วันอาเซียน

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เป็นวันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “สมาคมอาเซียน” (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) เป็นองค์กรทางภูมิศาสตร์การเมือง และองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก

สมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ร่วมกันลงนามใน “คำประกาศอาเซียน” (ASEAN Declaration) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค และวิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก และในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก (5 ปะรเทศ) ตามลำดับดังนี้


ภาพประกอบจาก http://www.matichon.co.th/online/2009/04/12390200461239020254l.jpg

เดิมทีอาเซียนมีจุดเริ่มต้นมาจาก สมาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “อาสา” (Association of Southest Asia - ASA) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2509 แต่ดำเนินมาได้ไม่นานก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากความผันผวนทางการเมือง ในที่สุดก็ยุบรวมเข้าเป็นสมาคมอาเซียน และดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยให้ประตัวแทนของประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเลขาธิการของสมาคม

แหล่งสารสนเทศอาเซียน
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับ ASEAN เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/2495-asean-subject-guide.html

แหล่งที่มา
อาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaigoodview.com/node/69515?page=0%2C0. (วันที่ค้นข้อมูล 23 สิงหาคม 2555)
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย. อาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.aseanthailand.org/h7.html. (วันที่ค้นข้อมูล 23 สิงหาคม 2555)
วันนี้ในอดีต : วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://guru.sanook.com/history/topic/2163/วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน. (วันที่ค้นข้อมูล 23 สิงหาคม 2555)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. “สารสนเทศน่ารู้ : วันอาเซียน 8 สิงหาคม”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/aug/aug08-AseanDay.html. (วันที่ค้นข้อมูล 23 สิงหาคม 2555)Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.