สังคม วัฒนธรรม และศาสนา

สังคมที่มีภราดรภาพ

สังคมสมัยสุโขทัย เป็นสังคมที่มีภราดรภาพ คือมีความเป็นฉันพี่น้องกัน ชีวิตความอยู่มีความเรียบง่ายใกล้ชิดศาสนามีพระสงฆ์และพ่อขุนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน สังคมสุโขทัยเป็นสังคมแห่งศีลธรรม สังคมมีความสงบสุข
ซึ่งในศิลาจารึกได้กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสุโขทัย
“เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทาง เพื่อจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส”
กล่าวคือ ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยอยู่ดีมีสุข ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ผู้ปกครองเมืองไม่เก็บจังกอบภาษีผ่านด่านผู้คนที่มาค้าขายใครต้องการจูงวัว ช้าง ม้าทำได้โดยอิสระ ไพร่ฟ้ามีความเบิกบานแจ่มใส
กลุ่มคนในสังคมสุโขทัย
ข้อมูลจากหลักศิลาจารึก ทำให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวสุโขทัยในระยะแรกๆ ประชาชนยังมีจำนวนไม่มากนัก การปกครองจึงเป็นรูปแบบพ่อปกครองลูกและต่อมาเริ่มมีความเป็นเมืองใหญ่มากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มคนในสมัยสุโขทัยเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ
กลุ่มชนชั้นปกครอง ประกอบด้วย

  • พระมหากษัตริย์
  • พระราชวงศ์
  • ขุนนาง

กลุ่มชนชั้นใต้ปกครอง
เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ในสังคมสุโขทัย ได้แก่ ลูกบ้าน ลูกเมือง ไพร่ฟ้าข้าไท
กลุ่มนักบวช
ได้แก่ พระสงฆ์ พราหมณ์ ดาบสต่างๆ โดยพระสงฆ์มีความสำคัญมากในการอบรมสั่งสอนประชาชนและประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา

วัฒนธรรมและศาสนา

ด้านวัฒนธรรม พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทางด้านวัฒนธรรม มีดังนี้

  1. ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แทนตัวอักษรขอมที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ เรียกว่า “ลายสือไทย” และได้มีการพัฒนาการมาเป็นลำดับจนถึงอักษรไทยในยุคปัจจุบัน ทำให้คนไทยมีอักษรไทยใช้มาจนถึงทุกวันนี้
  2. ทรงรับเอาพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ จากลังกา ผ่านเมืองนครศรีธรรมราช มาประดิษฐานที่เมืองสุโขทัย ทำให้พระพุทธศาสนาวางรากฐานมั่นคงในอาณาจักรสุโขทัย และเผยแผ่ไปยังหัวเมืองต่างๆในราชอาณาจักรสุโขทัย จนกระทั่งได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้ สมัยสุโขทัยพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองดี มีสมเด็จพระสังฆราชที่รอบรู้พระธรรมวินัยและทรงศีล ทรงธรรมดีเยี่ยม นอกจากนั้น ผู้ครองเมือง คือ พ่อขุนรามคำแหง ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์ รู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
  3. โปรดให้จารึกเรื่องราวบางส่วนที่เกิดในสมัยของพระองค์ โดยปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ ทำให้คนไทยยุคหลังได้ทราบ และนักประวัติศาสตร์ได้ใช้ศิลาจารึกดังกล่าวเป็นข้อมูลหลักฐานในการศึกษาค้น คว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์สุโขทัย

ที่มาของข้อมูล

“พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” [ออนไลน์] http://th.wikipedia.org/wiki/พ่อขุนรามคำแหงมหาราช. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 11 มกราคม 2554Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.