บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาษาไทย

พ.ศ. 2467

 • ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2467.

พ.ศ. 2477

 • ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2477.
 • วิจิตรวาทการ, หลวง. จารึกพ่อขุนรามคำแหงกับคำอธิบาย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, 2477.

พ.ศ. 2502

 • “อี-ห-น ของพ่อขุนรามคำแหง.” ภาษาและหนังสือ. 1, 2 (ธ.ค. 2502) : 18-23.

พ.ศ. 2504

 • “สถาบกไว๋หนีจึ่งทงงหลายเหน.” ภาษาและหนังสือ. 2, 2 (มิ.ย. 2504) : 1-6.

พ.ศ. 2505

 • พิชัย สันติภิรมณ์. แผนภูมิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง. พระนคร : โรงพิมพ์พิมลชัยศึกษากรณ์, 2505.

พ.ศ. 2507

 • ทองสืบ ศุภะมาร์ค. “แว่นวรรณกรรม (ศิลาจารึกหลักที่ 1).” วัฒนธรรมไทย. 4, 1 (มี.ค. 2507) : 16-17.
 • ปรีดา ศรีชลาลัย. “ใครแต่งคำจารึกสุโขทัยหลักที่ 1.” ภาษาและหนังสือ. 5, 1 (ธ.ค. 2507) : 112-121.

พ.ศ. 2513

 • คณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย. อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประมวลเรื่องราวทางโบราณคดียุคสุโขทัยโดยเฉพาะ. สุโขทัย : คณะกรรมการ, 2513.

พ.ศ. 2514

 • ตรี อมาตยกุล. “ไพร่ฟ้าข้าไทในจารึกพ่อขุนรามคำแหง.” แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี. 5, 3 (ก.ย. 2514) : 51-61.
 • นายตำรา ณ เมืองใต้. ประวัติศาสตร์เชิงนิยายเรื่องขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช. พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2514.
 • โพธิ์ แซมลำเจียก. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช. พระนคร : คุรุสภา, 2514.

พ.ศ. 2515

 • “ไพร่ฟ้าข้าไทในจารึกพ่อขุนรามคำแหง.” ศิลปากร. 15, 6 (มี.ค. 2515) : 55-64.
 • ส่งศรี ประพัฒน์ทอง. “วินิจฉัยพระชนมายุพ่อขุนรามคำแหง.” ศิลปากร. 16, 2 (ก.ค. 2515) : 71-73.

พ.ศ. 2517

 • เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง. พระนคร : ศิริมิตรการพิมพ์, 2517.
 • อุดม ประมวลวิทย์. 50 กษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2517.

พ.ศ. 2518

 • วิเคราะห์ภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช. นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, 2518.
 • วิเชียร ศิริธรรม. วิเคราะห์ภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากศิลาจารึกหลักที่ 1. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2518.

พ.ศ. 2519

 • กร่าง ไพรวรรณ. “ษุกโขไทย.” วัฒนธรรมไทย. 15, 10 (ต.ค. 2519) : 27-29.
 • ฉ่ำ ทองคำวรรณ. ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519.

พ.ศ. 2520

 • ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับภาษาในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง.” ธรรมศาสตร์. 7, 2 (ต.ค.-ธ.ค. 2520) : 135-149.
 • รามคำแหง : ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยในจารึกพ่อขุน. กรุงเทพฯ : การเวก, 2520.
 • ศิลปากร, กรม. ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, 2520.
 • ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านและจัดทำคำอธิบายโดยที่ประชุมสัมนาเรื่อง ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง. [กรุงเทพฯ] : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2520.
 • สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ โบราณคดี. ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 จารึกสุโขทัย. ม.ป.ท., 2520.
 • หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2520.

พ.ศ. 2521

 • “บทนำเสนอเรื่อง จารึกพ่อขุนรามคำแหงตามทัศนะของนายไมเคิล วิกเกอรี.” ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทย. 2, 1 (ธ.ค. 2521) : 53-82.
 • “ปุจฉวิสัชน์ เบกพลหรือ (อ) เนกพบ” เมืองโบราณ. 4, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2521) : 118.

พ.ศ. 2522

 • นิรัตน์ นวมารค และ สุคนธ์ ดวงพัตรา. ประวัติวรรณคดีที่ ท 061. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2522.
 • ประยุทธ สิทธิพันธ์. สร้างกรุงและประวัติศาสตร์การบริหารชาติไทย. กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, 2522.
 • “รัชกาลที่ 4 ทรงอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง.” ศิลปวัฒนธรรม. 1, 1 (พ.ย. 2522) : 41-50.

พ.ศ. 2523

 • จดหมายถึงบรรณาธิการ (สงสัยอ่านจารึกหลักที่ 1 - อัญชนา จิตสุทธิญาณ).” ศิลปวัฒนธรรม. 1, 10 (ส.ค. 2523) : 72-74.
 • เจริญ ไชยชนะ. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523.
 • ศิลาจารึก., พิทูร มลิวัลย์. มรดกพ่อขุนรามคำแหง วรรณกรรมเรื่องแรกของไทย โดย พิทูร มลิวัลย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523.

พ.ศ. 2524

 • “ตีหนังวังช้าง” ศิลปวัฒนธรรม. 2, 10 (ส.ค. 2524) : 72-73.
 • พิทูร มลิวัลย์. “มรดกพ่อขุนรามคำแหง : วรรณกรรมเรื่องแรกของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524.
 • ” 'ลายสือไทยนี้' ลายสือไทยที่ไหนกัน? และวิวัฒนาการของคำว่า 'ธัมม์จักก์' ” ศิลปวัฒนธรรม. 3, 1 (พ.ย. 2524) : 9-14. ศิลปวัฒนธรรม. 3, 2 (ธ.ค. 2524) : 82.
 • อนุสรณ์การพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ ไชยชนะ. กรุงเทพฯ : การพิมพ์ไชยวัฒน์, 2526.

พ.ศ. 2525

 • ถนอมศักดิ์ ถาวรธรสาร. “ปฏิกิริยา (คำเมืองในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง).” ศิลปวัฒนธรรม. 3, 10 (ส.ค. 2525) : 37-38.
 • “ลายสือไทย (อีกแล้ว). ศิลปวัฒนธรรม. 3, 8 (มิ.ย. 2525) : 59-61.
 • “ลายสือไทย (อีกแล้ว). ศิลปวัฒนธรรม. 3, 10 (ส.ค. 2525) : 30-33.
 • สงพงษ์ เชาว์แหลม. พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สีไทย, 2525.
 • สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร.” ศิลปวัฒนธรรม. 3, 10 (ส.ค. 2525) : 25-29.
 • เสรี ชมภูมิง. “ปฏิกิริยา (คำเมืองในจารึกพ่อขุนรามคำแหง).” ศิลปวัฒนธรรม. 3, 10 (ส.ค. 2525) : 36.

พ.ศ. 2526

 • บวรเวท รุ่งรุจี. “รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีในเมืองสุโขทัย.” พระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และรวมเรื่องสุโขทัย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526. หน้า 137-156.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและรวมเรื่องเมืองสุโขทัย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.
 • เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. “วิเคราะห์คำศัพท์ ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหง” ภาษาและวัฒนธรรม. 3, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2526) : 28-36.
 • เสนีย์ วิลาวรรณ. หนังสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท 031 ประวัติวรรณคดี 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2526.

พ.ศ. 2527

 • กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. จดหมายเหตุงานฉลอง 700 ปี ลายสือไทย. กรุงเทพฯ : กอง, 2527.
 • จิรายุ นพวงศ์, ม.ล. “อักขรวิธีในศิลาจารึกหลักที่ 1” ภาษาและวรรคดีไทย. 1, 2 (ส.ค. 2527) : 3-15.
 • จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช The Inscription of King Ramkamhaeng The Great. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527.
 • ราชบัณฑิตยสถาน, ผู้รวบรวม. วิธีประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน, 2527.
 • ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช = The inscription of King Ramkamhaeng the Great. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
 • สมชาย พุ่มสอาด, กมล วิชิตสรสาตร์, สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร. 700 ปี ลายสือไทย. กรุงเทพฯ : เดือนสยาม, 2527.

พ.ศ. 2528

 • นายตำรา ณ เมืองใต้. ประวัติศาสตร์เชิงนิยาย เรื่อง ขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
 • ประเสริฐ ณ นคร…[และคนอื่นๆ]. พ่อขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งสุภาษิตพระร่วง. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2528.

พ.ศ. 2529

 • เจีย, แยน จอง. “จากสือดิบผู้จ่องถึงลายสือไทพ่อขุนรามฯ ข้อคิดจากหนังสือจ่อง.” ศิลปวัฒนธรรม. 8, 1 (พ.ย. 2529) : 156-159.
 • มาตยา องคนารถ, ทวี ทองสว่าง และวัฒนา รอดสำอางค์. ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
 • ส. ศิวรักษ์. การสร้างสรรสติปัญญาอย่างไทย. กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือพุทธศาสนาสำหรับคนหนุ่มสาว และคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2529.

พ.ศ. 2530

 • การพิจารณาเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1 ตามทรรศนะของนายไมเคิล วิกเกอรี. ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทย. 2, 1 (ธ.ค. 2529- ส.ค. 2530) : 51-52.
 • “จารึกพ่อขุนรามคำแหงทำขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์จริงหรือไม่.” ศิลปวัฒนธรรม. 9, 1 (พ.ย. 2530) : 30-32.

พ.ศ. 2531

 • “ด่วนลับลมคนใน ประวัติศาสตร์ไทย “วุ่น” เมื่อ “จารึกพ่อขุนฯ” มี “ลับลมคมใน” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 1 (พ.ย. 2531) : 70-76.
 • นวมหาราช. [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์, 2531.
 • ประเสริฐ ณ นคร. “จารึกพ่อขุนรามคำแหงใครแต่งกันแน่ “ของจริง” หรือ “ของปลอม”…” ศิลปวัฒนธรรม. 31, ฉบับพิเศษ (ก.ค. 2531).
 • ประเสริฐ ณ นคร”โต้เรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช.” ศิลปวัฒนธรรม. 9, 1 (พ.ย. 2531) : 34-37.
 • “รัชกาลที่ 4 ทำจารึกพ่อขุนรามคำแหง.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 1 (พ.ย. 2531) : 50-54.
 • “เลิกเชื่อพ่อขุนรามกำแหง เลิกเชื่อพระจอมเกล้าฯ แต่จงเชื่อท่านจันทร์.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 1 (พ.ย. 2531) : 69.
 • ส.ศิวรักษ์. คำประกาศความเป็นไทย หรือ ลายสือไทกับปัญญาชนสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2531.

พ.ศ. 2532

 • “ใครปลอม? ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 3 (ม.ค. 2532) : 68-75.
 • “ใครปลอม? ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 จารึกพระมหาธรรมราชาลิไทย” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 4 (ก.พ. 2532) : 92-99.
 • ธวัช ปุณโณทก. “ทำไม? จึงต้องปลอมศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 4 (ก.พ. 2532) : 100-107.
 • จารึกพ่อขุนรามคำแหง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ. กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด, 2532.
 • โบราณคดีแห่งประเทศไทย, สมาคม. ศิลาจารึกหลักที่ 1 จริงหรือปลอม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.
 • “ผมจึงใคร่เสนอต่อท่านผู้มีเกียรติว่า ศิลาจานึกหลักที่ 1 นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 6 (เม.ย. 2532) : 26-29.
 • พ. ณ ประมวญมารค. “ใครปลอม? ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ใครปลอมลายสือไทยของพ่อขุนรามคำแหง?” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 5 (มี.ค. 2532) : 52-59.
 • “พระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 ของ พ่อขุนรามคำแหง.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 6 (เม.ย. 2532) : 20-25.
 • พิทยา บุนนาค. “ตอบคุณไมเคิล ไรท์ เรื่อง เบื่อศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือยัง?” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 8 (มิ.ย. 2532) : 29.
 • พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. “จารึกพ่อขุนฯ “แหวกประเพณี” เมื่อสระลอยลอยมาจมอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 1.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 7 (พ.ค. 2532) : 82-88.
 • ภาษิต จิตรภาษา. “ตรวจจารึกหลักที่ 1 ว่าจารึกกันกี่ครั้ง” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 9 (ก.ค. 2532) : 33.
 • ไมเคิลไรท์. “ศิลาจารึกหลักที่ 1 เบื่อหรือยัง?” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 7 (พ.ค. 2532) : 90-95.
 • วิภาวดีรังสิต, มจ. “ใครปลอมศิลาจารึกหลักที่ 1 พ่อขุนรามคำแหงหรือพญาลิไทย หรือ พระจอมเกล้าฯ.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 3-5 (ม.ค.-มี.ค. 2532) : 68-75, 92-99, 52-59.
 • “ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงแต่งในสมัยสุโขทัยแน่ๆ.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 5 (มี.ค. 2532) : 44-50.
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, ม.ร.ว. “โต้ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ เรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหงแต่งสมัยสุโขทัยแน่ๆ.” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 3 (ม.ค. 2532) : 58-67.
 • “เห็นด้วยกับพิริยะ ไกรฤกษ์ เรื่องนางเสืองคือยางเสิงไม่เห็นด้วยกับ สุจิตต์ วงษ์เทศ เรื่องพระร่วงไปเมืองจีน คือพระนครอินทร์” ศิลปวัฒนธรรม. 10, 7 (พ.ค. 2532) : 30.
 • อิชิอิ โยเนโอะ. ดรรชนีค้นคำในจารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2532.

พ.ศ. 2533

 • ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (บรรณาธิการ). ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 : จารึกพ่อขุนรามคำแหง. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, 2533.
 • จันทร์จิรายุ รัชนี, ม.จ. ใครปลอมศิลาจารึกของพ่อขุนรามกำแหง?. กรุงเทพฯ : มติชน, 2533.
 • จิราภรณ์ อรัณยะนาค. “ไม่ปลอมจารึกพ่อขุนรามคำแหง : จากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์.” ศิลปวัฒนธรรม. 11, 11 (ก.ย. 2533) : 50-58.
 • สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์. คำอภิปรายเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1. กรุงเทพฯ : สยามสมาคมฯ, 2533.
 • อัญชลี ภูมิดิษฐ์. “17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”. ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12,3(พ.ย.-ม.ค.) : 15-20.

พ.ศ. 2534

 • จิราภรณ์ อรัณยะนาค และศรีโสภา มาระเนตร์. “การตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์.” ศิลปากร. 34, 2 (2534) : 87-103.
 • ชนิดา รอดอินทร์. การสืบสร้างระบบเสียงพยัชนะต้นในศิลาจารึก 3 หลักช่วงคริสตศตวรรษที่ 14 กับการเปรียบเทียบพยัชนะต้นในศิลาจารึกหลักที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
 • เทพ สุนทรศารทูล. ข้อเท็จจริงเรื่องศิลาจารึกอักษรไทยพ่อขุนรามคำแหง. กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2534.
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 15 พุทธศักราช 2534. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2534.

พ.ศ. 2536

 • ไทย, วารสาร “พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้สร้างลายสือไทย.” ไทย. 3, 11 (ก.ย. 2536) : 96.
 • “ลายสือไทย.” พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2536. หน้า 7-12.

พ.ศ. 2537

 • เปลื้อง ณ นคร. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
 • สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. “ความน่าเชื่อถือศิลาจารึกหลักที่ 1” ศรีทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537.

พ.ศ. 2538

 • ม. ศรีบุษรา. “หมากลางคือผลไม้อะไร” ศิลปวัฒนธรรม. 16, 7 (พ.ค. 2538) : 235-238.
 • สุรีย์ ภูมิภมร. “ต้นไม้โปรดของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือต้นตาล.” ศิลปวัฒนธรรม. 16, 10 (ส.ค. 2538) : 94-102.

พ.ศ. 2540

 • “ฝ่ายยักษ์มองศิลาจารึกหลักที่ 1 ในแง่วรรณกรรม.” สยามอารยะ. 4, 48 (ก.พ. 2540) : 13-24.

พ.ศ. 2541

 • ชลอ ช่วยบำรุง. “ไพร่ฟ้า-หน้าใส.” ศิลปวัฒนธรรม. 19, 12 (ต.ค. 2541) : 146-149.
 • “ดร. ประเสริฐ รื้อขึ้นมาโต้ ใครว่าศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นของปลอม!” ศิลปวัฒนธรรม. 19, 6 (เม.ย. 2541) : 46-49.
 • “ตระพังที่ไม่ใช่สระ” ศิลปวัฒนธรรม. 19, 6 (เม.ย. 2541) : 138-139.
 • “ตระพังโพย หรือโพยสี.” ศิลปวัฒนธรรม. 19, 7 (พ.ค. 2541) : 138-139.
 • เทพมนตรี ลิมปพยอม. “ศิลาจารึกหลักที่ 1 ถึงเวลาแล้วที่จะกลับมามองใหม่.” ศิลปวัฒนธรรม. 19, 12 (ต.ค. 2541) : 128-129.
 • เปลื้อง ณ นคร และ ปราณี บุญชุ่ม. หนังสือรายวิชา ท 031 ประวัติวรรณคดี 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2541.
 • ราตรี ธันวารชร. การศึกษาคำในศิลาจารึก หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2541.

พ.ศ. 2542

 • ทอง โรจนวิธาน. “ทะเลหลวงกับฝั่งน้ำสำพายในจารึกพ่อขุนรามฯ.” ศิลปวัฒนธรรม. 20, 8 (มิ.ย. 2542) : 70-72.
 • บรรเทา กิตติศักดิ์ และ กรรณิการ์ กิตติศักดิ์. หนังสือเรียน ภาษาไทย ท 031 ประวัติวรรณคดี 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2542.
 • ภูวดล สุวรรณดี. “พิริยะ ไกรฤกษ์ จับ “พิรุธ” ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง” ศิลปวัฒนธรรม. 20, 3 (ม.ค. 2542) : 109-111.
 • มังกร ทองสุขดี. “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”. วารสารวัฒนธรรมไทย 36,7(เม.ย. 2542) : 17-18
 • “มิติใหม่ในการศึกษาศิลาจารึกหลักที่ 1 ใครวิวาท? และวิวาทกันทำไม?” ศิลปวัฒนธรรม. 20, 6 (เม.ย. 2542) : 108-111.
 • วิบูล วิจิตรวาทการ. เกร็ดสนุกในอดีต. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542.
 • “ศิลาจารึกหลักที่ 1 ไม่ใช่ของปลอม.” ศิลปวัฒนธรรม. 20, 3 (ม.ค. 2542) : 112.115.
 • “สระกับพยัญชนะบนบรรทัดเดียวกัน.” ศิลปวัฒนธรรม. 20, 9 (ก.ค. 2542) : 159-161.
 • “อักษรศิลปและภาษาศิลป์ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช.” ศิลปวัฒนธรรม. 20, 4 (ก.พ. 2542) : 68-71.

พ.ศ. 2543

 • นันทนา ชุติวงศ์. “ค้าน ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ข้อคิดจากการอ่านจารึกพ่อขุนรามคำแหง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์.” ศิลปวัฒนธรรม. 21, 3 (ม.ค. 2543) : 48-51.
 • ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. พระวจนะอัครมหาราช. กรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, 2543.
 • เล่าเรื่องเมืองสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช [videorecording]. กรุงเทพฯ : จีเอ็ม ดิสโคบเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2543.
 • วิบูล วิจิตรวาทการ. เกร็ดสนุกในอดีต. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2543.
 • “ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (หลักที่ 1) ไม่มีปัญญาชนผู้ใดปลอมได้.” ศิลปวัฒนธรรม. 21, 12 (ต.ค. 2543) : 72-80.
 • “ศิลาจารึกหลักที่ 1 กับปัญญาชนรุ่นหลังรัชกาลที่ 3-4 พิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่ใช้งานไม่ได้” ศิลปวัฒนธรรม. 21, 9 (ก.ค. 2543) : 84-87.
 • สุธี หริมเทพาธิป. “กว่าจะเป็นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง.” ศิลปวัฒนธรรม. 21, 11 (ก.ย. 2543) : 53.

พ.ศ. 2544

 • ปัญญา ศรีนาค. “จารึกพ่อขุนฯ อีกแล้ว.” ศิลปวัฒนธรรม. 22, 8 (มิ.ย. 2544) : 14-15.

พ.ศ. 2545

 • “กว่าจะมาเป็น ก เอ๋ย ก ไก่ ใช้เวลา 3,000 ปี.” ศิลปวัฒนธรรม. 23, 7 (พ.ค. 2545) : 100.
 • “จารึกพ่อขุนรามคำแหงทำขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์จริงหรือไม่.” ศิลปวัฒนธรรม. 23, 4 (ก.พ. 2545) : 112-116.
 • ชำนาญ รอดเหตุภัย. งานวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา พระราชอัจฉริยปรีชญาของพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม [computer file]. นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545.
 • ชูชาติ สว่างสาลี. สุโขทัย : ต้นแบบแห่งการบูรณาการ. กรุงเทพฯ : ยูโรปาเพรส, 2545.
 • “ภาษาไทยไม่สูญแน่” ศิลปวัฒนธรรม. 23, 4 (ก.พ. 2545) : 100-101.
 • “เมืองราด” “ศรีรามเทพนคร” จารึกหลักที่ 2.” ศิลปวัฒนธรรม. 23, 4 (ก.พ. 2545) : 100-101.
 • เอื้อ มณีรัตน์. “ตัวลาวมาจากไหน.” ศิลปวัฒนธรรม. 23, 3 (ม.ค. 2545) : 155-156.

พ.ศ. 2546

 • “จารึกพ่อขุนรามคำแหง “มรดกโลก” ล่าสุด ประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีชนิดใด? สมัยใด?.” ศิลปวัฒนธรรม. 24, 12 (ต.ค. 2546) : 17-23.
 • “ที่มาของอักษรไทย และปริศนาของจารึกหลักที่ 1.” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 2 (ธ.ค. 2546) : 162-167.
 • บทบรรณาธิการ. “ผมจึงใคร่เสนอต่อท่านผู้มีเกียรติว่า ศิลาจารึกหลักที่ 1 นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น.” ศิลปวัฒนธรรม. 24, 12 (ต.ค. 2546) : 15-16.
 • พิริยะ ไกรฤกษ์. ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไทย หรือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ศิลปวัฒนธรรม. 25, 1 (พ.ย. 2546) : 155-163.
 • “มีผู้ถามว่าไม่กลัวหรือ ถ้าหลัก 1 นี้เป็นของปลอม ข้าพเจ้าไม่กลัวเพราะ…พระดำรัสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.” ศิลปวัฒนธรรม. 24, 12 (ต.ค. 2546) : 12-14.
 • “รัชกาลที่ 4 ทรงประดิษฐ์อักษรไทยอริยกะ อักษรอริยะคืออะไร แล้วทำไมต้องอริยกะ?.” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 1 (พ.ย. 2546) : 34-36.
 • “โองการแช่งชักนักเผด็จวิชาการอันธพาล.” ศิลปวัฒนธรรม. 24, 12 (ต.ค. 2546) : 9-10.

พ.ศ. 2547

 • “จาก-ไตรภูมิกถาถึง-ราชสกุลวงศ์ และศิลาจารึกหลักที่ 1” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 3 (ม.ค. 2547) : 54-56.
 • จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดี ประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม. กรุงเทพฯ : บริษัทงานดี, 2547.
 • ชัชวาล ปุญบัน. “ข้อสงสัยกาตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์.” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 4 (ก.พ. 2547) : 35-39.
 • ฉ่ำ ทองคำวรรณ. ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1). พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
 • “ถ้าไม่มีจารึกพ่อขุนรามคำแหง ภาษา-วรรณคดี และประวัติศาสตร์ไทย จะตายจริงหรือ?.” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 7 (พ.ค. 2547) : 62-64.
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. “จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม.” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 4 (ก.พ. 2547) : 29-30.
 • ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2547
 • พิริยะ ไกรฤกษ์. จารึกพ่อขุนรามคำแหง : วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
 • แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. “ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”. วารสารคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ 35, 3(ก.ค.-ก.ย. 2546) : 53-73.
 • วรุณ ฮอลลิงก้า, ซิลวี่ ฮอลลิงก้า. ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2547.
 • ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา. ประวัติความเป็นมามหาราชของสยามประเทศ. กรุงเทพฯ : มายิก, 2547.
 • ศานติ ภักดีคำ. ” “ขดารหิน” ของพ่อขุนรามคำแหง ชื่อ “มนังศิลาบาตร” เท่านั้น.” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 9 (ก.ค. 2547) : 45-47.
 • สโมสรศิลปวัฒนธรรม ปัญหา. “ปัญหา “จารึกหลักที่ 1” แบบถึงลูกถึงคน.” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 10 (ส.ค. 2547) : 27-32.
 • สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ. ศิลาจารึก ที่พ่อขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งยุคสุโขทัย. กรุงเทพฯ : บริษัทงานดี, 2547.
 • “สืบเนื่องจาก ข้อสงสัยการตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์.” ศิลปวัฒนธรรม. 25, 6 (เม.ย. 2547) : 12-13.

พ.ศ. 2548

 • จินดา เพชรมณีวรรณ, เรียงเรียง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : อัครมหากษัตริยแห่งอาณาจักรสุโขทัย. กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, [2548?].
 • ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา. ประวัติความเป็นมา มหาราชของสยามประเทศ. กรุงเทพฯ : มายิก, [2548].
 • “อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ”. วารสารกรมยุทธศึกษาทหาร 10,22(ต.ค. 2547-มี.ค. 2548) : 48-54 ; 10,23(เม.ย.-ก.ย. 2548) : 51-57

พ.ศ. 2549

 • จะไรรัตน์ ลักษณะศิริ. พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อักษร. นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
 • วีระ อำพันสุข. เกิดเพื่อสู้–สู้เพื่อไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549.

พ.ศ. 2550

 • เตชินี ชวลิต … [และคนอื่นๆ]. นิทานชาวบ้านภาคกลาง-ตะวันตก. กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550?].
 • สุทธิ ภิบาลแทน, สุวัฒน์ แก้วสังข์ทอง ; ดนัย ไชยโยธา บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2550.
 • อุดม เชยกีวงศ์, เรียบเรียง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช. กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2550.

พ.ศ. 2551

 • คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยรามคำแหง. พระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ พระอารามหลวงวัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2551. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2551.
 • ประเสริฐ ณ นคร. “ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”. วารสารไทย 29, 105 (ม.ค.-มี.ค. 2551) : 50-58

พ.ศ. 2552

 • สละ นาคบำรุง. การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทยยุคสุโขทัย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2552.

ภาษาต่างประเทศ

ค.ศ. 1909

 • Bradley, C.B. “The Oldest Known Writing in Siamese : The Inscription of Phra Ram Khamhaeng of Sukhothai, 1293 A.D.” 6 (1909) : 1-69.
 • Bradley, Cornelius Beach. “The oldest known writing in Siamese: The Inscription of Phra Ram Khanhaeng of Sukhothai, 1293 A.D.,” The Journal of the Siam Society, VI (1909) : 1-64.

ค.ศ. 1918

 • “Notes critiques sur I'inscriptions de Rama Khamhaeng.” JSS. 12, (1918) : 1-27.

ค.ศ. 1923

 • “Nouvelles notes critiques sur I'inscriptions de Rama Khamhaeng.” JSS. 3, (1923) : 113-120.

ค.ศ. 1965

 • Coedes, Georges. Editor. L'Inscription du Roi Rama Gamhen de Sukhodoya. Bangkok : The Siam Society under Royal Patronage, 1965.

ค.ศ. 1969

 • Flood, E. Thadeus. “Sukhothai-Mongol Relation: a note on relevant Chinese and Thai sources (with translations),” Journal of the Siam Society, L VII, pt. 2 (July, 1969) : 201-258.

ค.ศ. 1971

 • “Epigraphic and Historical Stidies No.9 : The inscription of Ramkamhaeng of Sukhothai (1292 A.D.).” JSS. 59, 2 (1971) : 179-228.

ค.ศ. 1982

 • Chulalongkorn University. The Inscription of King Ramkamhaeng the Great. Bangkok : Chulalongkorn University, 1982.

ค.ศ. 1986

 • Seutrong Chucy. “Reflections on King Ram Khamhaeng of Sukhothai.” Cross roads V.3 N.1 np : Northern Illinois University Center for Southeast Asian Studies, 1986.

ค.ศ. 1988

 • “Where is Ram Khamhaeng's stupa?” JSS. 76 (1988) : 264-274.

ค.ศ. 1991

 • Diller, Anthony V.N. “Consonant Mergers-A Closer Look” The Ram khamhaeng Controversy. Bangkok : Group Co. Ltd. 1991 : 487-512.
 • Gedney, William J. “Comments on Linguistic Arguments Relating to Inscription one.” The Ram Khamhaeng Controversy. Bangkok : Amarin Printing Group Co. Ltd., 1991.
 • Gosling, Betty. “Sukhotai Religious Architecture and its relevance to the Authenticity of Inscription One.” The Ram Kham Haeng Controversy. Bangkok : Amarin Printing Group Co., Ltd., 1991.
 • Krairiksh, Piriya. “Towards a Revised History of Sukhothai Art : A Reassessment of the Inscription of King Ram Khamhaeng” The Ram Khamhaeng Controversy. Bangkok : Amarin Printing Group Co. Ltd., 1991.
 • Terwiel, B.J. “The Ram Khamhaeng Inscription : Lacunae and Reconstructions.” The Ram Khamhaeng Controversy. Bangkok : Amarin Printing Group Co. Ltd., 1991 : 309-332.
 • “The Date of the Ram Khamhaeng inscription” The Ram Khamhaeng Controversy. Bangkok : Amarin Printing Group Co. Ltd., 1991.Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.