแหงคือ อุตสาหกรรมการทำถ้วยชามสังคโลกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างชื่อเสียง

การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

พ่อขุนรามคำแหงได้คบหากับประเทศต่างๆ หลายประเทศแต่มีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับ 4 ประเทศคือ ประเทศจีน ประเทศลังกา ประเทศมอญ และประเทศมลายู

ประเทศจีน ในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงได้รับสาส์นเหมือนกับอาณาจักรอื่นๆ จากพระเจ้าหงวนเส่งจงซึ่งเป็นฮ่องเต้จีนพระองค์หนึ่ง ให้ยอมเป็นประเทศราช แต่พ่อขุนรามคำแหงไม่ได้ทำตามสาส์นนั้นโดยทันที ได้ตกลงกับพระยามังรายและพระยางำเมืองว่า จะต้องมาช่วยกันขับไล่ทหารจากฮ่องเต้จีนถ้าถูกโจมตี

ประเทศลังกา ในสมัยสุโขทัยพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์มีการเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยและพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์มีการเจริญรุ่งเรืองในประเทศลังกา เนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงได้ส่งทูตไปนิมนต์พระสงฆ์จากลังกามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุโขทัยและในขณะเดียวกันส่งพระสงฆ์จากไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา

ประเทศมอญ ในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงได้พระราชทานพระธิดาคือ พระนางเทพสุดาสร้อยดาว หรือพระนางสุวรรณเทวี ให้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์มอญพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่ามะกะโทแห่งเมืองเมาะตะมะ ซึ่งได้เข้ามายอมเป็นประเทศราชของกรุงสุโขทัย ต่อมาได้พระราชทานนามแก่กษัตริย์มะกะโทว่า พระเจ้าฟ้ารั่ว ส่งผลให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น

ประเทศมลายู ในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงได้แผ่ขยายอำนาจไปจนถึงปลายแหลมมลายูทำให้มลายูเป็นประเทศหนึ่งที่ตกอยู่ใต้อำนาจของไทย

ที่มา : จินดา เพชรมณีวรรณ. 2548. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอัครมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : อรุณรุ่ง.Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.