Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


knowledge:holy-day:inventors-day 2011/02/01 10:53 knowledge:holy-day:inventors-day 2011/02/01 11:20 current
Line 1: Line 1:
-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ไทย โดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราชในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" และทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึง วันประวัติศาสตร์ ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นแบบฉบับให้ แก่นักประดิษฐ์ไทย ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท+====== วันนักประดิษฐ์ไทย ====== 
 +วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ไทย โดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราชในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น [[http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2|"เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย"]] หรือ [[http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2|"กังหันน้ำชัยพัฒนา"]] และทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึง วันประวัติศาสตร์ ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นแบบฉบับให้ แก่นักประดิษฐ์ไทย ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท(([[http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C|http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/วันนักประดิษฐ์]])) 
 +{{:knowledge:holy-day:20110201-chaipat-turbine.jpg|กังหันน้ำชัยพัฒนา}}
**กิจกรรมวันนักประดิษฐ์** **กิจกรรมวันนักประดิษฐ์**
  - จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   - จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ   - จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
-ซึ่งปีนี้มีการจัดนิทรรศการงานวัน นักประดิษฐ์ 2554 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม +ซึ่งปีนี้มีการจัดนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ 2554 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
-เปิดให้ชมงาน วันที่ 2– 4 ในเวลา 10.00 -19.00 น และ วันที่ 5 ในเวลา 10.00 -15.00 น. ซึ่งกิจกรรมภายในงานปีนี้ประกอบด้วย +เปิดให้ชมงาน วันที่ 2–4 ในเวลา 10.00 -19.00 น และ วันที่ 5 ในเวลา 10.00 -15.00 น. กิจกรรมภายในงานปีนี้ประกอบด้วย ((http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=794)) 
- * **นิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ** เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “พระบารมีจากฟ้าสู่ดิน ไม่มีที่ใดที่น้ำพระทัยไปไม่ถึง” อาทิ โครงการฝนหลวง ฝายชะลอน้ำ น้ำกับการเกษตร (ทฤษฎีใหม่) แก้มลิง หญ้าแฝก คลองลัดโพธิ์ น้ำกับการใช้ชีวิตประจำวัน(การใช้น้ำ) แหลมผักเบี้ย (การบำบัดน้ำเสีย) กังหันน้ำชัยพัฒนา + 
- * **นิทรรศการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ** เกี่ยวกับพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ โครงการป่ารักน้ำ ปะการังเทียม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย +===== นิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ===== 
- * **นิทรรศการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี** นำเสนอพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ ด้านผู้สูงอายุและคนพิการ +เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด **“พระบารมีจากฟ้าสู่ดิน ไม่มีที่ใดที่น้ำพระทัยไปไม่ถึง”** อาทิ โครงการฝนหลวง ฝายชะลอน้ำ น้ำกับการเกษตร (ทฤษฎีใหม่) แก้มลิง หญ้าแฝก คลองลัดโพธิ์ น้ำกับการใช้ชีวิตประจำวัน(การใช้น้ำ) แหลมผักเบี้ย (การบำบัดน้ำเสีย) กังหันน้ำชัยพัฒนา 
- * **นิทรรศการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ** นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างด้านการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวและรางวัลที่ ได้รับการทูลเกล้าเพื่อเทอดพระเกียรติในระดับนานาชาติ +===== นิทรรศการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ =====  
- * **ผลงานที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ** รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาเอก) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กว่า 300 ผลงาน ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ 5 กลุ่มผลงานดังนี้+เกี่ยวกับพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ โครงการป่ารักน้ำ ปะการังเทียม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
 +===== นิทรรศการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ===== 
 +นำเสนอพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ ด้านผู้สูงอายุและคนพิการ 
 +===== นิทรรศการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ===== 
 +นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างด้านการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวและรางวัลที่ ได้รับการทูลเกล้าเพื่อเทอดพระเกียรติในระดับนานาชาติ 
 +===== ผลงานที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ===== 
 +รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาเอก) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กว่า 300 ผลงาน ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ 5 กลุ่มผลงานดังนี้
  - กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงานลดต้นทุน รักษาสภาแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์ค้นหาและดับเพลิงอัตโนมัติ อุปกรณ์เปิดปิดหลอดไฟฟ้าด้วยลายนิ้วมือ นวัตกรรมเรือ รถ และเครื่องร่อนเพื่อผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วมหุ่นยนต์บิน 4 ใบพัด และแว่นตากันคนหลับใน ฯลฯ   - กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงานลดต้นทุน รักษาสภาแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์ค้นหาและดับเพลิงอัตโนมัติ อุปกรณ์เปิดปิดหลอดไฟฟ้าด้วยลายนิ้วมือ นวัตกรรมเรือ รถ และเครื่องร่อนเพื่อผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วมหุ่นยนต์บิน 4 ใบพัด และแว่นตากันคนหลับใน ฯลฯ
  - กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรวิทยาการ และเทคนิคต่าง ๆ ที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น เครื่องนวดข้าวประหยัดพลังงาน เครื่องถอนต้นกล้ายางพารา รถตัดหญ้าจอมพลัง เครื่องมือถอดประกอบแผ่นครัตซ์ของรถไถนาหางสยาม และรถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำ ฯลฯ   - กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรวิทยาการ และเทคนิคต่าง ๆ ที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น เครื่องนวดข้าวประหยัดพลังงาน เครื่องถอนต้นกล้ายางพารา รถตัดหญ้าจอมพลัง เครื่องมือถอดประกอบแผ่นครัตซ์ของรถไถนาหางสยาม และรถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำ ฯลฯ
Line 15: Line 23:
  - กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องจักที่ใช้กระบวนการผลิต การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องหั่นกล้วยอัตโนมติ เครื่องผลิตแป้งสาคู เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองแบบพอเพียง เครื่องบดเมล็ดกาแฟและชงกาแฟอัตโนมัติ และกระบวนการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ   - กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องจักที่ใช้กระบวนการผลิต การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องหั่นกล้วยอัตโนมติ เครื่องผลิตแป้งสาคู เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองแบบพอเพียง เครื่องบดเมล็ดกาแฟและชงกาแฟอัตโนมัติ และกระบวนการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
  - กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา/มนุษย์สังคม เช่น สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก เครื่องวัดมุมประกอบการเรียนตรีโกณมิติ และนวัตกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ฯลฯ   - กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา/มนุษย์สังคม เช่น สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก เครื่องวัดมุมประกอบการเรียนตรีโกณมิติ และนวัตกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ฯลฯ
-  * **พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ** : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 ท่าน ผลงานวิจัยจำนวน 19 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2553 จำนวน 33 เรื่อง และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554 จำนวน 39 ผลงาน โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี +===== พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ===== 
- * **การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์** +รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 ท่าน ผลงานวิจัยจำนวน 19 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2553 จำนวน 33 เรื่อง และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554 จำนวน 39 ผลงาน โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
-   * การเสวนา : ผู้บริหาร วช.พบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม +===== การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ===== 
-   * เวทีคิดนอกกรอบ : กลยุทธ์การสร้างชิ้นงานที่โดเด่น เทคนิคในการคิดนอกกรอบและการพัฒนานวัตกรรม + * การเสวนา : ผู้บริหาร วช.พบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม 
-   * การฝึกอบรม : โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน หนูน้อยเจ้าเวหา + * เวทีคิดนอกกรอบ : กลยุทธ์การสร้างชิ้นงานที่โดเด่น เทคนิคในการคิดนอกกรอบและการพัฒนานวัตกรรม 
- * **การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่** เป็นการแข่งขันที่แสดงออกถึงความคิดในการประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยความรู้ด้าน วิชาการประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยกล้าแสดงออกในทางที่ดี นำผลงานไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ ช่วยแก้ปัญหายามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่การช่วยเหลือทางภาคพื้นดินเข้า ถึงได้ลำบาก เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ + * การฝึกอบรม : โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน หนูน้อยเจ้าเวหา 
- * **การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่** กว่า 200 ผลงาน ใน 3 กลุ่มคือ +===== การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ===== 
-   * กลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน +เป็นการแข่งขันที่แสดงออกถึงความคิดในการประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยความรู้ด้าน วิชาการประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยกล้าแสดงออกในทางที่ดี นำผลงานไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ ช่วยแก้ปัญหายามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่การช่วยเหลือทางภาคพื้นดินเข้า ถึงได้ลำบาก เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ 
-   * กลุ่มอำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน +===== การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ===== 
-   * กลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ OTOP +กว่า 200 ผลงาน ใน 3 กลุ่มคือ 
- * **การให้บริการด้านสุขภาพ (ฟรีตลอดงาน)** + * กลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
-   * การทำขาเทียม จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี + * กลุ่มอำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน 
-   * การบริการด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล + * กลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ OTOP 
- * **การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสิ่งประดิษฐ์ในเชิงสร้างสรรค์กว่า 30 ผลิตภัณฑ์** +===== การให้บริการด้านสุขภาพ (ฟรีตลอดงาน) ===== 
- * **กิจกรรมอื่นๆ เช่น เกมส์การแข่งขันต่างๆ**+ * การทำขาเทียม จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี 
 + * การบริการด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 +===== การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสิ่งประดิษฐ์ในเชิงสร้างสรรค์กว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ===== 
 +===== กิจกรรมอื่นๆ เช่น เกมส์การแข่งขันต่างๆ ===== 

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.