Table of Contents

วันนักประดิษฐ์ไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ไทย โดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราชในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" และทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึง วันประวัติศาสตร์ ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นแบบฉบับให้ แก่นักประดิษฐ์ไทย ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท1)
กังหันน้ำชัยพัฒนา
กิจกรรมวันนักประดิษฐ์

 1. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

ซึ่งปีนี้มีการจัดนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ 2554 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
เปิดให้ชมงาน วันที่ 2–4 ในเวลา 10.00 -19.00 น และ วันที่ 5 ในเวลา 10.00 -15.00 น. กิจกรรมภายในงานปีนี้ประกอบด้วย 2)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “พระบารมีจากฟ้าสู่ดิน ไม่มีที่ใดที่น้ำพระทัยไปไม่ถึง” อาทิ โครงการฝนหลวง ฝายชะลอน้ำ น้ำกับการเกษตร (ทฤษฎีใหม่) แก้มลิง หญ้าแฝก คลองลัดโพธิ์ น้ำกับการใช้ชีวิตประจำวัน(การใช้น้ำ) แหลมผักเบี้ย (การบำบัดน้ำเสีย) กังหันน้ำชัยพัฒนา

นิทรรศการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เกี่ยวกับพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ โครงการป่ารักน้ำ ปะการังเทียม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย

นิทรรศการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นำเสนอพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ ด้านผู้สูงอายุและคนพิการ

นิทรรศการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างด้านการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวและรางวัลที่ ได้รับการทูลเกล้าเพื่อเทอดพระเกียรติในระดับนานาชาติ

ผลงานที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาเอก) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กว่า 300 ผลงาน ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ 5 กลุ่มผลงานดังนี้

 1. กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงานลดต้นทุน รักษาสภาแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์ค้นหาและดับเพลิงอัตโนมัติ อุปกรณ์เปิดปิดหลอดไฟฟ้าด้วยลายนิ้วมือ นวัตกรรมเรือ รถ และเครื่องร่อนเพื่อผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วมหุ่นยนต์บิน 4 ใบพัด และแว่นตากันคนหลับใน ฯลฯ
 2. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรวิทยาการ และเทคนิคต่าง ๆ ที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น เครื่องนวดข้าวประหยัดพลังงาน เครื่องถอนต้นกล้ายางพารา รถตัดหญ้าจอมพลัง เครื่องมือถอดประกอบแผ่นครัตซ์ของรถไถนาหางสยาม และรถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำ ฯลฯ
 3. กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ ประกอบด้วยเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในระบบการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ เช่น เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าหลังการผ่านตัด หมอนอิง Exercise สำหรับวัยทำงาน กล่องใส่ซองยาแบบมีระดับแจ้งเตือนเวลารับประทาน และยาสมานแผลจากเปลือกมังคุดฯลฯ
 4. กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องจักที่ใช้กระบวนการผลิต การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องหั่นกล้วยอัตโนมติ เครื่องผลิตแป้งสาคู เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองแบบพอเพียง เครื่องบดเมล็ดกาแฟและชงกาแฟอัตโนมัติ และกระบวนการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
 5. กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา/มนุษย์สังคม เช่น สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก เครื่องวัดมุมประกอบการเรียนตรีโกณมิติ และนวัตกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ฯลฯ

พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 ท่าน ผลงานวิจัยจำนวน 19 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2553 จำนวน 33 เรื่อง และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554 จำนวน 39 ผลงาน โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 • การเสวนา : ผู้บริหาร วช.พบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม
 • เวทีคิดนอกกรอบ : กลยุทธ์การสร้างชิ้นงานที่โดเด่น เทคนิคในการคิดนอกกรอบและการพัฒนานวัตกรรม
 • การฝึกอบรม : โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน หนูน้อยเจ้าเวหา

การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่

เป็นการแข่งขันที่แสดงออกถึงความคิดในการประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยความรู้ด้าน วิชาการประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยกล้าแสดงออกในทางที่ดี นำผลงานไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ ช่วยแก้ปัญหายามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่การช่วยเหลือทางภาคพื้นดินเข้า ถึงได้ลำบาก เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

กว่า 200 ผลงาน ใน 3 กลุ่มคือ

 • กลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
 • กลุ่มอำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ OTOP

การให้บริการด้านสุขภาพ (ฟรีตลอดงาน)

 • การทำขาเทียม จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี
 • การบริการด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสิ่งประดิษฐ์ในเชิงสร้างสรรค์กว่า 30 ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมอื่นๆ เช่น เกมส์การแข่งขันต่างๆPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.