This is an old revision of the document!
—-

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ไทย โดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราชในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึง วันประวัติศาสตร์ ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นแบบฉบับให้ แก่นักประดิษฐ์ไทย ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
กิจกรรมวันนักประดิษฐ์

 1. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

ซึ่งปีนี้มีการจัดนิทรรศการงานวัน นักประดิษฐ์ 2554 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
เปิดให้ชมงาน วันที่ 2– 4 ในเวลา 10.00 -19.00 น และ วันที่ 5 ในเวลา 10.00 -15.00 น. ซึ่งกิจกรรมภายในงานปีนี้ประกอบด้วย

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “พระบารมีจากฟ้าสู่ดิน ไม่มีที่ใดที่น้ำพระทัยไปไม่ถึง” อาทิ โครงการฝนหลวง ฝายชะลอน้ำ น้ำกับการเกษตร (ทฤษฎีใหม่) แก้มลิง หญ้าแฝก คลองลัดโพธิ์ น้ำกับการใช้ชีวิตประจำวัน(การใช้น้ำ) แหลมผักเบี้ย (การบำบัดน้ำเสีย) กังหันน้ำชัยพัฒนา
 • นิทรรศการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ โครงการป่ารักน้ำ ปะการังเทียม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
 • นิทรรศการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นำเสนอพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ ด้านผู้สูงอายุและคนพิการ
 • นิทรรศการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างด้านการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวและรางวัลที่ ได้รับการทูลเกล้าเพื่อเทอดพระเกียรติในระดับนานาชาติ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาเอก) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กว่า 300 ผลงาน ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ 5 กลุ่มผลงานดังนี้
 1. กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงานลดต้นทุน รักษาสภาแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์ค้นหาและดับเพลิงอัตโนมัติ อุปกรณ์เปิดปิดหลอดไฟฟ้าด้วยลายนิ้วมือ นวัตกรรมเรือ รถ และเครื่องร่อนเพื่อผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วมหุ่นยนต์บิน 4 ใบพัด และแว่นตากันคนหลับใน ฯลฯ
 2. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรวิทยาการ และเทคนิคต่าง ๆ ที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น เครื่องนวดข้าวประหยัดพลังงาน เครื่องถอนต้นกล้ายางพารา รถตัดหญ้าจอมพลัง เครื่องมือถอดประกอบแผ่นครัตซ์ของรถไถนาหางสยาม และรถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำ ฯลฯ
 3. กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ ประกอบด้วยเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในระบบการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ เช่น เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าหลังการผ่านตัด หมอนอิง Exercise สำหรับวัยทำงาน กล่องใส่ซองยาแบบมีระดับแจ้งเตือนเวลารับประทาน และยาสมานแผลจากเปลือกมังคุดฯลฯ
 4. กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องจักที่ใช้กระบวนการผลิต การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องหั่นกล้วยอัตโนมติ เครื่องผลิตแป้งสาคู เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองแบบพอเพียง เครื่องบดเมล็ดกาแฟและชงกาแฟอัตโนมัติ และกระบวนการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
 5. กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา/มนุษย์สังคม เช่น สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก เครื่องวัดมุมประกอบการเรียนตรีโกณมิติ และนวัตกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ฯลฯ
 • พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 ท่าน ผลงานวิจัยจำนวน 19 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2553 จำนวน 33 เรื่อง และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554 จำนวน 39 ผลงาน โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
  • การเสวนา : ผู้บริหาร วช.พบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม
  • เวทีคิดนอกกรอบ : กลยุทธ์การสร้างชิ้นงานที่โดเด่น เทคนิคในการคิดนอกกรอบและการพัฒนานวัตกรรม
  • การฝึกอบรม : โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน หนูน้อยเจ้าเวหา
 • การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ เป็นการแข่งขันที่แสดงออกถึงความคิดในการประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยความรู้ด้าน วิชาการประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยกล้าแสดงออกในทางที่ดี นำผลงานไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ ช่วยแก้ปัญหายามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่การช่วยเหลือทางภาคพื้นดินเข้า ถึงได้ลำบาก เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ
 • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ กว่า 200 ผลงาน ใน 3 กลุ่มคือ
  • กลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
  • กลุ่มอำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ OTOP
 • การให้บริการด้านสุขภาพ (ฟรีตลอดงาน)
  • การทำขาเทียม จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี
  • การบริการด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสิ่งประดิษฐ์ในเชิงสร้างสรรค์กว่า 30 ผลิตภัณฑ์
 • กิจกรรมอื่นๆ เช่น เกมส์การแข่งขันต่างๆPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.